UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Dekanát Právnickej fakulty UPJŠ

 

Dekanát Právnickej fakulty  Logo_PravF_na_stiahnutie
Kováčska 26, P.O.BOX A-45, 040 75 Košice 
Tajomníčka fakulty: Ing. Katarína Horňáková
telefónne číslo : 055/6227104, 2344103
fax: 055/6225365
e-mail: katarina.hornakova@upjs.sk
Sekretariát dekana a tajomníčky
telefónne číslo : 055/6227104, 2344101
fax: 055/6225365
sekretárka: Mária Stieranková maria.stierankova@upjs.sk
Referát vzdelávacej činnosti
referát pre Bc. DŠ /1., 2.r./ Mária Ščerbová 055/2344112 maria.scerbova@upjs.sk
referát pre Bc./3. r./ a Mgr. DŠ Mgr. Soňa Markotánová 055/2344102 sona.markotanova@upjs.sk
referát pre Bc. a Mgr. EŠ Jana Ongaľová 055/2344110 jana.ongalova@upjs.sk
Referát vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia
referentky:

Ing. Aneta Gonosová

Ing. Slavka Sedláková, PhD.

055/2344109

055/2344172

aneta.gonosova@upjs.sk

slavka.sedlakova@upjs.sk

Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania
referentka: Mgr. Eva Tkáčová 055/2344108 eva.tkacova@upjs.sk
Referát ľudských zdrojov
referentka: Ing. Beáta Očenášová

055/2344106

beata.ocenasova@upjs.sk
Referát pre rozpočet a financie
referentky:

Ing. Viera Pavlíková

Ing. Hedviga Zurková

055/2344187

055/2344107

viera.pavlikova@upjs.sk

hedviga.zurkova@upjs.sk

Referát vnútornej prevádzky a pokladne
referentka: Viera Pulíková 055/2344104 viera.pulikova@upjs.sk
Pracovisko výpočtovej techniky /WWW/y
Správca počítačovej siete: Ing. Ivan Svatuška 055/2344114 ivan.svatuska@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 17.08.2021