Prejsť na obsah

Promócia absolventov Bc. a Mgr. štúdia a absolventov rigorózneho konania PF UPJŠ v Košiciach

0minút, 35sekúnd

Termín: 16. september 2022
Miesto: Aula LF UPJŠ, Tr. SNP 1

♦♦♦

09.30 hod. – absolventi Bc. štúdia – B, BG, BCH, BPs, VE  
11.00 hod.absolventi Bc. štúdia  – AI, BF, EFM, F, I, M, GO, medziodborové štúdium

Nástup promovaných:  8.30 h a 10.00 h

♦♦♦

13.00 hod.absolventi magisterského stupňa, všetky študijné programy , absolventi rigorózneho konania (RNDr.)

Nástup promovaných: 12.00 hod.

♦♦♦

V zmysle Rozhodnutia rektora č. 25 /2020 (Poriadok poplatkov), poplatok za vydanie diplomu absolventov rigorózneho konania je 70,-€. Poplatok je potrebné uhradiť na účet: UPJŠ, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, Košice, číslo účtu: SK28 8180 0000 0070 0007 8491, variabilný symbol: 2999

Fotografické snímky zhotoví firma FOTO ŠTÚDIO OMEGA, Štefánikova 6, Košice (055/6233883).


Študuj na UPJŠ