Prejsť na obsah

Testovanie ICDL

24minút, 4sekúnd

Testovanie uchádzačov o Certifikát ICDL na Slovensku môžu vykonávať len testovacie centrá akreditované Slovenskou informatickou spoločnosťou (SISp). Uchádzačom môže byť len fyzická osoba.

V každom akreditovanom testovacom centre (ATC) je ustanovená osoba zodpovedná za priebeh všetkých testovaní v ATC – manažér testovania ICDL a osoba zodpovedná za správu QTB – správca QTB. Za priebeh konkrétneho testovania v daný deň zodpovedá vedúci testovania. Za vyhodnotenie (anonymných) testov zodpovedá hodnotiteľ(lia).

ATC môže vykonať testovanie ICDL len ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

 • testovanie prebieha v akreditovanej testovacej miestnosti ICDL (ATM),
 • testovanie prebieha na akreditovanej softvérovej platforme, ktorá je v danej miestnosti registrovaná (SWP) a na ktorú má ATC príslušnú Bázu otázok a testov (QTB),
 • testovanie vedie jeden a vyhodnocujú iní akreditovaní skúšobní komisári ICDL prípadne akreditovaní skúšobní komisári ICDL Advanced (ASK).

 • Testovanie uchádzačov o certifikáty v systéme ICDL sa riadi smernicou „Procedúra testovania uchádzačov o Certifikát ICDL v SR“.
 • Vykonávané testy ICDL losuje systém ICDL/SK na základe elektronickej požiadavky vedúceho testovania.
 • Báza otázok a testov je neverejná, prístup majú len pre oprávnené osoby.
 • ATC nesmie umožniť absolvovanie testovania ICDL v da­nom ter­mí­ne uchádzačovi, ktorý  má k vedúcemu testovania daného termínu osob­ný alebo inak blízky vzťah, alebo ho vedúci testovania pripravoval na testovanie ICDL a je teda potenciálne nebezpečenstvo, že by nemusela byť zachovaná ob­jekti­vita vedenia testov. Ak k takejto situácii došlo zavinením centra, musí ponúknuť uchádzačovi náhradné riešenie.
 • Každý test podľa sylabov ICDL musí byť ukončený do 45 minút a test podľa sylabov ICDL Advanced do 60 minút. Testy ukončené po časovom limite budú prehlásené za neplatné. V prípade výpadku elektrickej energie alebo inej závažnej nepredvídanej poruchy pracovnej stanice má vedúci testovania právo predĺžiť trvanie testu o čas poruchy.
 • Uchádzač má právo absolvovať testy z jednotlivých modulov programov systému ICDL v ľubovoľných ATC. Každý modul môže absolvovať v inom ATC.
 • Uchádzač môže absolvovať testy z viacerých modulov v jednom termíne a v poradí, ktoré si určil, ak to vyhlásený termín umožňuje.
 • Pri neúspešnom teste informuje ATC uchádzača o najbližšom možnom termíne opakovania testu.
 • Pri neúspešnom teste z daného modulu zabezpečia procedúry systému ICDL/SK, že uchádzač dostane pri novom testovaní pridelený odlišný test.
 • Vedúci testovania zaznamená všetky významné problémy a udalosti z priebehu testovania do „Protokolu o vykonaní testov ICDL“.

V systéme ICDL nie je predpísaná povinnosť absolvovať nejakú prípravu. Ak ste pripravený, môžete sa prihlásiť na testy z príslušných modulov. Či je rozsah vašich vedomostí dostatočný, si overte voči sylabom príslušných modulov a príslušného programu, tzv. sylabom Programu ICDL  alebo sylabom Programu ICDL Advanced.

Ak rozsah vašich vedomostí nie je dostatočný, môžete si zvoliť spôsob ich nadobudnutia napr. samoštúdiom, konzultáciami alebo navštevovaním kurzu. Ak ste sa rozhodli pre kurz, vhodný kurz si môžete vybrať z našej ponuky.

Študijná literatúra nie je predpísaná, ale naše ATC disponuje materiálmi, ktoré sú vhodné pre prípravu na testy ICDL.

