Prejsť na obsah

Operačný program Výskum a vývoj (2007 – 2013)

14minút, 31sekúnd

Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja / Výskumná agentúra / Operačný program Výskum a Vývoj

Názov projektu:Fundamentálne štúdium imunomodulačnej aktivity cytokínov v rôznych fázach vývoja psoriázy (IFNG)
Kód ITMS Projektu:26240120040
Kód Výzvy:OPVaV-2013/4.1/04-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:2/2014 – 12/2015
Výška NFP:3 997 084,01 € (z toho PF 2 680 980,56 €)    
Odborný garant:prof. RNDr. Pavol Miškovský DrSc., RNDr. Katarína Štroffeková, PhD.
Projektový manažér: –
Účasť v projekte:SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
MEDPHARM, s.r.o.

Názov projektu:Rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – PLATÓN
Kód ITMS Projektu:26250120065
Kód Výzvy:OPVaV-2013/5.1/05-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky sociálny fond
Prioritná os:5 Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie:5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Trvanie projektu:01. 02. 2014 – 31. 09. 2015
Výška NFP:2 197 554 €

Názov projektu:Vybudovanie laboratória magnetickej rezonancie pre kardiovaskulárny výskum
Kód ITMS Projektu:26210120005
Kód Výzvy:OPVaV-2008/5.1/02-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:1. Infraštruktúra výskumu a vývoja
Opatrenie:1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
Trvanie projektu:01.10.2012 do 31.03.2014
Výška NFP:3 128 320,00 €

Názov projektu:Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach ( MediPark, Košice)
Kód ITMS Projektu:26220220185
Kód Výzvy:OPVaV-2012/2.2/08-RO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:07/2013 – 12/2015
Výška NFP:31 136 177,45 €
 https://medipark.upjs.sk

Názov projektu:CeZIS – Centrum znalostných a informačných systémov
Kód ITMS Projektu:26220220158
Kód Výzvy:OPVaV-2011/2.2/07-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:od 01. 06. 2012 do 30. 11. 2014
Výška NFP:1 507 645,14 EUR (pre UPJŠ 731 222,94 EUR)
Partnerstvo:Hlavný partner: VSL Software, a.s., Košice
Partner 1: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Personálne zloženie:Garant: RNDr. Peter Bugata
Garant za PF UPJŠ: RNDr. Peter Gurský, PhD.
Projektový manažér za UPJŠ: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.

Názov projektu:Tfaktor – Inovácia technologického procesu prípravy imunomodulačného prípravku Transfer faktor, overenie jeho účinnosti, bezpečnosti a zloženia
Kód ITMS Projektu:26220220157
Kód Výzvy:OPVaV-2001/2.2/07-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:od 01. 05. 2012 do 31. 10. 2014
Výška NFP:2 572 577 EUR (pre partnera 257 257,70 EUR)
Partnerstvo:Hlavný partner: IMUNA PHARM, a.s., Šarišské Michaľany
Partner 1: Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach
Personálne zloženie:Garant: Ing. Iveta Rakacká
Garant za PF UPJŠ: prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Projektový manažér za UPJŠ: doc. RNDr. Peter Solár, PhD.

Názov projektu:nanoCEXmat I. – Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Kód ITMS Projektu:26220120019
Kód Výzvy:OPaV – 2008/2.1/01-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.1. Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:05/2009 – 04/2011
Výška NFP:1 327 740, 17 €
Partnerstvo:Hlavný partner: Ústav materiálového výskumu SAV
Partner 1: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Partner 2: Ústav geotechniky SAV
Partner 3: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (projekt rieši Prírodovedecká fakulta)
Personálne zloženie:Garant a projektový manažér: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. (ÚMV SAV)
Garant pre UPJŠ: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Asistent projektového manažéra pre UPJŠ: Ing. Vladimír Girman, PhD.

Názov projektu:nanoCEXmat II. – Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Kód ITMS Projektu:26220120035
Kód Výzvy:OPVaV – 2009/2.1/02-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.1. Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:05/2010 – 04/2013
Výška NFP:2 647 480 €
Partnerstvo:Hlavný partner: Ústav materiálového výskumu SAV
Partner 1: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Partner 2: Ústav geotechniky SAV
Partner 3: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (projekt rieši Prírodovedecká fakulta)
Personálne zloženie:Garant a projektový manažér: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. (ÚMV SAV)
Garant pre UPJŠ: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Asistent projektového manažéra pre UPJŠ: Ing. Vladimír Girman, PhD.

