Prejsť na obsah

Informácie pre záujemcov o štúdium

4minút, 21sekúnd

PRIJÍMACIE KONANIE a ďalšie podmienky pre prijímanie na:
Denné bakalárske štúdium v odbore právo pre študijný program Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky, poskytovanom v slovenskom jazyku v akademickom roku 2023/2024,
Denné bakalárske štúdium v odbore právo pre študijný program Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky, poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku v akademickom roku 2023/2024,
Externé bakalárske štúdium v odbore právo pre študijný program Právo v akademickom roku 2023/2024.
Denné a externé magisterské štúdium v odbore právo pre študijný program Právo v akademickom roku 2023/2024.

ELEKTRONICKÁ prihláška
ŠKOLNÉ za spoplatnené študijné programy v externej forme štúdia

Informácie k dennému bakalárskemu štúdiu:

Kedy som prijatá/ý bez prijímacej skúšky?

– Ak mám študijný priemer do 1,50 vrátane (priemer koncoročných študijných priemerov za posledné 3 roky štúdia na strednej škole predchádzajúce roku, v ktorom sa koná maturitná skúška – napr. 4-ročné gymnázium – 1.- 3. ročník; 8-ročné gymnázium – 5.- 7. ročník)

V prípade študijného programu Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku naviac:

– Ak predložím certifikát z anglického jazyka (najmenej úroveň B2, napr. TOEFL, IELTS, úspešná štátna jazyková skúška alebo olympiáda)
– Ak predložím certifikát z francúzskeho jazyka (najmenej úroveň B1, napr. DELF B1 a TCF B1, úspešná štátna jazyková skúška alebo olympiáda)

V prípade externého štúdia som prijatá/ý bez prijímacej skúšky.

Kedy musím absolvovať prijímaciu skúšku?
– Ak nespĺňam podmienky pre prijatie bez prijímacej skúšky (s výnimkou prihlášky na  externé štúdium)

Termín prijímacej skúšky?
8. jún 2023

Forma prijímacej skúšky:
Písomný test

Čo je obsahom prijímacej skúšky?
a) Dejepis v rozsahu stredoškolského učiva,
b) Základy práva vrátane Ústavy SR,
c) Všeobecný politický a spoločenský prehľad a základy logického myslenia,
V prípade študijného programu Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku naviac:
d) Anglický jazyk a francúzsky jazyk.

Zhrnutie, čo je potrebné doručiť?
– Riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku
– Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (najneskôr v deň prijímacej skúšky)
– Ak spĺňam podmienky na prijatie bez prijímacej skúšky:
– overené kópie vysvedčení z posledných 3 rokov stredoškolského štúdia predchádzajúcich roku, v ktorom sa koná maturitná skúška

V prípade študijného programu Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku naviac:
– požadovaný certifikát o úspešnom absolvovaní skúšky z anglického a francúzskeho jazyka

Záujemcovia o štúdium z Ukrajiny môžu nájsť bližšie informácie v ukrajinskom jazyku na stránke UPJŠ:
https://www.upjs.sk/ua/ua/zaujemcovia-o-studium/

Prečo študovať na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach?

 • Sme súčasťou Univerzity P. J. Šafárika, ktorá v hodnotení slovenských univerzít obsadzuje tradične popredné miesta.
 • Poskytujeme kvalitné, moderné a komplexné právnické vzdelávanie vo všetkých stupňoch štúdia (bakalárske, magisterské a doktorandské).
 • Na vzdelávaní našich študentov sa podieľajú nielen skúsení vysokoškolskí učitelia, ale aj rešpektovaní odborníci z právnej praxe (sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky  a všeobecných súdov, zástupcovia Slovenskej republiky v európskych a medzinárodných súdnych orgánoch, advokáti, prokurátori,  exekútori).
 • Naša fakulta počas 45 rokov svojej existencie vychovala tisíce odborníkov v rôznych oblastiach právnej praxe.
 • Vzdelávanie neorientujeme iba na poznanie platného práva, ale aj na rozvíjanie právno-aplikačných schopností a zručností.
 • Podporujeme a rozvíjame všetky inovatívne formy praktického právneho vzdelávania s cieľom zodpovedne pripraviť absolventov fakulty na výkon budúceho právnického povolania.
 • Kladieme dôraz nielen na vnútroštátne, ale aj medzinárodné právo a osobitne právo Európskej únie.
 • Vytvárame vhodné podmienky pre realizáciu študentských sympózií, konferencií, simulovaných súdnych sporov a pôsobenie študentských spolkov.
 • Naša knižnica obsahuje viac ako 12 000 domácich a zahraničných titulov a prístup k popredným databázam.
 • Študenti našej fakulty majú možnosť absolvovať časť štúdia v rámci programu ERASMUS na niektorej z viac než 20 partnerských univerzít (napr. Rím, Salzburg, Nice, Solún, Santiago de Compostela, Praha, Krakow, Ľubľana).
 • Dokážeme zabezpečiť dostupné internátne ubytovanie takmer všetkým dochádzajúcim študentom.
 • A mnoho ďalších dobrých dôvodov…

 

Nahliadni za dvere našej fakulty – Záznam z Dňa otvorených dverí


Študuj na UPJŠ