UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Projekt „Nové nekonvenčné magnetické materiály pre aplikácie“ podporený v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.
Riadiaci orgán: www.mindop.sk, Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Názov projektu: Nové nekonvenčné magnetické materiály pre aplikácie
Akronym: NEMMA
Kód ITMS2014+: 313011T544
Kód Výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020
Podporené z fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prijímateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo prijímateľa: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Miesto realizácie:

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9, 040 01  Košice

Rektorát UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80  Košice - mestská časť Staré Mesto

Výška poskytnutého NFP 279 092,76 EUR
Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu Nové nekonvenčné magnetické materiály pre aplikácie je stabilizovať kvalitný výskumný tím pre oblasť výskumu Materiálové inžinierstvo a nanotechnológie. Projekt umožňuje realizovať aktivitu nezávislého výskumu a vývoja na UPJŠ v Košiciach v horizonte do 31.12.2019 s dvoma navrátivšími slovenskými výskumníkmi a jedným zahraničným výskumníkom a s publikovaním výsledkov v 15 prácach. V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj v oblasti progresívnych magnetických materiálov, ktorého nosná téma je v súlade súčasných trendov znižovania spotreby energie v elektrických zariadeniach a vývoji nových technológií pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. V oblasti kvantových technológií sa budeme venovať teoretickému štúdiu robustnosti kvantového previazania nízkorozmerných spinových systémov voči teplotným fluktuáciám a vlastností rozhrania v heteroštruktúre polovodič InAs a magnetický polovodič EuS. Experimentálne štúdium bude zamerané na pochopenie relaxačných procesov v molekulových nanomagnetoch, ich depozície na vhodný substrát a posúdenie vhodnosti pre vytvorenie základných stavebných jednotiek pre kvantové výpočtové technológie. V oblasti využitia magnetického chladenia budeme vyvíjať vhodné metodiky na prípravu magnetických nanosystémov na báze magnetických nanočastíc s laditeľnými hodnotami zmeny magnetickej entropie s využitím elektrónovej litografie a rôznych chemických techník a následne ich magneticky charakterizovať. V oblasti elektroocelí je nevyhnutné vyvinúť materiály, ktoré budú poskytovať čo najnižšie energetické straty pri ich premagnetovaní vo vysokofrekvenčných aplikáciách vrátane zdokonalenia nových experimentálnych metodík štúdia pomocou troch rôznych geometrických usporiadaní vzoriek. Ovplyvňovanie rastu zŕn a ďalšie pokročilé metódy manipulácie s magnetickou doménovou štruktúrou v elektrotechnických oceliach umožnia formulovať závery pre výrobu nových materiálov pre prax s požadovanými vlastnosťami.

 

Zoznam publikácií a článkov, ktoré boli spolufinancované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci oprávnenej aktivity projektu realizovanej pred podpisom Zmluvy o NFP - poďakovanie:

„Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 pre projekt: Nové nekonvenčné magnetické materiály pre aplikácie, kód ITMS2014+ 313011T544, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“ 

Podiel poskytnej podpory projektu NEMMA pre jednotlivé publikácie zhrnutý v priloženom PDF dokumente  

Zoznam publikácií s podielom podpory projektu NEMMA 


   

karentové - OpenAccess:

 1. Starodub, T.N., Čižmár, E., Kliuikov, A., Starodub, V.A., Feher, A., Kozlowska, M., Stabilization of Pancake Bonding in (TCNQ)2.− Dimers in the Radical-Anionic Salt (N−CH3−2-NH2−5Cl−Py)(TCNQ)(CH3CN) Solvate and Antiferromagnetism Induction (2019) ChemistryOpen, 8, 984. DOI: 10.1002/open.201900179
 2. Zeleňák, V., Almáši, M., Zeleňáková, A., Hrubovčák, P., Tarasenko, R., Bourelly, S., Llewellyn, P., Large and tunable magnetocaloric effect in gadolinium-organic framework: tuning by solvent exchange (2019) Sci. Rep., 9, 15572. DOI: 10.1038/s41598-019-51590-2
 3. Zeleňáková, A., Hrubovčák, P., Kapusta, O., Kučerka, N., Kuklin, A., Ivankov, O., Zeleňák, V., Size and distribution of the iron oxide nanoparticles in SBA-15 nanoporous silica via SANS study (2019) Sci. Rep., 9, 15852. DOI: 10.1038/s41598-019-52417-w
 4. Zeleňák, V., Zeleňáková, A., Kapusta, O., Hrubovčák, P., Girman, V., Bednarčík, J., Hrubovčák, P., Fe2O3 and Gd2O3 nanoparticles loaded in mesoporous silica: insights into influence of NPs concentration and silica dimensionality (2019) RSC Adv., 9, 3679. DOI: 10.1039/c8ra05576a
 5. Orendáčová, A., Tarasenko, R., Tkáč, V., Čižmár, E., Orendáč, M., Feher, A., Interplay of spin and spatial anisotropy in low-dimensional quantum magnets with spin 1/2 (2019) Crystals, 9, 6. DOI: 10.3390/cryst9010006
 6. Petryshynets, I., Kovác, F., Füzer, J., Falat, L., Puchý, V., Kollár, P., Evolution of Power Losses in Bending Rolled Fully, Finished NO Electrical Steel Treated under Unconventional Annealing Conditions (2019) Materials, 12, 2200. DOI: 10.3390/ma12132200

