Prejsť na obsah

Čo je ICDL?

20minút, 15sekúnd

ICDL (International Certification of Digital Literacy) je celosvetovo najrozšírenejší systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Je medzinárodne rešpektovaný a zavedený vo vyše 100 krajinách sveta a vykonáva sa v 41 jazykoch.

Systém ICDL je postavený na celosvetovo:

 • jednotných sylaboch (štandardoch znalostí a zručností) vo vybraných tematických oblastiach IT
 • jednotnej metodike (štandardoch v postupe) overovania znalostí a zručností
 • jednotnej značke a dôslednej kontrole kvality testovania.

Systém ponúka ucelené podklady pre vzdelávanie bežného i pokročilého používateľa výpočtovej techniky v digitálnych znalostiach a zručnostiach – od štandardizovaného rozsahu požadovaných znalostí a zručností cez podporu vzdelávania až po overenie a certifikáciu dosiahnutej úrovne.

Overovanie znalostí a zručností sa vykonáva pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky. Overovacie skúšky (testy) sa zostavujú z neverejnej Bázy otázok a testov. Vyžadovaný okruh vedomostí a zručností pre prácu s počítačom, ktoré musí uchádzač v danej tematickej oblasti (module) preukázať vymedzujú tzv. sylaby modulu. Záujemca sa môže rozhodnúť pre niektorý z medzinárodne odporúčaných profilov digitálnej spôsobilosti.

Zdroj: https://www.ecdl.sk/system-ecdl (1.2.2023)

Systém ECDL bol na slovenský trh uvedený v roku 2004. V roku  2014 prešiel rozsiahlou aktualizáciou a pod dočasným označením „nové“ ECDL ponúka vyššiu flexibilitu, aktualizovaný obsah niektorých modulov, overovanie (certifikáciu) rozšírenú aj na ďalšie oblasti IT a tiež je možné zvoliť si kombinácie modulov podľa požiadaviek zamestnávateľa, študijných odborov alebo individuálneho plánu celoživotného vzdelávania. Európsky systém ECDL (pôvodne Európsky vodičský preukaz na počítače), vo svete využívaný pod názvom ICDL, vyrástol z európskeho systému na celosvetový systém. Od mája 2019 oba systémy používajú jednotné meno ICDL (International Certification of Digital Literacy).

Digitálne povedomie, t.j. schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním dvoch určených štandardizovaných testov z 2 modulov (M2 Základy práce s počítačom + M7 Základy práce online) na základnej úrovni a potvrdzuje sa vydaním certifikátu ICDL Profile Certificate. Certifikát má časovo neobmedzenú platnosť.

Digitálne základy – digitálna gramotnosť (Profl ICDL Base), t.j. schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním štyroch určených štandardizovaných testov zo 4 modulov (M2 Základy práce s počítačom + M7 Základy práce online + M4 Tabuľkový kalkulátor + M3 Spracovanie textu) na základnej úrovni a potvrdzuje sa vydaním certifikátu ICDL Profile Certificate. Certifikát má časovo neobmedzenú platnosť.

Digitálny štandard – digitálna kvalifikovanosť (Profil ICDL Standard), t.j. schopnosť efektívne využívať vyššie základné informačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním minimálne siedmich štandardizovaných testov z minimálne 7 modulov na základnej úrovni (M2, M3, M4, M7 + 3 ďalšie spomedzi (M5, M6, M9, M12)) a potvrdzuje sa vydaním certifikátu ICDL Profile Certificate. Certifikát má časovo neobmedzenú platnosť.

Digitálna odbornosť (Profil ICDL Expert), t.j. schopnosť využívať vybrané informačné technológie na profesionálnej úrovni, sa preukazuje úspešným absolvovaní troch štandardizovaných testov z 3 modulov na pokročilej úrovni a potvrdzuje sa vydaním  ICDL Profile Certificate. Certifikáty majú časovo neobmedzenú platnosť.

Okrem toho, sa  môže záujemca rozhodnúť postupne individuálne voliť moduly podľa svojej potreby alebo napríklad požiadavky zametnávateľa a tiež získať o úspešne vykonaných skúškach medzinárodné potvrdenie ICDL Profile Certificate a aj neštandardným postupom prípadne dosiahnuť niektorý z odporúčaných profilov.

