Prejsť na obsah

VVGS PF UPJŠ 2024-2025

1minút, 55sekúnd

VVGS PF UPJŠ 2024-2025

Výzva Vedeckého výskumného grantového systému pre obdobie riešenia 2024-2025 sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ schváleným dňa 03. 10. 2022 dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Všetky činnosti spojené s podávaním a správou projektových žiadostí výskumných a rozvojových VVGS sa vykonávajú prostredníctvom portálu CCVaPP na stránke: https://portal.ccvapp.upjs.sk/login. Zamestnanci a študenti UPJŠ sa do portálu prihlasujú pomocou prihlasovacích údajov do akademického informačného systému AIS2.

Po prihlásení sa do portálu je potrebné zvoliť „Registrovať projekt“. Po zobrazení všetkých otvorených výziev vyhľadajte výzvu s názvom VVGS PF UPJŠ 2024-2025 a kliknite na „Vytvoriť žiadosť“. Vyplňte príslušné textové polia a žiadosť uložte. Žiadosť je možné aj naďalej upravovať až do sfinalizovania. Finálnu žiadosť o projekt v portáli uložte a odošlite na schválenie.

Schvaľovanie projektov prebieha elektronickou formou. Žiadosť elektronicky schváli poradca a následne riaditeľ ústavu v portáli CCVaPP. Riaditeľ ústavu v spolupráci s členom komisie za príslušný ústav PF UPJŠ určí dvoch posudzovateľov (oponentov) projektu z radov tvorivých pracovníkov ústavu alebo ďalších odborníkov, ktorí nie sú poradcom posudzovaného projektu (1 posudzovateľ môže oponovať aj viac projektov) a zapíše ich mená v portáli CCVaPP k danému projektu, najneskôr však do 08.02.2024.

Termíny:

  • Vyhlásenie výzvy a sprístupnenie formuláru žiadosti: 07.12.2023
  • Termín podania projektu v elektronickom systéme: do 01.02.2024
  • Termín schválenia projektu školiteľom (poradcom) a riaditeľom: do 08.02.2024
  • Oponentúra projektov: do 01.03.2024
  • Rozhodnutie komisie VVGS: do 31.03.2024
  • Schválenie dekanom: do 01.04.2024
  • Začiatok riešenia projektu: 01.04.2024
  • Koniec riešenia projektu: 30.06.2025
  • Podanie Záverečnej správy z riešenia projektu: do 31.07.2025
  • Vyhodnotenie úspešnosti projektov: do 30.9.2025

Žiadosť o rozvojový projekt v rámci VVGS je možné podať tiež prostredníctvom portálu CCVaPP na stránke: https://portal.ccvapp.upjs.sk/login. Po prihlásení je potrebné vyhľadať výzvu s názvom VVGS PF – Rozvojové projekty.


Študuj na UPJŠ