Názov projektu:MIKROMATEL – Progresívna technológia prípravy mikrokompozitívnych materiálov pre elektrotechniku
Kód ITMS Projektu:26220220105
Kód Výzvy:OPVaV – 2009/2.2/04-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:od 01. 12. 2010 do 30. 09. 2013
Výška NFP:921 402 €
Partnerstvo:Hlavný partner: Ústav materiálového výskumu SAV
Partner 1: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(projekt rieši Prírodovedecká fakulta)
Personálne zloženie:Garant: Ing. Radovan Bureš, CSc.
Projektový manažér: Ing. Mária Fáberová
Garant a projektový manažér za UPJŠ: prof. RNDr. Peter Kollár, CSc.

Názov projektu:Výskumné centrum aplikovanej biomedicínskej diagnostiky
Kód ITMS Projektu:26220220143
Kód Výzvy:OPVaV-2009/2.2/05-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:01. 01. 2011 do 31. 12. 2014
Výška NFP:2 090 365, 08 €

Názov projektu:Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“
Kód ITMS Projektu:26220220186
Kód Výzvy:OPVaV-2013/2.2/09-RO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:august 2013 – júl 2015
Výška NFP:22 192 045,17 €

Názov projektu:Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií
Kód ITMS Projektu:26220220182
Kód Výzvy:OPVaV-2012/2.2/08-RO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2.  Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.2  Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:01.06.2013 do 31.12.2015
Výška NFP:4 262 103,31 €

Názov projektu:Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (PROBIOTECH)
Kód ITMS Projektu:26220220152
Žiadateľ:Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Sektor:verejný
Kód Výzvy:OPVaV-2010/2.2/06-SORO
Operačný program:2620002 OP Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:02.09.2011 do 30.06.2015
Výška NFP:6 234 302,52 €

Názov projektu:Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení
Kód ITMS Projektu:26220220153
Žiadateľ:Univerzita Komenského v Bratislave
Sektor:verejný
Kód Výzvy:OPVaV-2010/2.2/06-SORO
Operačný program:2620002 OP Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:30.08.2011 do 30.06.2015
Výška NFP:6 576 700,82 €

Názov projektu:Centrum výskumu inovatívnych terapeutických postupov molekulárnej medicíny
Kód ITMS Projektu:26220220163
Kód Výzvy:OPVaV-2011/2.2/07-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:01.07.2012 do 31.12.2014
Výška NFP:1 744 503,54 €

Názov projektu:Výskumné centrum moderných technológií a diagnostiky ochorení ohrozujúcich verejné zdravie (VERZDRAV)
Kód ITMS Projektu:26220220162
Kód Výzvy:OPVaV-2011/2.2/07-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:01.06.2012 do 30.06.2015
Výška NFP:1 911 562,05 € (pre partnera UPJŠ 789 259,05 €)

Názov projektu:Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív (prac. názov POKIMP)
Kód ITMS Projektu:26220220032
Kód Výzvy:OPVaV-2008/2.2./01-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja 
Opatrenie:2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:I.2010-III.2012
Výška NFP:404 510 € na celý projekt, 128 060 € pre partnera č. 1 (UPJŠ)

Názov projektu:Výskumné centrum aplikovanej biomedicínskej diagnostiky (prac. názov SEMBID)
Kód ITMS Projektu:26220220143
Kód Výzvy:OPVaV-2009/2.2./05-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja 
Opatrenie:2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:15.02.2011 – 30.06.2015
Výška NFP:2 090 365,08 € na celý projekt, 886 233,14 €  pre 1. partnera

Názov projektu:Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb
Kód ITMS Projektu:26220120058
Kód Výzvy:OPVaV-2009/2.1/03-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja 
Opatrenie:2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:01.08.2010 do 31.07.2014
Výška NFP:3 400 237,62 €