Predpísané testy je možné absolvovať len v akreditovaných testovacích centrách pod vedením akreditovaného skúšobného komisára. Na Slovensku je ich niekoľko desiatok, ale testy je možné absolvovať aj v hociktorom zahraničnom akreditovanom testovacom centre. Tým je zaručená potrebná medzinárodne štandardizovaná úroveň kvality overovania znalostí.

Sylaby ICDL podrobne stanovujú okruhy požadovaných znalostí a zručností potrebných na využívanie osobných počítačov na základnej úrovni. Okruhy znalostí a zručností sú rozdelené do jednotlivých tematických celkov – modulov. Sylabus je formulovaný softvérovo a hardvérovo nezávisle. Za jeho lokalizáciu zodpovedá národný držiteľ licencie ICDL na Slovensku Slovenská informatická spoločnosť.

Prehľad požiadaviek na znalosti a zručnosti pre jednotlivé moduly

Podrobné znenia sylabov v SK a EN verzii sú na stránke: https://www.ecdl.sk/moduly-sylaby

Skupina modulov Base

M2. Základy práce s počítačom – (Computer Essentials, syllabus version 1.0)

 • Základné pojmy: IKT, hardvér a bežné zariadenia, softvér a bežné aplikácie, typy softvérových licencií, spustenie a vypnutie počítača
 • Práca s pracovnou plochou, ikonami, oknami, prispôsobovanie základných nastavení operačného systému
 • Vytvorenie jednoduchého textového dokumentu a jeho tlač
 • Súbory a priečinky, ich filozofia, tvorba štruktúry a práca s nimi, správa súborov, kompresia a obnova súborov
 • Základné pojmy z počítačových sietí, základy prístupu k nim, princípy ochrany údajov a zariadení, škodlivý softvér
 • Ochrana zdravia a životného prostredia

M3. Spracovanie textu – (Word Processing, syllabus version 6.0)

 • Spustenie textového procesora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie dokumentu a práca s viacerými dokumentami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie určitej skupiny dát (textu)
 • Formátovanie písma, odstavcov a vytváranie vzorov pre úpravu textu
 • Formátovanie dokumentu ako celku, stránkovanie, hlavičky, päty, poznámky, pravopis
 • Tvorba tabuliek, obrázkov a grafických objektov v dokumente a práca s nimi
 • Vkladanie objektov do dokumentu a hromadná korešpondencia
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia     

M4. Tabuľkový kalkulátor – (Spreadsheets, verzia sylabu 6.0)

 • Spustenie tabuľkového kalkulátora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie tabuľky a práca s viacerými tabuľkami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie obsahu bunky tabuľky
 • Využívanie vzorcov a funkcií pre automatické vyplňovanie buniek tabuľky
 • Formátovanie obsahu buniek – čísel, textu
 • Formátovanie tabuľky ako celku, pravopis, hlavičky, päty
 • Vkladanie objektov do tabuľky, automatická tvorba diagramov a grafov z dát tabuľky
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia

M7. Základy práce online – (Online Essentials, syllabus version 1.0)

 • Základné pojmy z prezerania webových stránok, z bezpečnosti a ochrany, základné nástroje, úprava základných nastavení
 • Tvorba záložiek a ich organizácia, práca s výstupmi z webu
 • Vyhľadávacie nástroje pre Web, kritické hodnotenie získaného výsledku, autorské práva získaných dokumentov
 • Základné pojmy z elektronickej komunikácie: virtuálne komunity, komunikačné nástroje, elektronická pošta
 • Elekronické správy:  nastavenia aplikácie, odosielanie správ, prijímanie správ, práca s adresármi a distribučnými zoznamami
 • Organizovanie elektronických správ
 • Používanie elektronických kalendárov     

Sylaby ICDL podrobne stanovujú okruhy požadovaných znalostí a zručností potrebných na využívanie osobných počítačov na základnej úrovni. Okruhy znalostí a zručností sú rozdelené do jednotlivých tematických celkov – modulov. Sylabus je formulovaný softvérovo a hardvérovo nezávisle. Za jeho lokalizáciu zodpovedá národný držiteľ licencie ICDL na Slovensku Slovenská informatická spoločnosť.

