Prejsť na obsah

Monitorovanie výstupov ukončených projektov APVV

1minút, 42sekúnd

Podľa zmluvy s APVV je vedúci riešiteľ projektu po ukončení riešenia projektu povinný počas ďalších troch rokov informovať agentúru formou monitorovacej správy o spoločenských a ekonomických prínosoch výsledkov riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára „Výstupy a prínosy projektu“ cez informačný systém APVV. Monitorovaciu správu v listinnej podobe za predchádzajúci rok 2023 je potrebné doručiť agentúre do 31. 3. 2024.

V prípade potreby zabezpečenia podpisov Vás prosíme o doručenie celej monitorovacej správy (2x) zodpovedným zamestnankyniam CCVaPP  RNDr. Miroslave Černegovej, PhD.  alebo PhDr. Lenke Benkovej kontakt do 21. 3. 2024 do 12:00 hod.
Ako štatutárneho zástupcu uvádzajte pána rektora – prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. (monitorovacie správy budú podpisovať dekani jednotlivých fakúlt na základe splnomocnenia, resp. p. rektor).

Elektronickú verziu správy pošlite na e-mailovú adresu miroslava.cernegova@upjs.sk, lenka.benkova@upjs.sk.

Bližšie informácie pre jednotlivé výzvy:  


Študuj na UPJŠ