Prejsť na obsah

Projekty ESF 2010 – 2013

1minút, 12sekúnd

 

loga_ESF.jpg

 

Názov projektu: Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ
Kód projektu: 26110230035
Kód Výzvy: OPV-2009/1.2/ 01-SORO
Hlavný riešiteľ: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy.
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja
vedomostnej spoločnosti.
Cieľ projektu Zefektívniť vzdelávanie na UPJŠ využívaním inovatívnych
foriem na báze IT, zvýšením záujmu o študijné odbory
a sledovaním uplatnenia našich absolventov v praxi.

špecifický cieľ 1  

 

špecifický cieľ 2  

 

špecifický cieľ 3

Rozšíriť využívanie inovatívnych foriem vo vzdelávaní na PF UPJŠ na báze IT.  

 

Podporovať záujem a prehlbovať vzťah študentov PF UPJŠ k štúdiu matematiky, prírodných vied a informatiky.
 

Vytvoriť nástroje na sledovanie uplatnenia sa absolventov UPJŠ v praxi.

Hlavné aktivity

1.1. Vytvorenie interaktívneho digitálneho vzdelávacieho
obsahu pre podporu výučby.

2.1. Realizácia sústredení pre študentov I. roč. a tvorba popularizačných materiálov.

2.2. Zlepšenie podmienok štúdia matematiky, fyziky
a informatiky.

3.1. Rozšírenie Akademického informačného systému (AIS) o modul pre absolventov.

Projektový manažér Mgr. Ivana Rigasová
Koordinátor odborných
aktivít
Doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
Koordinátor odbornej
aktivity 1.1.
Doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
Koordinátor odbornej
aktivity 2.1. a 2.2.
RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer.nat.

 


Študuj na UPJŠ