Prejsť na obsah

Cenník

5minút, 16sekúnd

Poplatky uchádzačov o Certifikát ICDL v Akreditovanom testovacom centre SK011

ProduktUPJŠ
študent
zamestnanec
absolvent
bežný
záujemca
ICDL Set
Index ICDL Profile *
Certifikát ICDL Profile **
7 testov z ľubovoľných modulov zo skupiny Base a Standard
1 opravný test z ktoréhokoľvek vybraného modulu
Poplatky za skúšky ICDL (za každý test)
243,00 €264,00 €
ICDL Quatro
Index ICDL Quatro*
Certifikát ICDL Profile **
4 testy z ľubovoľného modulu zo skupiny Base a Standard
1 opravný test z ktoréhokoľve vybraného modulu
Poplatky za skúšky ICDL (za každý test)
156,00 €168,00 €
ICDL Advanced
Index ECDL Quatro*
Certifikát ECDL Profile **
3 testy z ľubovoľného modulu zo skupiny Advanced
1 opravný test z ktoréhokoľve vybraného modulu
Poplatky za skúšky ECDL (za každý test)
141,15 €151,50 €
ICDL Mix
Index ECDL Quatro*
Certifikát ECDL Profile **
2 testy z ľubovoľného modulu zo skupiny Base a Standard
2 testy z ľubovoľného modulu zo skupiny Advanced
1 opravný test z ktoréhokoľve vybraného modulu
Poplatky za skúšky ECDL (za každý test)
164,10 €177,00 €
Test z ľubovoľného modulu zo skupiny modulov Base a Standard27,00 €30,00 €
Test z ľubovoľného modulu zo skupiny modulov Advanced31,05 €34,50 €
Index ICDL Single*19,20 €19,20
Index ICDL Quatro*40,8040,80 €
Index ICDL Profile*46,8046,80
Certifikát ICDL Profile**7,20 €7,20 €
Ceny sú uvedené s 20% DPH.

* Indexy ICDL:

 • Index ICDL Singledoklad, ktorý oprávňuje uchádzača využívať systém ICDL na vykonanie skúšky z jednej tematickej oblasti (modulu) podľa sylabu ICDL alebo ICDL Advanced. Index platí 1 rok. Uchádzač môže Index zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách.
  Do tohto dokladu sa zapíše len úspešne vykonaný test. Doklad je podkladom na vydanie certifikátu ICDL. Každý držiteľ Indexu má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok ICDL.
 • Index ICDL Quatro – doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využívať systém ICDL na vykonanie skúšok zo štyroch tematických oblastí (modulov) podľa sylabu ICDL alebo ICDL Advanced. Index platí 3 roky odo dňa prvej skúšky.
  Do tohto dokladu sa zapisujú len úspešne vykonané testy. Doklad je podkladom na vydanie certifikátu ICDL. Uchádzač môže Index zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách . Centrá zakupujú Index v Kancelárii ICDL. Každý držiteľ Indexu má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok ICDL..
 • Index ICDL Profile – doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využívať systém ICDL na vykonanie skúšok z ľubovoľného počtu modulov v náročnosti podľa sylabu ICDL alebo ICDL Advanced. Index platí 4 roky odo dňa prvej skúšky.
  Do tohto dokladu sa zapisujú len úspešne vykonané testy. Doklad je podkladom na vydanie certifikátu ICDL. Uchádzač môže Index zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách. Centrá zakupujú Index v Kancelárii ICDL. Každý držiteľ Indexu má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok ICDL.

** ​Certifikáty ICDL Profile:

 • Poplatok za vystavenie medzinárodného dokladu o všetkých úspešne vykonaných skúškach ICDL (podľa sylabov ICDL alebo sylabov ICDL Advanced). Certifikát potvrdzuje schopnosť jeho držiteľa efektívne využívať informačné technológie (IT) v konkrétnych oblastiach.
  Certifikát potvrdzuje aj dosiahnutú úroveň ICDL profilu (ICDL Base – digitálna gramotnosť, ICDL Standard – digitálna kvalifikovanosť, ICDL Expert – digitálna odbornosť) podľa toho, či držiteľ splnil požiadavky a absolvoval minimálne 4 resp. 7 modulov, pričom 4 moduly sú povinné a ostatné sú voliteľné (čím nahradzuje v minulosti vydávané špeciálne certifikáty vydávané pre úrovne profilu ICDL – ICDL Base, ICDL Standard, ICDL Advanced a ICDL Expert). Doklad vystavuje Kancelária ECDL na základe žiadosti akreditovaného testovacieho centra.

*** Profily ICDL 

vedú k získaniu konkrétnej úrovne digitálnych zručností (digitálna gramotnosť, digitálna kvalifikovanosť, digitálna odbornosť) a sú nasledovné:
 • ICDL Base pre digitálnu gramotnosť (ICDL Digital Literacy), určená pre osoby, ktoré nemajú dostatočnú skúsenosť s používaním počítača v pracovnom prostredí a potrebujú si doplniť a overiť kľúčové a najčastejšie používané znalosti a zručnosti pre efektívnu a bezpečnú prácu s počítačom, online komunikáciu v pracovnom prostredí, plný pracovný štandard zručností potrebných pre prácu s textom a pre prácu v ďalšej zvolenej oblasti podľa svojho zamerania.
 • ICDL Standard pre digitálnu kvalifikovanosť (ICDL Digital Competency), určená pre osoby, ktoré už majú skúsenosť s používaním počítača v pracovnom prostredí, teda zvládajú kľúčové a najčastejšie používané znalosti a zručnosti, ale rozsah ich pracovných úloh vyžaduje digitálne znalosti a zručnosti vo viacerých štandardných prípadne aj špecifických tematických oblastiach.
 • ICDL Expert pre digitálnu odbornosť (ICDL Digital Expertise), určená pre osoby, ktoré potrebujú pokročilé digitálne znalosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú pri profesionálnom ovládaní štandardných aplikácií alebo sú potrebné pri rôznych špecializovaných činnostiach.
 • ICDL Individuálny profil – pri tvorbe individuálneho profilu si môžete zvoliť jeden alebo viac modulov z rôznych skupín modulov (Base, Standard, Advanced). Skúšky môžete vykonávať podľa svojich potrieb a tak si vzdelanie postupne rozširovať. O vydanie ICDL Profile Certificate, medzinárodného dokladu o úspešne vykonaných skúškach, môžete požiadať kedykoľvek, dokonca po každej absolvovanej skúške. Po naplnení podmienok pre niektorý zo štandardných profilov ICDL, budete mať na certifikáte automaticky uvedenú aj dosiahnutú úroveň digitálnych zručností (gramotnosť, kvalifikovanosť, odbornosť).
 • Viac na https://www.ecdl.sk/ako-vyberat-moduly-podla-profilu

Študuj na UPJŠ