UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Pokyn dekana č. 3/2021

Zápis do jednotlivých ročníkov v dennom štúdiu a externom štúdiu v akademickom roku 2021/2022 ...

Pokyn dekana č. 1/2021

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúškového obdobia v letnom semestri akademického roku 2020/2021