Prejsť na obsah

Oznamy

Záverečné správy APVV projektov končiacich v 06/2023

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov je zodpovedný riešiteľ APVV projektu povinný v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na riešenie projektu, podať záverečnú správu projektu elektronicky, a to prostredníctvom Portálu APVV, zároveň aj poštou na adresu APVV. Z dôvodu termínu poštového odoslania ako aj zabezpečenia podpisov Vás prosíme o doručenie … Čítať ďalej
29. júna 2023

VVGS PF UPJŠ 2023-2024

Výzva Vedeckého výskumného grantového systému pre obdobie riešenia 2023-2024 sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ schváleným dňa 03. 10. 2022 dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Všetky činnosti spojené s podávaním a správou projektových žiadostí výskumných a rozvojových VVGS sa vykonávajú prostredníctvom portálu CCVaPP na stránke: https://portal.ccvapp.upjs.sk/login. Zamestnanci a študenti UPJŠ sa do portálu prihlasujú … Čítať ďalej
12. decembra 2022

Záverečné správy projektov VEGA končiacich v roku 2022

Vedúci projektov, ktorých riešenie sa končí v roku 2022, elektronicky podávajú záverečnú správu za celé obdobie riešenia projektu v systéme e-VEGA  do 25. 1. 2023 do 14.00 h  a v tlačenej podobe sa zasielajú poštou iba vygenerované jednostranové potvrdenie o podaní záverečnej správy, ktoré musí byť opečiatkované a podpísané príslušným funkcionárom vysokej školy a vedúcim projektu. Potvrdenie (nie celá vytlačená správa) sa … Čítať ďalej
2. októbra 2022

Finančné správy riešených projektov (vyplnenie formulára čerpania dotácie VEGA za rok 2022)

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v roku 2023 i končiacich v riešení v roku 2022, sú povinní najneskôr do 25.01.2023 do 14.00 hod. elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2022 prostredníctvom systému e-VEGA (menu Projekty/Financovanie projektu) na adrese https://evega.minedu.sk/e-vega/. Písomná forma finančnej správy sa na Útvar koordinácie vedy a techniky na VŠ nezasiela, stačí ju uložiť v on-line systéme. Viac informácií nájdete na: https://www.minedu.sk/podavanie-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2023-financnych-sprav-za-rok-2022-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2022/

Aktualizácia RK VEGA na rok 2022

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v riešení v roku 2022, sú povinní podať formulár aktualizácie, a to bez ohľadu na to, či došlo, alebo nedošlo k zmenám v riešiteľskom kolektíve, resp. pracoviska vedúceho projektu. Pri nových projektoch (v rezorte školstva), ktoré sa začnú riešiť v roku 2022, je potrebné podať aktualizáciu, len ak nastala zmena pracoviska … Čítať ďalej

Aktualizácie riešiteľských kolektívov, resp. pracovísk vedúcich projektov na rok 2023

Vedúci projektov VEGA, ktoré pokračujú v realizácii v roku 2023, sú povinní podať formulár aktualizácie, a to bez ohľadu na to, či došlo, alebo nedošlo k zmenám v riešiteľskom kolektíve, resp. v pracovisku vedúceho projektu. Aj pri nových projektoch (v rezorte školstva), ktoré sa začnú riešiť v roku 2023, je potrebné podať aktualizáciu, len ak nastala … Čítať ďalej

Podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2022

Odbor vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnil aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov KEGA v roku 2022. Vedúci projektu KEGA, ktorý pokračuje v riešení v roku 2023, je povinný najneskôr do 15.11.2022 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu projektu prostredníctvom on-line systému e-KEGA na … Čítať ďalej
27. septembra 2022

Podávanie záverečných správ projektov KEGA končiacich v roku 2022

Odbor vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnil aktuálne informácie o podávaní záverečných správ projektov KEGA končiacich v roku 2022. Vedúci projektu KEGA, ktorého riešenie má byť ukončené do konca roka 2022, je povinný najneskôr do 25.1.2023 do 14.00 hod. podať záverečnú správu projektu prostredníctvom on-line systému e-KEGA … Čítať ďalej

VVGS PF UPJŠ 2021-2022

Výzva Vedeckého výskumného grantového systému pre obdobie riešenia 2021-2022 sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ schváleným dňa 25. 05. 2020 dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Všetky činnosti spojené s podávaním a správou projektových žiadostí výskumných a rozvojových VVGS sa vykonávajú prostredníctvom portálu CCVaPP na stránke: https://portal.ccvapp.upjs.sk/login. Zamestnanci a študenti UPJŠ sa do portálu prihlasujú … Čítať ďalej

VVGS PF UPJŠ 2022-2023

Výzva sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ schváleným dňa 25. 05. 2020 dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Všetky činnosti spojené s podávaním a správou projektových žiadostí výskumných a rozvojových VVGS sa vykonávajú prostredníctvom portálu CCVaPP na stránke: https://portal.ccvapp.upjs.sk/login. Zamestnanci a študenti UPJŠ sa do portálu prihlasujú pomocou prihlasovacích údajov do akademického informačného systému AIS2. … Čítať ďalej

Študuj na UPJŠ