Prejsť na obsah

Podávanie záverečných správ projektov KEGA končiacich v roku 2022

1minút, 59sekúnd

Odbor vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnil aktuálne informácie o podávaní záverečných správ projektov KEGA končiacich v roku 2022.

Vedúci projektu KEGA, ktorého riešenie má byť ukončené do konca roka 2022, je povinný najneskôr do 25.1.2023 do 14.00 hod. podať záverečnú správu projektu prostredníctvom on-line systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl a odoslať potvrdenie o podaní správy.

Poštou sa zasiela len potvrdenie o podaní správy so základnými údajmi, ktoré bude podpísané vedúcim riešiteľom a zároveň rektorom, resp. povereným akademickým funkcionárom spolu s odtlačkom pečiatky pracoviska, na ktorom sa projekt rieši.

Nevyčerpané finančné prostriedky pri končiacich projektoch KEGA, na ktoré bola vysokej škole pridelená dotácia v roku 2022, je povinná vrátiť. Bližšie informácie k vráteniu finančných prostriedkov sú dostupné na: https://www.minedu.sk/data/att/22743.pdf.

Potvrdenie o podaní ročnej správy je potrebné poslať poštou na MŠVVaŠ SR najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie originálu potvrdenia o podaní záverečnej správy alebo v prípade jeho nedoručenia v určenom termíne, nebude elektronicky podaná záverečná správa akceptovaná.

Z tohto dôvodu Vás žiadame o doručenie (osobne alebo vnútornou poštou na adresu: CCVaPP, Oddelenie podpory projektov, Šrobárova 2, 041 80 Košice) zamestnankyni CCVaPP PhDr. Lenke Benkovej alebo Mgr. Mariete Cvengrošovej v termíne najneskôr do 25.1.2023:

  • 2x vygenerovaných a vedúcim riešiteľom podpísaných potvrdení o podaní záverečnej správy.
    Ako funkcionára v potvrdení prosíme uvádzajte pána rektora – prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (potvrdenia budú podpisovať dekani jednotlivých fakúlt na základe splnomocnenia),
  • elektronickej verzie správy, ktorú pošlite na e-mailovú adresu: lenka.benkova@upjs.sk alebo marieta.cvengrosova@upjs.sk.

Dôležité linky:


Študuj na UPJŠ