UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Informácie pre záujemcov o štúdium

Prezentácia fakulty             Kde nás nájdete?
 
     
 

Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na denné bakalárske štúdium v odbore právo pre študijný program Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky, poskytovanom v slovenskom jazyku v ak. roku 2021/2022.

Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na denné bakalárske štúdium v odbore právo pre študijný program Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky, poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku v ak. roku 2021/2022.

Prijímacie konanie a podmienky pre prijímanie na externé bakalárske štúdium v odbore právo pre študijný program Právo v ak. roku 2021/2022.

 

Doktorandské štúdium 

Elektronická prihláška

Výška školného za spoplatnené študijné programy v externej forme štúdia 

 

Prečo študovať na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach?

 • Sme súčasťou Univerzity P. J. Šafárika, ktorá v hodnotení slovenských univerzít obsadzuje tradične popredné miesta.
 • Poskytujeme kvalitné, moderné a komplexné právnické vzdelávanie vo všetkých stupňoch štúdia (bakalárske, magisterské a doktorandské).
 • Na vzdelávaní našich študentov sa podieľajú nielen skúsení vysokoškolskí učitelia, ale aj rešpektovaní odborníci z právnej praxe (sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky  a všeobecných súdov, zástupcovia Slovenskej republiky v európskych a medzinárodných súdnych orgánoch, advokáti, prokurátori,  exekútori).
 • Naša fakulta počas 45 rokov svojej existencie vychovala tisíce odborníkov v rôznych oblastiach právnej praxe.
 • Vzdelávanie neorientujeme iba na poznanie platného práva, ale aj na rozvíjanie právno-aplikačných schopností a zručností.
 • Podporujeme a rozvíjame všetky inovatívne formy praktického právneho vzdelávania s cieľom zodpovedne pripraviť absolventov fakulty na výkon budúceho právnického povolania.
 • Kladieme dôraz nielen na vnútroštátne, ale aj medzinárodné právo a osobitne právo Európskej únie.
 • Vytvárame vhodné podmienky pre realizáciu študentských sympózií, konferencií, simulovaných súdnych sporov a pôsobenie študentských spolkov.
 • Naša knižnica obsahuje viac ako 12 000 domácich a zahraničných titulov a prístup k popredným databázam.
 • Študenti našej fakulty majú možnosť absolvovať časť štúdia v rámci programu ERASMUS na niektorej z viac než 20 partnerských univerzít (napr. Rím, Salzburg, Nice, Solún, Santiago de Compostela, Praha, Krakow, Ľubľana).
 • Dokážeme zabezpečiť dostupné internátne ubytovanie takmer všetkým dochádzajúcim študentom. 
 • A mnoho ďalších dobrých dôvodov...
Posledná aktualizácia: 25.11.2020