Garant systému ICDL nestanovuje žiadne podmienky na vzdelávanie vedúce k získaniu znalostí a zručností potrebných k úspešnému vykonaniu testov ICDL, napríklad na spôsob vzdelávania (individuálne, dištančné, prezenčné a pod.), na typ a lokalizáciu vzdelávacej inštitúcie alebo na jej prípadnú akreditáciu na MŠ SR. Výber ponecháva na uchádzača resp. objednávateľa vzdelávania.

ATC SK011 prostredníctvom Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ pripravilo pre záujemcov o prípravu na testy ICDL prezenčné, dištančné kurzy a konzultácie k jednotlivým modulom.

 • Uchádzač si vo zvolenom ATC zakúpi index k vybranému programu systému ICDL, ktorý ho oprávňuje prihlásiť sa na ktorúkoľvek skúšku uvedenú v indexe.
 • Na vyhlásený termín testovania sa uchádzač prihlasuje v akreditovanom testovacom centre (ATC) prostredníctvom Prihlášky uchádzača na ICDL testovanie (ďalej len prihláška). Uchádzač zašle podpísanú prihlášku elektronicky, poštou, alebo ju odovzdá osobne zvolenému ATC.
 • Uchádzač môže absolvovať v danom termíne skúšku len z tých modulov, na ktoré sa vopred prihlásil; v deň testovania nie je možné dodatočné doplnenie požiadavky.
 • Uchádzač sa nemôže v rámci jedného termínu prihlásiť na skúšku z toho istého modulu viackrát.
 • Uchádzač musí pri prihlasovaní sa na konkrétny termín zohľadniť obmedzenie, podľa ktorého nemôže absolvovať testovanie u takého vedúceho testovania, s ktorým je v blízkom príbuzenskom vzťahu, alebo ktorý ho na toto testovanie pripravoval. V prípade, že sa na nevhodný termín prihlási, nesie sám riziko, že nebude na skúšku pripustený, alebo po dodatočnom zistení môže byť výsledok jeho skúšky vyhlásený za neplatný.
 • ATC potvrdí uchádzačovi prijatie prihlášky až po úspešnom zaregistrovaní uchádzača v systéme ICDL/SK Waset a zároveň mu zašle organizačné pokyny pre testovanie.
 • Pri uchádzačoch mladších ako 15 rokov podpisuje prihlášku zákonný zástupca dieťaťa. Okrem prihlášky zákonný zástupca dostane od testovacieho centra aj pravidlá, ktoré sa pri testovaní musia dodržiavať, by ich mohol neplnoletému vysvetliť.
 • ATC môže uchádzača prihlásiť v systéme ICDL/SK Waset na ďalší termín testovania z toho istého modulu, až keď sú v systéme ICDL/SK Waset vložené výsledky z predchádzajúceho termínu testovania a termín bol Kanceláriou ECDL uzavretý.
 • Ak sa uchádzač na prihlásený test nedostavil, systém umožní prihlásiť uchádzača na iný termín okamžite po vložení informácie „nedostavil sa“ do hodnotenia testu tohto uchádzača.

