Prejsť na obsah

Záverečné správy APVV projektov končiacich v 12/2023

1minút, 6sekúnd

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov je zodpovedný riešiteľ APVV projektu povinný v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na riešenie projektu, podať  záverečnú správu  projektu elektronicky, a to prostredníctvom Portálu APVV, zároveň aj poštou na adresu APVV.

Z dôvodu termínu poštového odoslania ako aj zabezpečenia podpisov Vás prosíme o doručenie záverečnej správy zodpovedným zamestnankyniam CCVaPP, PhDr. Lenke Benkovej alebo RNDr. Miroslave Černegovej, PhD. (kontakt), a to najneskôr do 23.01.2024 do 12:00 hod. na Oddelenie podpory projektov CCVaPP:

Podpísanie záverečných správ štatutárom UPJŠ (ako funkcionára prosíme uvádzajte pána rektora – prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. záverečné správy budú podpisovať dekani jednotlivých fakúlt na základe splnomocnenia, resp. rektor) a ich zaslanie na adresu APVV zabezpečí Oddelenie podpory  projektov CCVaPP. Za ekonomický úsek podpisujú finančnú časť záverečnej správy tajomníčky jednotlivých fakúlt.


Študuj na UPJŠ