Prejsť na obsah

Aktualizačné vzdelávanie zamerané na rozvoj digitálnych zručností

5minút, 43sekúnd

V nadväznosti na poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 v rámci profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako poskytovateľ inovačného vzdelávanie v oblasti digitalizácie ponúka pre základné a stredné školy

aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 20 hodín
zamerané na rozvoj digitálnych zručností

v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. a vo väzbe na európsky rámec rozvoja digitálnych kompetencií – DigComp 2.2

Škola si vyberie témy v rozsahu 20 hodín. Kontaktná osoba: Eva Ružičková, eva.ruzickova@upjs.sk, 0918 833 587.

Ponuka tém aktualizačného vzdelávania:

P.č.Názov témyDigComp 2.2*Stručný obsahRozsah
1Ako zefektívniť základnú prácu s textovým editorom?1., 3., 5.Viete aký je rozdiel pri používaní zarážok a tabulátorov? Ako ich správne používať? Na čo slúži tvrdá medzera? Ako dosiahnuť, že v texte nebudú prázdne riadky? Ako efektívne používať odrážky a číslovanie? Viete efektívne používať rôzne zobrazenia v textovom editore? Viete si rozdeliť okno dokumentu? Viete uložiť súbor v rôznych formátoch? Viete pracovať s hlavičkou a pätou dokumentu? Viete použiť kopírovanie formátu? Viete ako zabezpečiť dokument? Ako vložiť do textu ľubovoľný znak? Poznáte Panel rýchleho prístupu?2 hod.
2Viaceré možnosti využitia hromadnej korešpondencie1., 3., 5.Základy hromadnej korešpondencie, rôzne možnosti jej využitia – listy, prezenčné listiny, menovky, e-maily,… – základom je správna databáza/zoznam.2 hod.
3Práca s dlhším dokumentom v textovom editore a spolupráca na jeho úprave1., 3., 5.Viete používať štýly v textovom editore? Viete si upraviť štýl, resp. vytvoriť nový? Poznáte možnosti rozdelenia dokumentu na sekcie? Na čo slúžia revízie – sledovanie zmien a komentáre?2 hod.
4Pravidlá písania a úprava písomnosti v súlade s STN1., 3., 5.Pravidlá písania a úprava písomnosti v súlade s STN 01 6910 a RR 4/2015 o formálnej úprave písomností – ako správne písať interpunkčné znamienka, medzery, skratky, značky nahradzujúce slová (§, &, #,…), značky menových jednotiek, veličín a jednotiek, peňažné sumy, dátum, časové údaje, tabuľky, textový stĺpec, členenie textu, zvýrazňovanie textu, poštové obálky, adresy, úprava úradných a obchodných listov.2 hod.
5Komunikácia a kooperácia – MS Teams ako platforma pre textovú komunikáciu, videohovory, dátové úložisko,…2., 3., 5.Používanie nástroja na kolaboratívnu prácu – MS Teams ako chatovací pracovný priestor, ktorý spája ľudí, konverzácie a obsah a umožňuje tímom pracovať efektívnejšie (komunikácia v triede, učiteľ-žiak, učiteľ-rodič, učiteľ-učiteľ, zdieľanie a spoločný priestor – úložisko). Nastavenie pozadia.2 hod.
6Ako zefektívniť základnú prácu s tabuľkovým kalkulátorom? I1., 3., 5.Ako správne voliť formáty čísel? Ako si nadefinovať vlastný formát čísla? Ako v bunke zalomiť text? Čo znamená ukotvenie priečok a ako to urobiť? Viete pracovať s hlavičkou a pätou dokumentu? Čo znamená špeciálne prilepenie a aké rôzne možnosti sú k dispozícií? Viete zoraďovať a filtrovať dáta? Ako rýchlo nahradiť viaceré rovnaké znaky v tabuľke? Viete ako zabezpečiť dokument? Ako vložiť do textu ľubovoľný znak? Poznáte Panel rýchleho prístupu?2 hod.
7Ako zefektívniť základnú prácu s tabuľkovým kalkulátorom? II1., 3., 5.Ako zvýrazniť bunky v tabuľke na základe určitých kritérií (podmienené formátovanie)? Ako naformátovať tabuľku automaticky (štýl tabuľky)? Ako nastaviť tabuľku pre tlač – na jednu stranu, viac strán, presné zlomy? Viete tlačiť nadpisy hlavičky tabuľky aby sa zobrazovali na každej strane? Ako vytlačiť viaceré hárky naraz? Máme údaje v súbore txt, ako ich dostaneme do tabuľkového kalkulátora?Máme v jednej bunke napr. meno a priezvisko a potrebujem ich mať oddelene – ako na to?2 hod.
8Výpočty a funkcie v tabuľkách1., 3., 5.Viete vytvoriť jednoduché vzorce? Aký je rozdiel medzi relatívnym a absolútnym odkazom? Prečo je vhodné definovať názov bunky alebo oblasti buniek? Čo znamená formátovať rozsah na tabuľku? Aké to má výhody pri ďalšom spracovaní dát? Ktoré funkcie sa používajú najčastejšie a ako ich správne používať?2 hod.
9Funkcie v tabuľkách1., 3., 5.Poznáte funkcie (IF, SUMIF, COUNTIF, ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, CONCATENATE, SUBTOTAL), ktoré vám uľahčia spracovanie dát v tabuľkách?2 hod.
10Kontingenčná tabuľka – rôzne pohľady na tie isté dáta1., 3., 5.Prečo pracovať s dátami v kontingenčnej tabuľke (KT)? Čo je základom pre KT? Ako si vytvoriť KT? Aké možnosti prináša klasické rozloženie KT? Aké možnosti prináša filtrovanie, zoskupovanie? Chcete pozerať na tie isté dáta z rôznych pohľadov?2 hod.
11Kontingenčná tabuľka – rozšírené možnosti1., 3., 5.Ako pridať vypočítavané pole alebo položku do kontingenčnej tabuľky?2 hod.
12Ako zefektívniť základnú prácu s prezentačným programom?3., 5.Viete používať predlohu v prezentačnom programe PowerPoint? Čo všetko nám umožňuje? Ako využiť poznámky pri prezentácií? Ako nastaviť prezentáciu pre automatické prehrávanie snímok (časovanie)? Ako pridať zvukový komentár?2 hod.
13Bezpečnosť4., 5.Kľúčové pojmy z oblasti informačnej bezpečnosti. Poznáte opatrenia na zamedzenie neautorizovaného prístupu k údajom? Poznáte odporúčané politiky pre výber hesiel? Prečo a ako si chrániť údaje/informácie, zariadenia? Ako bezpečne pracovať s webom? Na čo si dať pozor pri komunikácii pomocou technológií.2 hod.
14Tvoríme kreatívne s programom CANVA3., 5.Ako efektívne prácovať s online voľne dostupným grafickým programom Canva, ktorý ponúka tisícky rôznych šablón na vytvárania prezentácii, pracovných listov, pojmových máp, plagátov či inej vizuálne príťažlivej grafiky. 2 hod.

* Európsky rámec rozvoja digitálnych kompetencií občana (DigComp 2.2):
   1. Informačná a dátová gramotnosť
   2. Digitálna komunikácia a spolupráca
   3. Tvorba digitálneho obsahu
   4. Bezpečnosť
   5. Riešenie problémov prostredníctvom digitálnych technologií


Študuj na UPJŠ