 7. Konrádyová, J., Longauerová, M., Jonšta, P., Jonšta, Z., Longauer, S., Girman, V., Vojtko M., Boruta, A., Matvija, M., Fujda, M., Dobrovská, J., Hot Ductility of TiNb IF Steel Slab after Hot Torsion Testing, (2019) Metals, 9, 752. DOI: 10.3390/met9070752

karentové: 

 1. Vorobiov, S., Tomasova, D., Girman, V., You, H., Čižmár, E., Orendáč, M., Komanicky, V., Optimization of the magnetocaloric effect in arrays of Ni3Pt nanomagnets (2019) J. Magn. Magn. Mater., 474, 63. DOI: 10.1016/j.jmmm.2018.10.137
 2. Konieczny, P., Gonzalez-Guillén, A.B., Luberda-Durnaś, K., Čižmár, E., Pełka, R., Oszajca, M., Łasocha, W., 1D coordination polymer (OPD)2CoIISO4 showing SMM behaviour and multiple relaxation modes (2019) Dalton Trans., 48, 7560. DOI: 10.1039/c9dt00624a
 3. Potočňák, I., Bukrynov, O., Ráczová, K., Čižmár, E., Vitushkina, S., Váhovská, L., Dušek, M., Štarha, P., Low-dimensional compounds containing cyanido groups. Part XXXV. Structure, spectral, thermal and magnetic properties of a binuclear Cu(II) biquinoline complex with bridging and terminal dicyanamide ligands (2018) Acta Cryst. C, 74, 1469. DOI: 10.1107/S205322961801375X
 4. Rojas, O., Strečka, J., de Souza, S.M., Thermal entanglement and sharp specific-heat peak in an exactly solved spin-1/2 Ising-Heisenberg ladder with alternating Ising and Heisenberg inter–leg couplings (2016) Solid State Commun., 246, 68. DOI: 10.1016/j.ssc.2016.08.002
 5. Tóthová, E., Tarasenko, R., Tkáč, V., Orendáč, M., Hegedüs, M., Danková, Z., Holub, M., Baláž, M., Matik, M., Microcrystalline Gd2MoO6 prepared by combined mechanochemical/thermal process and its magnetic properties (2019) J. Mater. Sci., 54, 6111. DOI: 10.1007/s10853-019-03331-z
 6. Tarasenko, R., Danylchenko, P., Tkáč, V., Orendáčová, A., Čižmár, E., Orendáč, M., Feher, A., Experimental study of the magnetocaloric effect in [Ni(fum)(phen)] – The ferromagnetic dimer with spin 1 (2020) Physica B: Cond. Matter, 576, 411671. DOI: 10.1016/j.physb.2019.411671
 7. Lederová, L., Orendáčová, A., Tarasenko, R., Karl'Ová, K., Strečka, J., Gendiar, A., Orendáč, M., Feher, A., Interplay of magnetic field and interlayer coupling in the quasi-two-dimensional quantum magnet Cu(en)Cl2: Realization of the spin-1/2 rectangular/zigzag square Heisenberg lattice (2019) Phys. Rev. B, 100, 134416. DOI: 10.1103/PhysRevB.100.134416
 8. Kondrat, O. B., Holomb, R. M., Csik, A., Takats, V., Veres, M., Feher, A., Duchon, T., Veltruska, K., Vondráček, M., Tsud, N., Matolin, V., Prince, K. C., Mitsa, V. M., Reversible structural changes of in situ prepared As40Se60 nanolayers studied by XPS spectroscopy (2018) Appl. Nanosci. 9, 917. DOI: 10.1007/s13204-018-0771-3
 9. Holomb, R., Kondrat, O., Mitsa, V., Veres, M., Czitrovszky, A., Feher, A., Tsud, N., Vondráček, M., Veltruská, K., Matolín, V., Prince, K.C., Super-bandgap light stimulated reversible transformation and laser-driven mass transport at the surface of As2S3 chalcogenide nanolayers studied in situ (2018) J. Chem. Phys. 149, 214702. DOI: 10.1063/1.5053228 
 10. Orendáč, M., Čižmár, E., Kažiková, V., Orendáčová, A., Řezníčková, A., Kolská, Z., Švorčík, V., Radicals mediated magnetism in Ar plasma treated high-density polyethylene (2018) J. Magn. Magn. Mater., 454, 185. DOI: 10.1016/j.jmmm.2018.01.087

nekarentové, abstrakty: 

 1. Eremenko, V.V., Sirenko, V.A., Gospodarev, I.A., Syrkin, E.S., Feodosyev, S.B., Bondar, I.S., Minakova, K.A., Feher, A., Electron spectra of graphene with local and extended defects (2018) J. Phys.: Conf. Ser. 969, 012021. DOI: 10.1088/1742-6596/969/1/012021
 2. Čižmár, E., Šoltésová, D., Doležal, P., Kriegner, D, Dušek, M., Ziolkovskiy, D., Feher A., Pinned solitons in genuine organic anion-radical salt (Et-2,6-diMe-Pz)(TCNQ)2, Programme and abstract book, Multiscale phenomena in molecular matter, Kraków, 1 – 4 July 2019 (2019) 76.
 3. Čižmár, E., Šoltésová, D., Doležal, P., Kriegner, D, Dušek, M., Ziolkovskiy, D., Feher A.Pinned solitons in genuine organic anion-radical salt (Et-2,6-diMe-Pz)(TCNQ)2, Programme and abstract book, 8th Workshop on "Current trends in Molecular and Nanoscale Magnetism"Rhodes, Greece, 27-31 May 2019 (2019) 17.
Posledná aktualizácia: 17.05.2021