Prejsť na obsah

Oznamy

Záverečné správy APVV projektov končiacich v 06/2024

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov je zodpovedný riešiteľ APVV projektu povinný v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na riešenie projektu, podať  záverečnú správu  projektu elektronicky, a to prostredníctvom Portálu APVV, zároveň aj poštou na adresu APVV. Z dôvodu termínu poštového odoslania ako aj zabezpečenia podpisov Vás prosíme o doručenie záverečnej správy zodpovedným zamestnankyniam … Čítať ďalej
17. mája 2024

Monitorovanie výstupov ukončených projektov APVV

Podľa zmluvy s APVV je vedúci riešiteľ projektu po ukončení riešenia projektu povinný počas ďalších troch rokov informovať agentúru formou monitorovacej správy o spoločenských a ekonomických prínosoch výsledkov riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára „Výstupy a prínosy projektu“ cez informačný systém APVV. Monitorovaciu správu v listinnej podobe za predchádzajúci rok 2023 je potrebné doručiť agentúre do … Čítať ďalej
1. marca 2024

VVGS PF UPJŠ 2024-2025

VVGS PF UPJŠ 2024-2025 Výzva Vedeckého výskumného grantového systému pre obdobie riešenia 2024-2025 sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ schváleným dňa 03. 10. 2022 dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Všetky činnosti spojené s podávaním a správou projektových žiadostí výskumných a rozvojových VVGS sa vykonávajú prostredníctvom portálu CCVaPP na stránke: https://portal.ccvapp.upjs.sk/login. Zamestnanci a študenti UPJŠ sa do portálu prihlasujú pomocou … Čítať ďalej
4. decembra 2023

Ročné správy projektov APVV za rok 2023

Vedúci APVV projektov je na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov povinný v termíne do 31.1.2024 podať  ročnú správu  projektu za rok 2023 elektronicky, prostredníctvom Portálu APVV a zároveň poštou na adresu APVV. Z dôvodu termínu poštového odoslania ako aj zabezpečenia podpisov Vás prosíme o doručenie ročnej správy zodpovednej zamestnankyni CCVaPP RNDr. Miroslave Černegovej, PhD. alebo PhDr. Lenke Benkovej – kontakt do … Čítať ďalej
15. novembra 2023

Záverečné správy APVV projektov končiacich v 12/2023

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov je zodpovedný riešiteľ APVV projektu povinný v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na riešenie projektu, podať  záverečnú správu  projektu elektronicky, a to prostredníctvom Portálu APVV, zároveň aj poštou na adresu APVV. Z dôvodu termínu poštového odoslania ako aj zabezpečenia podpisov Vás prosíme o doručenie záverečnej správy zodpovedným zamestnankyniam … Čítať ďalej

Podávanie záverečných správ projektov KEGA končiacich v roku 2023

Odbor vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnil aktuálne informácie o podávaní záverečných správ  projektov KEGA končiacich v roku 2023. Vedúci projektu KEGA, ktorého riešenie má byť ukončené do konca roka 2023, je povinný najneskôr do 26.1.2024 do 14.00 hod. podať záverečnú správu projektu prostredníctvom on-line systému e-KEGA na … Čítať ďalej
4. novembra 2023

Záverečné správy projektov VEGA končiacich v roku 2023

Vedúci projektov, ktorých riešenie sa končí v roku 2023, elektronicky podávajú záverečnú správu za celé obdobie riešenia projektu v systéme e-VEGA  do 26. 1. 2024 do 14.00 h  a v tlačenej podobe sa zasielajú poštou iba vygenerované jednostranové potvrdenie o podaní záverečnej správy, ktoré musí byť opečiatkované a podpísané príslušným funkcionárom vysokej školy a vedúcim projektu. Potvrdenie (nie celá vytlačená správa) sa … Čítať ďalej
11. októbra 2023

Aktualizácie riešiteľských kolektívov, resp. pracovísk vedúcich projektov na rok 2024

Podmienkou poskytnutia dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na riešenie projektov VEGA z verejných vysokých škôl, súkromných vysokých škôl a MLC je predloženie aktualizácie riešiteľského kolektívu prostredníctvom systému e-VEGA správcovi agendy VEGA v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v termíne určenom VEGA v prípade zmeny vedúceho projektu alebo zmeny riešiteľskej … Čítať ďalej

Finančné správy riešených projektov (vyplnenie formulára čerpania dotácie VEGA za rok 2023)

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v roku 2024 i končiacich v riešení v roku 2023, sú povinní najneskôr do 26.01.2024 do 14.00 hod. elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2023 prostredníctvom systému e-VEGA (menu Projekty/Financovanie projektu) na adrese https://evega.minedu.sk/e-vega/. Písomná forma finančnej správy sa na Útvar koordinácie vedy a techniky na VŠ nezasiela, stačí ju uložiť v on-line systéme. Viac informácií nájdete na: https://www.minedu.sk/podavanie-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2024-financnych-sprav-za-rok-2023-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2023/

Podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2023

Odbor vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnil aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov KEGA v roku 2023. Vedúci projektu KEGA, ktorý pokračuje v riešení v roku 2024, je povinný najneskôr do 10.11.2023 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu projektu prostredníctvom on-line systému e-KEGA na Portáli … Čítať ďalej
3. októbra 2023

Študuj na UPJŠ