UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Diskusné stretnutie s vedením UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí naši študenti, 

dovoľte nám pozvať Vás na diskusné stretnutie s vedením UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty, ktoré sa uskutoční dňa 3. 10. 2022 (pondelok) v čase 13:15-14:25 hod. v posluchárni P01 (LA0P01). 

Stretnutie bude venované zmenám v študijných programoch od ak.roka 2022/2023 denného aj externého štúdia v rámci prebiehajúcej akreditácie v procese zosúlaďovania s novými štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.  

Priestor bude venovaný objasneniam dôvodov vykonaných úprav v študijných plánoch,  čo Vás čaká v nasledujúcich rokoch štúdia, a samozrejme, aj Vašim otázkam. 

Na stretnutie sa môžete pripojiť aj online cez MS Teams kliknutím na tento link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTM0YTRiMGEtMzRiZC00YzBkLWE4NmQtNTI0NmE0Mjc2ZTdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5b68cf2-035b-428d-87f6-f7384161306d%22%2c%22Oid%22%3a%2268ab9753-94fa-49ca-8055-552a4c8e8fcd%22%7d

Tešíme sa na spoločné stretnutie, 

 

Ľudmila Elbert
prodekanka pre vzdelávanie

Posledná aktualizácia: 11.10.2022