Portál na prihlasovanie

Identifikácia uchádzačov o testovanie ICDL 

 • Identifikácia uchádzačov prihlásených na testovanie ICDL prebieha tesne pred začiatkom testovania. Identifikácia sa vykonáva na základe porovnávania údajov v Indexe ICDL s údajmi  v niektorom z oficiálnych identifikačných dokladov (OP, pas). Účelom tejto identifikácie je overiť, či držiteľ Indexu ICDL je osoba, ktorá sa dostavila na testovanie. Uchádzač je povinný podrobiť sa identifikácii. Pri identifikácií musí uchádzač odovzdať svoj index osobe, ktorá je oprávnená identifikáciu vykonať, ináč nemôže byť k testovaniu pripustený.
 • Po identifikácii prebieha overenie údajov v prihláške a overenie udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov v systéme IS ICDL/SK. Ak uchádzač neudelí plný súhlas so spracovaním osobných údajov, nemožno mu predať index, ani poskytnúť ďalšie služby systému ICDL.
 • Identifikáciu uchádzačov a overenie údajov v prihláške vykonáva manažér testovania alebo ním poverená osoba činná v systéme ICDL.
 • Vedúci testovania je povinný presvedčiť sa, či medzi uchádzačmi nie je osoba, ktorú pozná (rozumie sa rodinný príslušník alebo blízka spriatelená osoba) alebo osoba, ktorú na získanie certifikátu pripravoval v priebehu predchádzajúcich 11 mesiacov. Testovanie takejto osoby musí odmietnuť.
 • Ak uchádzač nevlastní Index ICDL a podpísal plný súhlas so spracovaním osobných údajov v systéme IS ICDL/SK, ATC mu musí index predať a personifikovať. Uchádzač musí index podpísať. Bez platného, personifikovaného a uchádzačom podpísaného indexu nie je možné uchádzača k testovaniu pripustiť.
 • ATC musí prijať na testovanie aj uchádzačov, ktorí si zakúpili index u iného ATC. ATC je v rámci možností povinné preveriť, či index nie je falzifikát. Ak sa pri identifikácii alebo v priebehu testovania zistia závažné nezrovnalosti (iný majiteľ indexu, falzifikát, neautorizovaný záznam v indexe), ATC index zadrží a oznámi túto skutočnosť Kancelárii ECDL.
 • Ak sa uchádzač na termín testovania nedostaví, alebo sa rozhodne zadanie testu neprevziať, vedúci testovania zapíše danú skutočnosť do  Zoznamu uchádzačov („nedostavil sa“) a potvrdí ju svojím podpisom.

Pred vlastným testovaním

 • Vedúci testovania uvedie pred začiatkom vlastného testovania uchádzačov k prideleným pracovným staniciam.
 • Vedúci testovania vždy oboznámi všetkých uchádzačov s organizačnými pokynmi, s pravidlami testovania, so štruktúrou testov a s princípmi otázok a úloh, ktoré sa musia dodržiavať, a to ústnou alebo písomnou formou a vysvetlí prípadné nejasnosti.
 • V miestnosti musí byť počas celého termínu testovania k dispozícii Zoznam uchádzačov s vylosovanými testami, vytlačený zo systému IS ICDL/SK (WASET). Do tohto zoznamu sa ručne doplní číslo pracovnej stanice a podpisy uchádzačov, sumárne hodnotenie jednotlivých testov a podpisy ASK zúčastnených na testovaní a hodnotení.
 • Vedúci testovania zvlášť upozorní uchádzačov, že niektoré úlohy v testoch na seba priamo nadväzujú a musia sa vykonávať v uvedenom poradí.
 • Na začiatku testovania vedúci testovania alebo ďalší poverený ASK podľa pokynov vedúceho testovania zapožičajú každému uchádzačovi kompletné písomné zadanie príslušnej verzie testu z prihláseného modulu na hlavičkovom papieri alebo označený pečiatkou právnickej osoby, ktorá testy vykonáva a opečiatkovaný alebo inak označený čistý papier na poznámky. Uchádzač obdrží aj písomnú informáciu (na tabuli alebo na papieri) o umiestnení svojho pracovného adresára, o svojom identifikačnom kóde, ktorým sa bude v testoch identifikovať.
 • Vedúci testovania alebo ďalší poverený ASK podľa pokynov vedúceho testovania požiada uchádzača o podpis v Zozname uchádzačov, ktorým je uchádzač povinný potvrdiť, že prevzal zadanie testu z prihláseného modulu v písomnej forme, že bol oboznámený s rozmiestnením potrebných pracovných súborov, že bol oboznámený s pravidlami a s procedúrou testovania, že súhlasí s použitím osobných údajov uvedených v Zozname uchádzačov na účel evidencie v systéme ICDL a na účel vystavenia dokladov ICDL. Každé zadanie sa preberá a podpisuje samostatne.

