Prejsť na obsah

Chémia pre životné prostredie – 17. ročník projektovej súťaže rakúskych a vybraných slovenských škôl

2minút, 20sekúnd

Dňa 28. februára 2023 sa na Ústave chemických vied PF UPJŠ uskutoční podujatie zamerané na odovzdávanie učebných pomôcok na experimentálnu výučbu chémie vybraným slovenským školám, spolupracujúcim s Oddelením didaktiky chémie ÚCHV PF UPJŠ, ktoré sa zapojili do 17. ročníka projektovej súťaže organizovanej Asociáciou učiteľov chémie Rakúska – VCÖ.

Spomínané podujatie sa realizuje v rámci dlhoročnej spolupráce didaktikov chémie z PF UPJŠ v Košiciach v zastúpení doc. RNDr. Márie Ganajovej, CSc.Univerzity vo Viedni v zastúpení Dr. Ralfa Beckera. 

Projektová súťaž VCÖ je najväčšie súťažné podujatie v rakúskom školskom prostredí zamerané na výučbu chémie. V školskom roku 2022/2023 je hlavnou projektovou témou „Chémia pre životné prostredie“.

Zo Slovenska boli vybrané 3 školy, na ktorých žiaci pod vedením svojich učiteliek riešia nasledovné témy: „Recyklácia plastov a likvidácia plastov“Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku pod vedením pani učiteľky RNDr. Heleny Drobúlovej; „Ekologická likvidácia olejov a tukov“ Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu vo Svite pod vedením pani učiteľky Ing. Lucie Uhrinovej a „Kozmetika“ZŠ Laborecká 66 v Humennom pod vedením pani učiteľky Mgr. Lenky Savkovej Andrášiovej.

Cieľom projektových prác je ukázať, aký prínos má chémia pre našu budúcnosť a aké inovácie budú potrebné v budúcnosti. Témy projektov ponúkajú možnosť intenzívne sa zaoberať otázkami budúcnosti ľudstva interdisciplinárnym spôsobom. Žiaci by si mali uvedomiť, aký výskum sa v tejto oblasti v chémii robí, no taktiež by aj oni sami mali prispieť k riešeniu budúcich globálnych úloh. 

Na podujatí sa zúčastnia nielen učiteľky chémie z vybraných škôl spolu so svojimi žiakmi, ale aj študenti magisterského štúdia učiteľstva chémie, budúci učitelia chémie. Vzhľadom na to, že podpora experimentálnej výučby chémie prostredníctvom samostatných žiackych experimentov je hlavným cieľom tejto súťaže, pán Dr. Ralf Becker z Univerzity vo Viedni slávnostne odovzdá školám moderné učebné pomôcky na realizáciu cieľov riešených projektov a zároveň bude jednotlivé pomôcky prezentovať.

Podujatie bude podporené aj účasťou zástupcov z PF UPJŠ v Košiciach, a to pána prodekana pre vzdelávanie doc. RNDr. Mariána Kireša, PhD. a pani riaditeľky ÚCHV doc. RNDr. Zuzany Vargovej, PhD.


Študuj na UPJŠ