Prejsť na obsah

Záverečné správy projektov VEGA končiacich v roku 2023

2minút, 3sekúnd

Vedúci projektov, ktorých riešenie sa končí v roku 2023, elektronicky podávajú záverečnú správu za celé obdobie riešenia projektu v systéme e-VEGA  do 26. 1. 2024 do 14.00 h  a v tlačenej podobe sa zasielajú poštou iba vygenerované jednostranové potvrdenie o podaní záverečnej správy, ktoré musí byť opečiatkované a podpísané príslušným funkcionárom vysokej školy a vedúcim projektu.

Potvrdenie (nie celá vytlačená správa) sa posiela na Útvar koordinácie vedy a techniky na VŠ najneskôr do 31.01.2024 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Z tohto dôvodu Vás žiadame o doručenie (osobne alebo vnútornou poštou na adresu: CCVaPP, Oddelenie podpory projektov, Šrobárova 2, 041 80 Košice) zamestnankyni CCVaPP PhDr. Lenke Benkovej alebo Mgr. Mariete Cvengrošovej v termíne najneskôr do 25.01.2024:

  • 2x vygenerovaných a vedúcim riešiteľom podpísaných potvrdení o podaní záverečnej správy.
    Ako funkcionára v potvrdení prosíme uvádzajte pána rektora – prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. (potvrdenia budú podpisovať dekani jednotlivých fakúlt na základe splnomocnenia),
  • elektronickej verzie správy, ktorú pošlite na e-mailovú adresu: lenka.benkova@upjs.sk alebo marieta.cvengrosova@upjs.sk.

Podpísanie všetkých doručených potvrdení štatutárnym orgánom UPJŠ a ich zaslanie na MŠVVaŠ SR zabezpečí Oddelenie podpory projektov CCVaPP.

Pred podaním záverečnej správy treba v systéme mať uložený najskôr formulár finančného čerpania za jednotlivé roky, z ktorého sa do záverečnej správy preberú údaje o finančnom zúčtovaní. 

Jednotlivé publikované výstupy za celé obdobie riešenia projektu sa dokladujú k záverečnej správe iba elektronicky, keďže odborné komisie VEGA budú záverečné správy hodnotiť on-line. Poštou zaslané publikácie príslušná komisia VEGA nebude brať do úvahy. Vedúci projektu zodpovedá za vypracovanie záverečnej správy, po jej podaní nie je možné v systéme dodatočne dopĺňať chýbajúce údaje a prílohy.

V súlade so znením dokumentu Pravidlá VEGA (úplné znenie) nie je uskutočnenie záverečnej oponentúry už povinné. Viac informácií nájdete na: https://www.minedu.sk/podavanie-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2024-financnych-sprav-za-rok-2023-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2023/


Študuj na UPJŠ