Pravidlá počas testovania 

 • Každému uchádzačovi musí byť zreteľne oznámený čas začiatku a ukončenia testu. Časy začatia a ukončenia testu pre každého uchádzača sú zaznačené na verejne viditeľnom mieste (napr. na tabuli). Uchádzači musia byť oboznámení s umiestnením hodín (príp. iného zariadenia na meranie času) v miestnosti.
 • Dĺžka testu pre každý modul závisí od sylabu, podľa ktorého sa vykonáva. Testy ukončené po časovom limite sú prehlásené za neplatné.
  • Testy v základnom programe ICDL, teda podľa sylabov ICDL, môžu trvať maximálne 45 minút.
  • Testy v programe ICDL Advanced, teda podľa sylabov ICDL Advanced, môžu trvať maximálne 60 minút.
 • V priebehu testovania smie uchádzač pracovať len s podkladmi, ktoré dostal od vedúceho testovania,  t. j. zadanie, pracovné súbory, poznámkový papier.
 • Uchádzač nesmie používať žiadnu literatúru, vlastné ani iné poznámky, prípadne iné informačné médiá. Smie používať nápovedný systém zvolenej relevantnej softvérovej aplikácie a systému pre prácu so súbormi.
 • Uchádzač nesmie v priebehu testovania akýmkoľvek spôsobom komunikovať s ostatnými uchádzačmi. Uchádzač nesmie pozorovať činnosť iného uchádzača. Musí mať vypnutý mobilný telefón.
 • Za účelom objasnenia akýchkoľvek skutočností (inštrukcií, textu v testovacom materiáli a pod.) smú kandidáti osloviť len akreditovaného skúšobného komisára prítomného v miestnosti.
 • Uchádzač nesmie počas testu opustiť testovaciu miestnosť.
 • Po ukončení testovania musí uchádzač vrátiť vedúcemu testovania v plnom počte všetky zapožičané materiály vrátane poznámkových papierov.
 • Akákoľvek časť testovacieho materiálu prípadne poznámok uchádzačov môže byť z miestnosti testovania vynesená len vedúcim testovania.
 • Uchádzač môže test z konkrétneho modulu kedykoľvek bez udania dôvodu nevykonať. Ak tak urobí pred prevzatím zadania testu, účasť na teste z daného modulu sa nepočíta, môže ho vykonať v inom termíne. Ak tak urobí po prevzatí zadania testu, test z daného modulu sa počíta ako vykonaný neúspešne. Pre vylosované testy, ktoré neboli prevzaté, zaznačí vedúci testovania do Zoznamu uchádzačov k príslušnému testu „nedostavil sa“ a potvrdí túto skutočnosť svojím podpisom. Do systému IS ICDL/SK (WASET) do hodnotenia neprevzatého testu bezodkladne zaznačí skutočnosť „nedostavil sa“. Systém IS ICDL/SK (WASET) uchádzača okamžite uvoľní a môže sa prihlásiť na iný termín testovania. V prípade, že uchádzač test prevzal a následne vzdal, test podlieha vyhodnoteniu. Ak uchádzač, ktorý test vzdal, neurobil žiaden pracovný krok, získava v hodnotení 0 bodov.
 • Ak uchádzač poruší niektoré z uvedených pravidiel, je test vedúcim testovania prehlásený za neplatný. Vedúci testovania vyznačí uvedenú skutočnosť do Zoznamu uchádzačov („test neplatný“) a potvrdí ju svojím podpisom.
 • Vedúci testovania nesmie v priebehu testovania opustiť miestnosť. Ak je to nutné, musí ho zastúpiť iný ASK, ktorého pre tento prípad určil manažér testovania. Je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo ku konfliktu záujmov.
 • Vedúci testovania dohliada na  dodržiavanie pravidiel testovania.
 • Vedúci testovania by sa mal jednotlivým uchádzačom počas testovania plne venovať, ale nesmie v žiadnom prípade za nich riešiť úlohy, ani im napovedať.
 • Uchádzač je upozornený na čas 5 minút a následne 1 minútu pred ukončením testu.
 • Ak uplynie maximálny povolený čas, vedúci testovania oznámi uchádzačovi ukončenie testu a odoberie uchádzačovi písomné zadanie testu a všetky podklady zapožičané pred testom.
 • Akonáhle uchádzači odovzdali vedúcemu testovania všetky zapožičané materiály (zadania, poznámkové papiere), musia opustiť testovaciu miestnosť.
 • Počas testovania majú do testovacej miestnosti povolený vstup:
  • vedúci testovania,
  • manažér testovania, asistent manažéra testovania, prípadne iný ASK než vedúci testovania za účelom výpomoci vedúcemu testovania podľa jeho pokynov,
  • zaregistrované testované osoby,
  • manažér testovania ATC, ktoré toto testovanie organizuje, za účelom dohľadu nad podmienkami testovania,
  • osoby poverené ICDL-F alebo SISp za účelom vykonania náhodnej kontroly dodržiavania pravidiel systému ICDL.

