UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

O nás

V rámci prípravy učiteľov biológie ODB realizuje výučbu didaktiky biológie a nadväzujúcich povinne voliteľných predmetov. Odborne garantuje pedagogickú prax študentov na základných a stredných školách. 
 
Výskum v oblasti didaktiky biológie je zameraný na implementáciu bádateľsky orientovanej metódy vyučovania (BOV) a učenia prírodných vied, s akcentom na formatívne hodnotenie. 
 
Oddelenie bolo v minulosti zapojené do riešenia dvoch medzinárodných európskych projektov 7. rámcového programu, ktoré boli koordinované za Slovenskú republiku na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ. 
  • Projekt ESTABLISH (2010 - 2014) bol zameraný na vývoj a testovanie účinnosti metodických materiálov pre bádateľsky orientovanú výučbu v európskych krajinách a na implementáciu uvedeného prístupu do vzdelávania budúcich učiteľov prírodných vied a kontinuálneho vzdelávania učiteľov. 
            Stránka projektu: http://www.establish-fp7.eu/
  • Projekt SAILS (2012 - 2016) bol zameraný na vývoj a testovanie metód hodnotenie študentov a žiakov, ktorí sa v prírodných vedách vzdelávajú prístupom zodpovedajúcim BOV.
            Stránka projektu: http://www.sails-project.eu/
            Správa o projekte: https://cordis.europa.eu/project/rcn/101860/reporting/en
 
Oddelenie je v súčasnosti zapojené do riešenia národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE (09/2016 – 10/2020), ktorého cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a digitálne technológie. V rámci projektu je oddelenie zapojené do tvorby inovatívnych metodík pre predmet biológia a tvorby obsahu nového voliteľného predmetu informatika v prírodných vedách. Oddelenie tiež zabezpečuje v rámci projektu vzdelávanie učiteľov predmetu biológia na ZŠ a SŠ, ktorého cieľom je zvýšenie odbornej spôsobilosti učiteľov v oblasti inovácie a modernizácie vzdelávacieho procesu s používaním digitálnych technológií vo výchovno-vzdelávacom procese na hodinách biológie.
Posledná aktualizácia: 07.08.2019