UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Stretnutie so študijným poradcom študentov denného bakalárskeho stupňa

Vážené študentky a študenti 1. ročníka,

vrele Vás pozývam na poobedňajšie stretnutie so mnou, študijným poradcom študentov denného bakalárskeho stupňa PraF UPJŠ, ktoré sa uskutoční dňa 30.09.2022 (piatok) o 14:00

Stretnutie sa uskutoční kombinovanou formou, a to prezenčne v posluchárni na prízemí Kováčskej 26 (miestnosť LA0P01), ako aj online cez aplikáciu MS Teams s možnosťou pripojenia sa na nižšie uvedenom odkaze.

Cieľom poobedňajšieho stretnutia so študijným poradcom bude neformálne a interaktívne Vás informovať o študijných ako aj neštudijných aspektoch, ktoré so sebou prináša život vysokoškolského študenta Právnickej fakulty UPJŠ. Keďže som donedávna študentom Právnickej fakulty UPJŠ bol ja sám, vedzte, že informácie, ktoré sa môžete dozvedieť budú stáť za to!

Link na podujatie, pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť prezenčne:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGExYzk0MmMtYjA3Yi00YTU5LTk0YTAtM2M5NDRmMmRjMzU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5b68cf2-035b-428d-87f6-f7384161306d%22%2c%22Oid%22%3a%22680897fa-eaa7-4b36-8893-2455fa7df3f1%22%7d

 

S pozdravom, Váš študijný poradca,

Lukáš Jančát

Posledná aktualizácia: 11.10.2022