Po ukončení testovania

Vedúci testovania alebo ďalší ASK, ktorí sú mu k dispozícii, urobia v prvom rade bezpečnú zálohu všetkých vykonaných testov v danom termíne testovania na určené médium. Potom skopírujú a uschovajú výsledky práce uchádzačov na médium určené pre hodnotiteľov. Pritom sú povinní vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k zámene alebo strate týchto súborov. Ak je to pre účely vyhodnotenia testu dôležité, zaznamenajú si u každej pracovnej stanice aj ďalšie potrebné skutočnosti.

 • Vedúci testovania odovzdá určeným hodnotiteľom (ktorými môžu byť len akreditovaní skúšobní komisári) všetky skúšobné podklady (zadanie úloh, pracovné dokumenty vrátane e-mailových správ, tlačené dokumenty) a potrebné informácie o stave na pracovných staniciach. Všetky skúšobné podklady sú označené len kódom bez ďalšej identifikácie. Hodnotitelia teda hodnotia anonymné skúšobné materiály. Hodnotitelia zapíšu svoje hodnotenie do priloženého formulára pre hodnotenie testov a potvrdia ho svojím podpisom.
 • ATC zabezpečí, aby hodnotenie práce uchádzačov prebiehalo anonymne, t.j. ASK nemôže vyhodnocovať testy uchádzačov, ktorých testovanie viedol, alebo pri ktorých testovaní asistoval.
 • ASK hodnotí testy podľa priložených  inštrukcii držiteľa licencie.
 • Hodnotiteľ je povinný do 7 pracovných dní od termínu testovania odovzdať vyhodnotenie testov a všetky skúšobné podklady vedúcemu testovania. Ak vedúci testovania nie je zamestnancom ATC, ktoré testovanie organizovalo, hodnotiteľ môže materiály odovzdať manažérovi testovania daného ATC.
 • ATC je povinné do 10 pracovných dní od termínu testovania oznámiť uchádzačovi výsledok a vyzvať ho k prevzatiu Indexu so zapísanými úspešne absolvovanými testami. Uchádzačovi sa oznamuje úspešnosť testu z daného modulu v percentách. Uchádzačovi sa neposkytuje informácia o detailnom hodnotení testu.
 • V prípade, že má uchádzač záujem o podrobnejšie informácie, môže o to požiadať písomne príslušné ATC. ATC mu môže podať informáciu o tematických oblastiach, v ktorých neuspel. Na základe usmernení ICDL-F vzhľadom k tomu, že Báza otázok a testov má neverejný charakter, uchádzačovi možno spresniť oblasť, v ktorej neuspel, podľa príslušného sylabu ICDL na úrovni podrobnosti 3 („Oblasť vedomostí“).
 • ATC je pred odovzdaním Indexu uchádzačovi povinné vložiť detailné výsledky jeho testov do systému IS ICDL/SK (WASET). Index nesmie byť odovzdaný uchádzačovi skôr.
 • Ak uchádzač úspešne absolvoval test z konkrétneho modulu, vedúci testovania zapíše túto skutočnosť do Indexu ICDL a potvrdí svojím podpisom. Neúspešne vykonaný test sa do indexu nesmie zapísať, ale údaje o ňom sú zaznamenané v systéme IS ICDL/SK (WASET), aby neskôr nebol vylosovaný uchádzačovi rovnaký opravný test.
 • ATC uloží originál Zoznamu uchádzačov, originál Protokolu o vykonaní testov ICDL, originály hárkov s detailným hodnotením a všetky výsledné pracovné tlačené aj elektronické dokumenty uchádzačov do príručnej registratúry (archívu) pre prípad inšpekcie.
 • Kópiu  Zoznamu uchádzačov a Protokolu o vykonaní testov ICDL zašle ATC bezodkladne doporučenou zásielkou alebo na určené faxové číslo Kancelárii ECDL. Kancelária ECDL overí záznamy a výsledky z testovania a ak všetky údaje súhlasia, príslušný termín testovania definitívne uzavrie v systéme WASET pre akékoľvek ďalšie zmeny. V prípade nájdených nezrovnalostí bude ATC vyzvané k oprave vložených výsledkov testovania alebo iných chybných údajov.
 • Neúspešných kandidátov ATC informuje o postupe na opakovanie testu.
 • Keď uchádzač úspešne absolvuje skúšky v termíne platnosti indexu a uhradí všetky poplatky súvisiace s testovaním ICDL, môže požiadať ATC, v ktorom vykonal ostatnú skúšku o vydanie ICDL Profile Certificate, ktorý obsahuje komplexnú informáciu o všetkých úspešne vykonaných skúškach (rok, sylabus…). Certifikát potvrdzuje schopnosť jeho držiteľa efektívne využívať informačné technológie v konkrétnych oblastiach. ICDL.
 • Doklad sa vydáva v slovenskom a anglickom jazyku a obsahuje aj vyjadrenie o dosiahnutom stupni digitálnej spôsobilosti:
  • digitálna gramotnosť – profil ICDL Base)
  • digitálna kvalifikovanosť – profil ICDL Standard
   • Na jeho získanie sa vyžadujú skúšky zo všetkých štyroch modulov skupiny Base (teda profil ICDL Base) a skúšky z troch uchádzačom zvolených modulov skupiny Standard. Skúšky je potrebné absolvovať v časovom rozmedzí 3 roky. Skúšky z modulov zo skupiny Advanced na účel vydania certifikátu nahrádzajú zodpovedajúce moduly zo skupiny Base resp. Standard.
  • digitálna odbornosť – profil ICDL Expertise
   • Na jeho získanie sa vyžadujú skúšky z troch zvolených modulov skupiny Advanced. Skúšky je potrebné absolvovať v časovom rozmedzí 3 roky.
 • Doklad vystavuje Kancelária ECDL na základe žiadosti ATC, v ktorom boli skúšky absolvované. Certifikát je možné vydať aj po absolvovaní jednej skúšky.