Názov projektu:Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií
Kód ITMS Projektu:26220120066
Kód Výzvy:OPVaV-2009/2.1/03-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:01.11.2010 do 30.04.2015
Výška NFP:3 531 368,50 €

Názov projektu:Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM
Kód ITMS Projektu:26220120067
Kód Výzvy:OPVaV-2009/2.1/03-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:01.07.2010 do 31.08.2014
Výška NFP:3 805 168,00 €

Názov projektu:Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum
Kód ITMS Projektu:26220120063
Kód Výzvy:OPVaV-2009/2.1/03-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:01.07.2010 do 31.08.2014
Výška NFP:1000100 € pre partnera č.1 (na celý projekt 3815673,04 €)

Názov projektu:Vývoj optických nanosenzorov na multikomponentovú analýzu stopových množstiev polutantov životného prostredia a liečiv (NanoBioSens)
Kód ITMS Projektu:26220220107
Kód Výzvy:OPVaV-2009/2.2/04-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:03.01.2011  do 31.12.2013
Výška NFP:696 079,25 €

Názov projektu:Probiotické mikroorganizmy a bioaktívne látky naturálneho pôvodu pre zdravšiu populáciu Slovenska
Kód ITMS Projektu:2620220220104
Kód Výzvy:OPVaV-2009/2.2/04-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu:I/ 2011 do 28.02.2015
Výška NFP:873 715,00 €

Názov projektu:Centrum excelentnosti  pre výskum aterosklerózy (CEVA)
Kód ITMS Projektu:26220120040
Kód Výzvy:OPVaV – 2009/2.1/02-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:01.05.2010 do 30.04.2013
Výška NFP:2645129,08 €

Názov projektu:Extrem – Dobudovanie Centra pokrokočilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach
Kód ITMS Projektu:26220120047
Kód Výzvy:OPVaV – 2009/2.1/02-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:jún 2010 – máj 2013
Výška NFP:2361131,7 €

Názov projektu:Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO-II
Kód ITMS Projektu:26220120039
Kód Výzvy:OPVaV – 2009/2.1/02-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:01.09.2010 do 31.08.2013
Výška NFP:2637342,45 €

Názov projektu:Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární UPJŠ v Košiciach
Kód ITMS Projektu:26250120040
Kód Výzvy:OPVaV-2009/5.1/03-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:5. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie:5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
Trvanie projektu:01.09.2010 do 31.08.2012
Výška NFP:5580697,92 €

Názov projektu:Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu  /SEPO/
Kód ITMS Projektu:26220120024
Kód Výzvy:OPVaV-2008/2.1/01-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:01.07.2009 do 30.06.2011
Výška NFP:1 310 285,56 €

Názov projektu:Centrum excelentnosti  pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií – srdcového a mozgového infarktu (CEVA)
Kód ITMS Projektu:26220120025
Kód Výzvy:OPVaV-2008/2.1/01-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:01.05.2009 do 30.04.2011
Výška NFP:863 884,39 €

Názov projektu:CaKS – Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov
Kód ITMS Projektu:26220120007
Kód Výzvy:OPVaV-2008/2.1/01-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:01.05.2009 do 30.04.2011
Výška NFP:1 151 453,89 €

Názov projektu:Extrem – Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach
Kód ITMS Projektu:26220120005
Kód Výzvy:OPVaV-2008/2.1/01-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Trvanie projektu:01.05.2009 do 30.04.2011
Výška NFP:1 327 689,46 €

Názov projektu:Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ
Kód ITMS Projektu:26250120028
Kód Výzvy:OPVaV-2008/5.1/02-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:5. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie:5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
Trvanie projektu:01.09.2009 do 31.08.2011
Výška NFP:4 760 051,46 €

Názov projektu:Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia Univerzitnej knižnice, posluchární a učební
Kód ITMS Projektu:26250120003
Kód Výzvy:OPVaV-2008/5.1/01-SORO
Operačný program:Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:5. Infaštruktúra vysokých škôl
Opatrenie:5.1 Budovanie infaštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu 
Trvanie projektu:01.02.2009 do 30.09.2010
Výška NFP:3 933 771,68 € ( 118 508 805,55 Sk ) 

Študuj na UPJŠ