Prejsť na obsah

Aktualizácie riešiteľských kolektívov, resp. pracovísk vedúcich projektov na rok 2024

3minút, 16sekúnd

Podmienkou poskytnutia dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na riešenie projektov VEGA z verejných vysokých škôl, súkromných vysokých škôl a MLC je predloženie aktualizácie riešiteľského kolektívu prostredníctvom systému e-VEGA správcovi agendy VEGA v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v termíne určenom VEGA v prípade zmeny vedúceho projektu alebo zmeny riešiteľskej organizácie podľa článku 6. (Podmienkou poskytnutia finančného príspevku zo SAV na projekt (platí aj pre všetky spoločné projekty) je predloženie aktualizácie riešiteľského kolektívu na daný rok v zmysle pokynov a v termíne určenom VEGA. V prípade pokračujúcich projektov sa okrem aktualizácie predkladá aj rozpis čerpania finančného príspevku za uplynulý rok v zmysle pokynov a v termíne určenom VEGA.)

Aj pri nových projektoch (v rezorte školstva), ktoré sa začnú riešiť v roku 2024, je potrebné podať aktualizáciu, len ak nastala zmena vedúceho projektu, resp. zmena riešiteľského kolektívu alebo zmena pracoviska vedúceho projektu od podania žiadosti o dotáciu, aby v prípade financovania projektu mohla byť dotácia poskytnutá zmenenému vedúcemu riešiteľovi na aktuálne pracovisko.

V prípade zaradenia nového riešiteľa prosíme vo formulári o jeho podpis.

Upozorňujeme, že celkovú riešiteľskú kapacitu naplánovanú v projekte aktualizáciou nemožno prekročiť (znížiť ju možno), s výnimkou novoprijatých doktorandov, kedy je možné ju zvýšiť. To znamená, že pridaním ďalších členov riešiteľského kolektívu je potrebné u zvyšných členov kapacitu znížiť tak, aby celková výška hodín ostala zachovaná.

V zmysle pravidiel VEGA môže jeden (1) riešiteľ byť vedúcim najviac jedného (1) projektu. Jeden riešiteľ sa môže podieľať na maximálne dvoch (2) projektoch evidovaných vo VEGA.

V systéme e-VEGA je možné skontrolovať aktuálny stav riešiteľov vo formulári aktualizácie v časti časť B1 – Riešitelia z pracovísk rezortu školstva

tlačidlom „Kontrola účastí na projektoch

Pri spoločných projektoch (VŠ + SAV) platí povinnosť doručiť obidvom rezortom aktualizáciu pri všetkých pokračujúcich, ako aj nových projektoch so začiatkom riešenia v roku 2024, a to i v prípade, keď nedošlo k žiadnej zmene.

Termín podávania aktualizácie na rok 2024 v systéme e-VEGA je do 15. 12. 2023 do 14.00 hod.

Po elektronickom podaní je potrebné aktualizáciu vytlačiť 2x (v prípade spoločných projektov s rezortom SAV vytlačiť 3x)as podpisom vedúceho projektu doručiť zodpovednému pracovníkovi – PhDr. Lenke Benkovej alebo Mgr. Mariete Cvengrošovejkontakt do 15. 12. 2023 osobne alebo vnútornou poštou poslať na adresu: CCVaPP, Oddelenie podpory projektov, Šrobárova 2, 041 80 Košice.

Bez doručenia podpísanej tlačenej verzie aktualizácie riešiteľského kolektívu na adresu VEGA nebude aktualizácia akceptovaná.

Ako funkcionára vysokej školy je potrebné uvádzať pána rektora – prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., (potvrdenia budú podpisovať dekani jednotlivých fakúlt na základe splnomocnenia).

Podpísanie formulárov aktualizácií riešiteľských kolektívov štatutárnym orgánom UPJŠ, tiež aj ich zaslanie na MŠVVaŠ SR a Úrad SAV zabezpečí Oddelenie podpory projektov CCVaPP.

Viac informácií na: Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2024, finančných správ za rok 2023 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)


Študuj na UPJŠ