UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Výsledky

V stredu, 8. júna 2022, sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnila ústna obhajoba študentských prác predložených do fakultného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v akademickom roku 2021/2022. Tento rok sa ústnej obhajoby zúčastnilo 12 študentov, ktorí boli rozdelení do dvoch sekcií, pričom komisia v 1. sekcii hodnotila súťažné práce študentov  I. a II. stupňa štúdia, komisia v 2. sekcii práce študentov III. stupňa štúdia.

 

Obidve komisie posudzovali ako sa súťažiaci dokázali vysporiadať s pripomienkami oponentov, ako reagovali na položené otázky, ale brali do úvahy aj úroveň znalostí jednotlivých študentov,  ich prezentačné schopnosti a formálnu stránku prejavu.

 

Po dôkladnom zhodnotení všetkých atribútov dospeli komisie k týmto výsledkom Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v akademickom roku 2021/2022:

 

1. komisia
1. miesto – Bc. Júlia Hoffmanová
2. miesto – Bc. Jana Selecká a Judita Mereššová
3. miesto – Lenka Dancáková

2. komisia
1. miesto – Mgr. Marko Putera
2. miesto – Mgr. Eva Berníková a Mgr. Diana Repiščáková
3. miesto – neudelené

 

Všetkým študentom, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste bola dekanom fakulty doc. JUDr. Miroslavom Štrkolcom, PhD. udelená cena dekana, ktorá je spojená aj s poskytnutím jednorazového štipendia. Rovnako títo študenti postupujú do Česko-slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu ŠVOČ pre rok 2022, ktorá sa bude konať na jeseň tohto roku na pôde našej fakulty.

 

Všetkým účastníkom súťaže a členom hodnotiacich komisií ďakujeme za ich aktívnu účasť. Oceneným študentom zároveň blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a držíme im palce v rámci česko-slovenskej súťaže o najlepšiu prácu ŠVOČ.


Posledná aktualizácia: 13.06.2022