Prejsť na obsah

Podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2023

1minút, 54sekúnd

Odbor vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnil aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov KEGA v roku 2023.

Vedúci projektu KEGA, ktorý pokračuje v riešení v roku 2024, je povinný najneskôr do 10.11.2023 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu projektu prostredníctvom on-line systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl.

Poštou sa zasiela len potvrdenie o podaní ročnej správy so základnými údajmi, ktoré bude podpísané vedúcim riešiteľom a zároveň rektorom, resp. povereným akademickým funkcionárom spolu s odtlačkom pečiatky pracoviska, na ktorom sa projekt rieši. V prípade ak potvrdenie o podaní ročnej správy projektu nebude doručené agentúre KEGA v stanovenom termíne, nebude elektronicky podaná správa akceptovaná.

Potvrdenie o podaní ročnej správy je potrebné poslať poštou na MŠVVaŠ SR najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Na základe vyššie uvedené Vás prosíme o doručenie podkladov (osobne alebo vnútornou poštou na adresu: CCVaPP, Oddelenie podpory projektov, Šrobárova 2, 041 80 Košice) zamestnankyniam CCVaPP PhDr. Lenke Benkovej alebo Mgr. Mariete Cvengrošovej v termíne najneskôr do 06.11.2023. Na CCVaPP je potrebné doručiť nižšie uvedené podklady:

  • 2x vygenerované a vedúcim riešiteľom podpísané potvrdenie o podaní ročnej správy.
    Ako funkcionára v potvrdení prosíme uvádzajte pána rektora – prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
    (potvrdenia budú podpisovať dekani jednotlivých fakúlt na základe splnomocnenia),
  • Elektronickú verziu ročnej správy prosím pošlite na e-mailovú adresu: lenka.benkova@upjs.sk alebo marieta.cvengrosova@upjs.sk.

Ročné správy musia byť podané v súlade so štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl.

Dôležité linky:


Študuj na UPJŠ