Prehľad požiadaviek na znalosti a zručnosti pre jednotlivé moduly

Podrobné znenia sylabov v SK a EN verzii sú na stránke: https://www.ecdl.sk/moduly-sylaby

Skupina modulov Standard

M5. Používanie databáz – (Using Databases, syllabus version 6.0)

 • Spustenie databázového systému, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Používanie databázy – návrh jej štruktúry, definícia kľúčov a návrh jej vzhľadu
 • Aktualizácia databázy
 • Tvorba formulárov a ich využívanie v správe údajov
 • Výber a triedenie informácií, formulácia dotazov
 • Prezentácia vybraných informácií – tvorba zostáv

M6. Prezentácia – (Presentation, syllabus version 6.0)

 • Spustenie prezentačnej aplikácie, princíp práce s ňou a úprava základných nastavení
 • Tvorba a základné operácie v prezentácii – kopírovanie, presúvanie a mazanie textov, grafiky a obrázkov
 • Formátovanie textu a textových rámčekov
 • Využívanie grafiky, diagramov, obrázkov a ďalších objektov
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
 • Efekty a riadenie počítačovej prezentácie: animácia, prelínanie, spustenie od stanoveného bodu, skrytie vybraných priesvitiek, navigácia

M9. Práca s obrázkami a grafikou –  (Image Editing, syllabus version 2.0)

 • Základné pojmy z oblasti zobrazovania – digitálne obrázky, grafické formáty, modely
 • Získavanie obrázkov, spustenie grafického editora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení na zvýšenie produktivity
 • Manipulácia s obrázkami, vrstvami v obrázku, s textom v obrázku
 • Používanie efektov a filtrov
 • Doplnenie obrázka pomocou nástrojov na kreslenie, maľovanie a tlač obrázka    

M12. Bezpečnosť pri práci s IKT – (IT Security, syllabus version 1.0)

 • Základné pojmy z oblasti informačnej bezpečnosti – ohrozenia údajov, osobnej bezpečnosti, bezpečnosti súborov
 • Ochrana počítača, prislúchajúcich zariadení, počítačovej siete pred škodlivým softvérom a neautorizovaným prístupom
 • Bezpečnosť počítačových sietí – rozpoznávať typy počítačových sietí a pripojení  a rozumieť špecializovaným pojmom z ich ochrany
 • Zásady bezpečného pohybu po internete a komunikácie na internete
 • Bezpečnostné otázky z oblasti elektronickej komunikácie vrátane elektronickej pošty a komunikácie v reálnom čase
 • Bezpečná správa údajov – správne zálohovanie , obnovovanie a bezpečná likvidácia údajov

Sylaby ICDL podrobne stanovujú okruhy požadovaných znalostí a zručností potrebných na využívanie osobných počítačov na základnej úrovni. Okruhy znalostí a zručností sú rozdelené do jednotlivých tematických celkov – modulov. Sylabus je formulovaný softvérovo a hardvérovo nezávisle. Za jeho lokalizáciu zodpovedá národný držiteľ licencie ICDL na Slovensku Slovenská informatická spoločnosť.

Prehľad požiadaviek na znalosti a zručnosti pre jednotlivé moduly

Podrobné znenia sylabov v SK a EN verzii sú na stránke: https://www.ecdl.sk/moduly-sylaby

Sylabus ECDL Advanced verzia 2.0

Sylaby ECDL Advanced podrobne stanovujú okruh požadovaných znalostí a zručností potrebných navyužívanie osobných počítačov na pokročilej úrovni. Okruh znalostí a zručností je formulovaný v štyroch samostatných sylaboch, pre každú oblasť informačno komunikačných zručností zvlášť.  Sylabus je softvérovo a hardvérovo nezávislý. Za jeho lokalizáciu zodpovedá národný garant, t.j. na Slovensku Slovenská informatická spoločnosť.

