UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Chorus Universitatis Šafarikiane

univerzitný zmiešaný spevácky zbor Vás pozýva na začiatku Vášho štúdia do svojich radov, kde okrem umeleckej realizácie máte možnosť získať kredity v rámci celej univerzity (všetky fakulty) ...

Pokyn dekanky č. 3/2017

Zápis do jednotlivých ročníkov v dennom štúdiu a externom štúdiu v akademickom roku 2017/2018

Podeľte sa o svoj príbeh

Milí študenti a zamestnanci UPJŠ – bývalí a terajší účastníci programu Erasmus+, pri príležitosti 30.výročia programu Erasmus+ hľadáme inšpiratívne príbehy ľudí...

Pokyn dekanky č. 2/2017

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v letnom semestri akademického roku 2016/2017