Prejsť na obsah

Operačný program Vzdelávanie (2007 – 2013)

4minút, 10sekúnd
Európska únia - Európsky sociálny fond / Výskumná agentúra / Operačný program Vzdelávanie

Realizované projekty

Názov projektu:Ďalšie vzdelávanie v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
Kód ITMS Projektu:26120230032
Kód Výzvy:OPV-2014/2.2/01
Operačný program:2620003 OP Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom:Európsky sociálny fond
Prioritná os:2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie:2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve
Trvanie projektu:01.10.2014 do 31.10.2015
Výška NFP:1 313 562,23 €

Názov projektu:Rozšírenie študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii na KSSFaK FF UPJŠ o didaktiku slovenčiny ako cudzieho jazyka (DiSaC)
Kód ITMS Projektu:26110230102
Kód Výzvy:OPV-2012/1.2./06-SORO
Operačný program:Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom:Európsky sociálny fond
Prioritná os:1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu:01/2014 – 06/2015
Výška NFP:146 246,54 €

Názov projektu:Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV)
Kód ITMS Projektu:26110230101
Kód Výzvy:OPV-2012/1.2/05-SORO
Operačný program:Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom:Európsky sociálny fond
Prioritná os:1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu:01.11.2013 do 31.10.2015
Výška NFP:1 335 994,45 €

Názov projektu:Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ
Kód ITMS Projektu:26110230035
Kód Výzvy:OPV-2009/1.2/ 01-SORO
Operačný program:Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom:Európsky sociálny fond
Prioritná os:1.  Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy.
Opatrenie:1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.
Trvanie projektu:01.08.2010 do 31.07.2013
Výška NFP:992 212, 3 €
Partnerstvo:Hlavný riešiteľ – UPJŠ Prírodovedecká fakulta
Personálne zloženie:Koordinátor odborných aktivít – doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
Projektový manažér – Mgr. Ivana Rigasová

Názov projektu:SOFOS – Rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a študentov UPJŠ s akcentom na medziodborové kompetencie a integráciu do medzinárodných výskumných centier
Kód ITMS Projektu:26110230088
Kód Výzvy:OPV-2012/1.2/04-SORO
Operačný program:Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom:Európsky sociálny fond
Prioritná os:1.  Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:1.2   Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu:jún 2013 – máj 2015
Výška NFP:2 118 821,17 €

Názov projektu:KVARK – Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ
Kód ITMS Projektu:26110230084
Kód Výzvy:OPV-2011/1.2/03-SORO
Operačný program:Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom:Európsky sociálny fond
Prioritná os:1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu:december 2012 – november 2015
Výška NFP:1 591 586,88 €

Názov projektu:Projekt Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES)
Kód ITMS Projektu:26110230075
Kód Výzvy:OPV-2011/1.2/03-SORO
Operačný program:Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom:Európsky sociálny fond
Prioritná os:1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu:14.11.2012 do 30.10.2015
Výška NFP:1 967 708,99 €

Názov projektu:Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentným európskym univerzitám (EXPERT)
Kód ITMS Projektu:26110230056
Kód Výzvy:OPV-2010/1.2./02-SORO
Operačný program:Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom:Európsky sociálny fond
Prioritná os:1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Trvanie projektu:II.2012-I.2014
Výška NFP:592 794,03 €

Názov projektu:Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ
Kód ITMS Projektu:26110230035 
Kód Výzvy:OPV-2009/1.2/01-SORO 
Operačný program:Vzdelávanie 
Spolufinancovaný fondom:Európsky sociálny fond 
Prioritná os:1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 
Opatrenie:1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 
Trvanie projektu:01. 08. 2010 do 31. 07. 2013 
Výška NFP:992212,3 €

Názov projektu:Moderná verejná správa – Tvorba a inovácia študijných programov Fakulty verejnej správy UPJŠ (MoVeS)
Kód ITMS Projektu:26110230038 
Kód Výzvy:OPV-2009/1.2/01-SORO 
Operačný program:Vzdelávanie 
Spolufinancovaný fondom:Európsky sociálny fond 
Prioritná os:1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 
Opatrenie:1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 
Trvanie projektu:01. 09. 2010 do 31. 08. 2013 
Výška NFP:562090,11 €

Názov projektu:Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ (DOKTORAND)
Kód ITMS Projektu:26110230013 
Kód Výzvy:OPV-2009/1.2/01-SORO 
Operačný program:Vzdelávanie 
Spolufinancovaný fondom:Európsky sociálny fond 
Prioritná os:1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 
Opatrenie:1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 
Trvanie projektu:01. 10. 2010 do 30. 09. 2013 
Výška NFP:978705,11 €

Študuj na UPJŠ