AM3. Pokročilá práca s textom (Advanced Word Processing, syllabus version 2.0)

 • Formátovanie: aplikovanie pokročilého formátovania textu, odseku, stĺpca a tabuľky, konvertovanie textu na tabuľku a naopak,
 • Odkazovanie: práca s prvkami odkazov ako sú poznámky pod čiarou, koncové poznámky a popis (legenda), vytváranie obsahu, indexov (registre) a krížových odkazov,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie polí, formulárov a šablón,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pokročilých techník hromadnej korešpondencie a práca s automatickými prvkami ako sú makrá,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie prvkov prepojenia a vkladanie objektov za účelom integrácie údajov,
 • Revízia dokumentov: súbežná spolupráca (online) na dokumentoch, vykonávanie ich revízie, práca s nadradenými dokumentmi a vnorenými dokumentmi, aplikovanie prvkov zabezpečenia na dokumenty,
 • Príprava tlače dokumentu: práca s vodotlačou v dokumente, práca so sekciami, hlavičkami a pätami.

AM4. Pokročilá práca s tabuľkami (Advanced Spreadsheets, syllabus version 2.0)

 • Formátovanie: aplikovanie pokročilých možností formátovania ako sú podmienené formátovanie,  prispôsobené formátovanie čísel a pokročilé zaobchádzanie s pracovnými hárkami,
 • Funkcie a vzorce: používanie funkcií spojených s logickými, štatistickými, finančnými a matematickými úkonmi (operáciami),
 • Grafy: vytváranie grafov a používanie pokročilých postupov formátovania grafov,
 • Analýza: práca s tabuľkami a zoznamami za účelom analýzy, filtrovania a triedenia údajov, vytváranie a používanie scenárov,
 • Overovanie a kontrola: overovanie a kontrola údajov v zošite,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pomenovaných rozsahov (oblastí) buniek, makier a šablón,
 • Zvyšovanie produktivity práce: používanie prvkov prepojenia, vloženia a importu za účelom integrácie údajov,
 • Revízia zošitov: súbežná (online) spolupráca pri práci so zošitmi, vykonávanie kontroly (revízie) zošitov, aplikovanie prvkov zabezpečenia zošitov.

AM5. Pokročilá práca s databázou (Advanced Databases, syllabus version, 2.0)

 • Databázové pojmy: zvládnutie kľúčových pojmov z oblasti vývoja a využívania databáz,
 • Tabuľky a vzťahy (relácie): vytvorenie relačnej databázy s využitím pokročilých prvkov pri vytváraní tabuliek a komplexných relácií (vzťahov) medzi tabuľkami,
 • Dotazy: navrhovanie a používanie dotazov na vytvorenie tabuľky, aktualizovanie, odstraňovanie (vymazávanie) a pridávanie údajov, vylepšovanie dotazov s použitím zástupných znakov, parametrov a výpočtov,
 • Formuláre: používanie ovládacích prvkov a podformulárov za účelom rozšírenia možností formulárov a zlepšenia ich funkcionality,
 • Zostavy: vytváranie ovládacích prvkov zostáv za účelom vykonávania výpočtov, vytváranie podzostavy a rozširovanie možností prezentácie zostavy,
 • Zvyšovanie produktivity práce: práca s makrami, používanie prvkov prepojenia a importu za účelom integrácie údajov.

AM6. Pokročilá práca s prezentáciou (Advanced Presentation, syllabus version 2.0)

 • Plánovanie prezentácie: rozlišovanie cieľového publika a branie do úvahy miesta konania pri plánovaní prezentácie,
 • Predlohy snímok a šablóny: vytváranie, modifikovanie šablóny a formátovanie pozadia snímok,
 • Grafické objekty: vylepšovanie prezentácie s využitím zabudovaných nástrojov na kreslenie a nástrojov na úpravu obrázkov,
 • Grafy a diagramy: aplikovanie pokročilých postupov formátovania grafov a vytvárania a úpravy diagramov,
 • Multimédiá: vkladanie videí, zvuku a využívanie zabudovaných nástrojov na animáciu,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie postupov prepojenia, vloženia, importu a exportu za účelom integrácie údajov,
 • Ovládanie prezentácie: práca s vlastnými postupmi prezentácie snímok, využívanie nastavenia postupov prezentácie snímok a usmerňovanie priebehu prezentácie.

