UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Pokyn dekana č. 3/2019

Zápis do jednotlivých ročníkov v dennom štúdiu a externom štúdiu v akademickom roku 2019/2020.

WORKSHOP

Úloha mimovládnych organizácií pri reakcii na katastrofy, 19.09.2019 ...