Ako požiadať o elektronický prístup

O elektronický prístup k k osobnému záznamu v IS ICDL/SK (Waset) žiada uchádzač nasledovne:

 • ak sa hlásite na prvú alebo ďalšiu skúšku ICDL
  • v Prihláške uchádzača na ICDL testovanie zaškrtnite políčko „žiadam o elektronický prístup k osobnému záznamu“ a uveďte osobnú alebo inú e-mailovú adresu, na ktorú pravidelne pristupujete,
 • ak sa neprihlasujete na skúšku ICDL, ale máte záujem o elektronický prístup
  • telefonicky alebo osobne požiadajte ATC alebo Kanceláriu ECDL, ktorým ste udelili právo prístupu k osobným údajom, o udelenie možnosti vygenerovať si elektronický prístup k osobnému záznamu.

O približnom čase zápisu Vašej požiadavky do IS ICDL/SK (Waset) sa informujte u Vami osloveného aktéra.

Doručenie štartovacieho prístupového kódu

Doručenie štartovacieho prístupového kódu uchádzačovi zabezpečí oslovené ATC alebo Kancelária ECDL, ak bola oslovená, po overení identity uchádzača tak, že objedná vygenerovanie elektronického prístupu nasledovne:

 • zapíše e-mail adresu žiadateľa o prístup do IS ICDL/SK (Waset), ak nebola zapísaná,
 • zaškrtne políčko vygenerovať elektronický prístup a potvrdí zmenu.

IS ICDL/SK (Waset) Vám automaticky zašle e-mailovú správu s prideleným štartovacím prístupovým kódom (meno a heslo), ktorý platí do 24.00 odo dňa aktivácie v ATC/Kancelárii ECDL + 2 dni.

