UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva na projekty KEGA

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017.

Žiadosť o dotácie na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017 sa podáva na MŠVVaŠ SR elektronicky v termíne do 29.4.2016 do 14:00 hod. prostredníctvom Portálu vysokých škôlwww.portalvs.sk. Noví užívatelia sa musia registrovať na internetovej stránke http://www.portalvs.sk/sk/registracia

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte - Registrácia pripravovaných projektov

Z dôvodu povinnosti archivovať projekty pre prípad kontroly Vás prosíme doručiť v tlačenej forme najneskôr do 29.4.2016 do 15:00 hod. na Oddelenie podpory projektov CCVaPP UPJŠ tieto materiály:

  • originál žiadosti - 1x
  • vygenerované Potvrdenie o podaní žiadosti - 2x

V prípade potreby je možné požiadať CCVaPP o podporu - vytvorenie pracovnej skupiny (zodpovedný riešiteľ projektu, odborní riešitelia projektu, CCVaPP – kontaktná osoba pre grantovú schému, prípadne kontaktná osoba pre fakultu) pre prípravu rozpočtu, resp. pre špecifikáciu obsahu nákupov a služieb.

CCVaPP zabezpečí podpísanie doručených potvrdení dekanom fakulty a odoslanie na agentúru KEGA.
Pred podaním žiadosti je vedúci projektu povinný prekonzultovať rozpočet projektu s poverenými zamestnancami CCVaPP (Mgr. Lenka Sokolová Sabovčíková, Mgr. Denisa Krivoš-Bellušová - kontakt).

Bez podpísanej tlačenej verzie originálu potvrdenia o podaní žiadosti doručenej v stanovenom termíne nebude elektronicky podaná žiadosť akceptovaná.

Žiadosť o dotáciu na nový projekt KEGA musí byť podaná v súlade s výzvou, príslušnými pokynmi a pravidlami KEGA.
Poštou na OVT VŠ MŠVVaŠ SR sa posiela len potvrdenie o podaní žiadosti so základnými údajmi podpísané vedúcim riešiteľom, dekanom fakulty a funkcionárom spolupracujúceho pracoviska príslušnej vysokej školy (uviesť meno, priezvisko, tituly a funkciu), ktorého pracovníci sa podieľajú na riešení daného projektu a ktorým bude poskytnutý určený percentuálny podiel z finančnej dotácie.

Podľa pravidiel KEGA:

  • vedúci projektu musí mať vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa alebo vedecko-pedagogický titul (umelecko-pedagogický titul) docent alebo profesor, tvorivý člen riešiteľského kolektívu musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
  • KEGA eviduje účasti na riešení projektov a umožňuje účasť riešiteľa maximálne na riešení 2 projektov evidovaných v KEGA, pričom jeden riešiteľ môže byť vedúcim najviac jedného projektu
  • požiadavky na finančný príspevok v kategórii bežných a kapitálových výdavkov musia byť v žiadosti o dotáciu špecifikované a z návrhu musí bezpodmienečne vyplývať ich účelnosť.

Linky: Úplné znenie výzvy

Posledná aktualizácia: 29.10.2021