UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Komisie

Stále Komisie Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty

Akademický senát UPJŠ Právnickej fakulty zvolil na svom zasadnutí konanom dňa 19. novembra 2018 v súlade s čl. 2 ods. 4 Rokovacieho poriadku Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach týchto členov stálych komisií:

Volebná a mandátová komisia:
-    doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.(predseda)
-    JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL 
-    Mgr. Adam Ševčovič

Ekonomická komisia:
-    Ing. Karolína Červená, PhD. (predsedníčka)
-    JUDr. Anna Vartašová, PhD.
-    Patrícia Martončíková 
-    Marko Rešovský

Komisia pre vzdelávaciu činnosť:
-    doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD. (predsedníčka)
-    prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
-    doc. JUDr. Tibor Seman, PhD.
-    JUDr. Daniela Lamačková, PhD.
-    JUDr. Bc. Dominika Becková, PhD.
-    JUDr. Lukáš Tomaš
-    Júlia Hoffmanová
-    Mgr. Adrián Lukáčik
-    Bc. Marko Mašan

Právna komisia:
-    JUDr. JCLiC. Tomáš Majerčák, PhD. (predseda)
-    doc. JUDr. Alena Krunková, PhD.
-    JUDr. Monika Seilerová, PhD. 
-    JUDr. Jaroslav Čollák, PhD
-    Mgr. Ivan Kundrát

Posledná aktualizácia: 28.01.2021