Ako získať definitívny prístupový kód do IS ICDL/SK (Waset)

Na získanie defintívneho prístupového kódu je potrebné vykonať nasledovné činnosti:

 • prečítajte si alebo si vytlačte štartovací prístupový kód doručený cez e-mail od systému Waset;
 • otvorte webový prehliadač do 2 dní od času, v ktorom Vám bola odoslaná správa zo systému Waset,
 • pripojte sa na stránku https://waset.certicon.cz 
  (Pri tejto operácii prehliadač vydá viaceré varovné oznámenia ako napr.: „Vyskytol sa problém s certifikátom zabezpečenia tejto webovej lokality“ a podobne. Potvrdzujeme, že stránka má certifikát v Česku a je bezpečná. Tento problém majú aj slovenské certifikátom zabezpečené stránky. Preto bez obáv pokračujte kliknutím na oznam: „Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa). “ a potom sa Vám zobrazí úvodná stránka systému Waset.)
 • na úvodnej stránke systému Waset kliknite na slovenskú zástavu,
 • systém si následne vyžiada identifikáciu uchádzača; požaduje meno a heslo, t.j. štartovací prístupový kód, ktorý Vám bol doručený e-mailom; pri zapisovaní mena a hesla treba znaky písať tak ako sú uvedené v e-maili; po vyplnení kliknite na tlačidlo Potvrdiť,
 • systém IS ICDL/SK (Waset) overí Vašu identitu tak, že si vyžiada odpovede na niekoľko otázok, odpovedzte a kliknite na tlačidlo Potvrdiť,
 • ak sú odpovede na otázky o Vašich osobných údajoch v súlade s informáciou zapísanou v systéme IS ICDL/SK (Waset), systém Vám vygeneruje a zobrazí definitívny prístupový kód(meno a heslo),
 • definitívny prístupový kód si treba zapísať, pretože si ho nemôžete zmeniť,
 • z IS ICDL/SK (Waset) sa odhlásite kliknutím na X v pravom hornom rohu okna.

Ako nahliadnuť do osobného záznamu v IS ICDL/SK (Waset)

Aby ste mohli nahliadnuť do svojho osobného záznamu v IS ICDL/SK (Waset) je potrebné urobiť nasledovné činnosti:

 • otvorte webový prehliadač,
 • pripojte sa na stránku https://waset.certicon.cz/
  (Pri tejto operácii prehliadač vydá viaceré varovné oznámenia ako napr.: „Vyskytol sa problém s certifikátom zabezpečenia tejto webovej lokality“ a podobne. Potvrdzujeme, že stránka má certifikát v Česku a je bezpečná. Tento problém majú aj slovenské certifikátom zabezpečené stránky. Preto bez obáv pokračujte kliknutím na oznam: „Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa). “ a potom sa Vám zobrazí úvodná stránka systému Waset.)
 • na úvodnej stránke systému Waset kliknite na slovenskú zástavu,
 • systém si následne vyžiada identifikáciu uchádzača; požaduje meno a heslo, t.j. definitívny prístupový kód; pri zapisovaní mena a hesla treba znaky písať tak ako sú uvedené v e-maily; po vyplnení kliknite na tlačidlo Potvrdiť,
 • systém IS ICDL/SK (Waset) zobrazí záznam s Vašimi osobnými údajmi a súhrnný záznam o stave skúšok ICDL, tak ako ho vidí ATC, ktorému ste udelili právo prístupu k osobným údajom; význam znakov v tabuľke o skúškach:
  • znamená, že uchádzač(ka) je prihlásený(á) na daný modul v danom termíne testovania prípadne skúšku už vykonal(a) a ešte nebola vyhodnotená,
  • znamená, že uchádzač sa nedostavil na skúšku alebo sa vzdal pred prevzatím zadania,
  • 5 (číslica) znamená, že uchádzač už má vyhodnotenú danú skúšku (číslo označuje číslo testu, ktorý uchádzač podstúpil; červená farba čísla znamená, že skúška bola neúspešná, čierna farba znamená, že skúška bola úspešná),
  • zo systému IS ICDL/SK (Waset) sa odhlásite kliknutím na X v pravom hornom rohu.

Ako postupovať v prípade straty prístupového kódu

Ak stratíte definitívny prístupový kód alebo Vám exspiruje štartovací prístupový kód ešte pred získaním definitívneho prístupového kódu alebo sa Vám nepodarí získať definitívny prístupový kód, opätovne požiadajte o elektronický prístup ATC alebo Kanceláriu ECDL, ktorým ste udelili prístup k svojim osobným údajom.


Študuj na UPJŠ