Index je dokladom o registrácii uchádzača do systému ICDL a o postupe uchádzača v absolvovaní predpísaných skúšok. Oprávňuje ho prihlásiť sa v akreditovanom testovacom centre ICDL na vykonanie testov. Do indexu sa zapisujú len úspešne vykonané skúšky z modulov vybraného programu. Index si uchádzač zakupuje pri registrovaní sa do systému ICDL alebo pred prihlásením sa na skúšky v systéme ICDL. Typ indexu sa odporúča vyberať napr. podľa predpokladaného počtu modulov, z ktorých by uchádzač chcel vykonať skúšky.

Index je neprenosný a jeho platnosť začína dňom vykonania prvej skúšky. Skúšky sa môžu vykonávať v ľubovoľnom poradí, v jednom alebo vo viacerých akreditovaných testovacích centrách, a to i v rôznych krajinách. Index ICDL je platný vo všetkých zapojených štátoch.

Dostupné indexy systému ECDL:

Index ICDL Profiles oprávnením vykonať  skúšky z ľubovoľného počtu  modulov. Platí až 4 roky. Index je odporúčaný záujemcom o viacero skúšok. V prípade vyššieho počtu skúšok ako 7 sa index bezplatne rozširuje o vložný list.
Index ICDL Quatros oprávnením vykonať skúšky zo štyroch ľubovoľných modulov vo vybranej úrovni náročnosti (podľa sylabu ICDL alebo ICDL Advanced). Platí 3 roky. Index je odporúčaný pre záujemcov o profil ICDL Base alebo ICDL Profile.
Index ICDL Singles oprávnením vykonať skúšku z jedného ľubovoľného modulu vo vybranej úrovni náročnosti (podľa sylabu ICDL alebo ICDL Advanced). Tento index platí 1 rok. Index je odporúčaný pre záujemcov, ktorí chcú skúšky vykonať jednotlivo.

Uchádzači môžu pri prihlasovaní sa na skúšky využiť aj predchádzajúce verzie Indexov ICDL, ktoré sú ešte platné. Vydané indexy ICDL Expert možno využiť ako Index ICDL Quatro.

 • Uchádzač má právo zakúpiť si index samostatne u ľubovoľného predajcu v SR. V SR sú predajcami indexov len akreditované testovacie centrá.
 • Pri predaji musí byť index jeho predajcom personifikovaný, t. j. musí obsahovať:
  • požadované osobné údaje uchádzača a jeho podpis tak, aby bola zaistená jeho neprenositeľnosť na inú osobu,
  • pečiatku a podpis manažéra testovania ATC, ktoré index personifikovalo.
 • Uchádzač môže požiadať Kanceláriu ECDL o vydanie duplikátu indexu. Duplikát oprávňuje uchádzača na plnohodnotné využívanie systému ICDL.
 • Záznamy o úspešne absolvovaných skúškach k dátumu vydania duplikátu vyplní do duplikátu Kancelária ECDL. 

Overovacie skúšky a testy sa zostavujú z Bázy otázok a testov (Question and Test Base, QTB), ktorá je jednotná na celom svete. Zostavuje a schvaľuje ju ECDL-F. Báza otázok a testov je utajený súbor všetkých úloh, ktoré sa môžu na skúške vyskytnúť a podlieha lokalizácii pre každý štát. Pre každý modul (tematickú oblasť) existuje niekoľko samostatných sád overovacích otázok a úloh. Za lokálnu verziu QTB zodpovedá národný držiteľ licencie, na Slovensku Slovenská informatická spoločnosť.

Pre každý z testov, okrem teoretického, si uchádzač môže podľa aktuálnej ponuky testovacích centier vybrať softvérovú platformu (softvérové produkty), v ktorej chce test absolvovať (napr. rôzne verzie Windows, produktov MS Office a pod.). Skúšky je možné absolvovať v ľubovoľnom poradí, v rôznych testovacích centrách, prípadne aj v rôznych štátoch.

