UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Pokyn dekana č. 6/2022

zmenaktorým sa určujú pravidlá prihlasovania sa študentov na skúšky a organizácia skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roku 2022/2023