Skupina modulov Base a Skupina modulov Standard

 • Základy práce s počítačom (Computer Essentials)
 • Spracovanie textu (Word Processing)
 • Tabuľkový kalkulátor (Spresdsheets)
 • Základy práce online (Online Essentials)
 • Používanie databáz (Using Dtabases)
 • Prezentácia (Presentation)
 • Práca s obrázkami a grafikou (Image Editing)
 • Bezpečnosť pri využívaní IKT (IT Security)

Skúšky z tu uvedených modulov sa vykonávajú na základnej úrovni počítačovej gramotnosti. Konkrétny test pre daný modul sa vyberá náhodne.

Každý test obsahuje 30 až 40 otázok/úloh. Test trvá maximálne 45 minút. Aby bol uchádzač úspešný, musí získať minimálne 75% z možného počtu bodov.

Ukážkové testy ECDL

Krátke ukážkové testy sú určené na ilustráciou obsahu a priebehu reálnych skúšok ECDL. Ostré testy sú náročnejšie. Vyžadované znalosti a zručnosti má každý modul uvedené v príslušnom dokumente s názvom sylabus  resp. sylabus AdvancedVerzia sylabu je dôležitá.  

Ukážkové testy sú pripravené pre vybrané programové prostredia, ktoré môžu byť nainštalované na počítači testovaného. Lomka (/) znamená „alebo“, čiarka oddeľuje softvérové aplikácie, ktoré sú nevyhnutné.   

Moduly, v ktorých sa overujú základné znalosti a zručnosti (skupina Base a Standard)

Ostrý test z modulu, v ktorom sa overujú základné znalosti a zručnosti, obsahuje 28 až 36 otázok alebo úloh, treba ho vykonať v priebehu 45 minút a získať pritom aspoň 75% bodov. Konkrétny ostrý test je vylosovaný pre uchádzača krátko pred vykonaním skúšky.

Ukážkové testy sú k dispozícii v slovenskom jazyku. Obsahujú 14-15 otázok/ úloh. Pred tým ako si vyberiete niektorú ukážku, stiahnite si prosím Stručné informácie k ukážkovým testom  .                           

M2 Základy práce s počítačom, sylabus 1.0ukážky A, B pre Windows 7 SK, IE
M3 Spracovanie textu, sylabus 5.0ukážka pre Windows XP / Windows 7 SK, Word 2003 SK
ukážka pre Windows XP / Windows 7 SK, Word 2010 SK
M4 Tabuľkový kalkulátor, sylabus 5.0ukážka pre Windows XP  / Windows 7 SK, Excel 2003 SK
ukážka pre Windows XP / Windows 7 SK, Excel 2010 SK
M6 Prezentácia, sylabus 5.0ukážka pre Windows XP / Windows 7 SK, Powerpoint 2010 SK
M7 Základy práce online, stlabus 1.0ukážka A,B pre Windows 7 SK, IE, Outlook 2010 SK
M12 Bezpečnosť pri využívaní IKTukážka A pre Security Essentials/Eset Nod32 Antivirus SK,  IE/Mozilla SK, 7-Zip
ukážka B pre Security Essentials/Eset Nod32 Antivirus SK,  IE/Mozilla SK, 7-Zip

Moduly, v ktorých sa overujú pokročilé znalosti a zručnosti (skupina Advanced)

Ostrý test sa vykonáva v slovenčine, obsahuje 20 otázok/ úloh a viacero podotázok, treba ho vykonať v priebehu 60 minút a získať pritom aspoň 75% bodov. Konkrétny ostrý test je vylosovaný krátko pred vykonaním skúšky.

Ukážkové testy Advanced pre verziu 2.0 sú k dispozícii v anglickom jazyku.

AM3 Advanced Word Processing,sylabus 2.0ukážka pre Windows 7 SK, Word 2010 SK
AM4 Advanced Spreadsheets, sylabus 2.0   ukážka pre Windows 7 SK, Excel 2010 SK
AM5 Advanced Databases, sylabus 2.0ukážka pre Windows 7 SK, Access 2010 SK
AM6 Advanced Presentation, sylabus 2.0ukážka pre Windows 7 SK, Powerpoint 2010 SK

Ukážkové testy v českom jazyku nájdete na: http://www.ecdl.cz/ukazkove_testy.php

Zdroj: https://www.ecdl.sk/system-ecdl (1.2.2023)


Študuj na UPJŠ