UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Informácie pre záujemcov o štúdium

Denné štúdium: NOVÉ

Externé štúdium: NOVÉ

Elektronická prihláška

Elektronickú prihlášku je potrebné:

 • vyplniť,
 • vytlačiť,
 • podpísať,
 • vlepiť doklad o zaplatení poplatku,
 • u notára alebo na matrike overené požadované vysvedčenia vložiť do prihlášky (úradne overené maturitné vysvedčenie bez dodatku je možné vložiť do prihlášky),
 • prihlášku doručiť osobne na dekanát fakulty /1. posch. č. d. 14/  alebo zaslať poštou.

Výška školného za spoplatnené študijné programy v externej forme štúdia

 

Prečo študovať na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach?

 • Sme súčasťou Univerzity P. J. Šafárika, ktorá v hodnotení slovenských univerzít obsadzuje tradične popredné miesta.
 • Poskytujeme kvalitné, moderné a komplexné právnické vzdelávanie vo všetkých stupňoch štúdia (bakalárske, magisterské a doktorandské).
 • Na vzdelávaní našich študentov sa podieľajú nielen skúsení vysokoškolskí učitelia, ale aj rešpektovaní odborníci z právnej praxe (sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky  a všeobecných súdov, zástupcovia Slovenskej republiky v európskych a medzinárodných súdnych orgánoch, advokáti, prokurátori,  exekútori).
 • Naša fakulta počas 40 rokov svojej existencie vychovala tisíce odborníkov v rôznych oblastiach právnej praxe.
 • Vzdelávanie neorientujeme iba na poznanie platného práva, ale aj na rozvíjanie právno-aplikačných schopností a zručností.
 • Podporujeme a rozvíjame všetky inovatívne formy praktického právneho vzdelávania s cieľom zodpovedne pripraviť absolventov fakulty na výkon budúceho právnického povolania.
 • Kladieme dôraz nielen na vnútroštátne, ale aj medzinárodné právo a osobitne právo Európskej únie.
 • Vytvárame vhodné podmienky pre realizáciu študentských sympózií, konferencií, simulovaných súdnych sporov a pôsobenie študentských spolkov.
 • Naša knižnica obsahuje viac ako 12 000 domácich a zahraničných titulov a prístup k popredným databázam.
 • Študenti našej fakulty majú možnosť absolvovať časť štúdia v rámci programu ERASMUS na niektorej z viac než 20 partnerských univerzít (napr. Rím, Salzburg, Nice, Solún, Santiago de Compostela, Praha, Krakow, Ľubľana).
 • Dokážeme zabezpečiť dostupné internátne ubytovanie takmer všetkým dochádzajúcim študentom. 
 • A mnoho ďalších dobrých dôvodov...
 • Prezentácia fakulty

 

Doktorandské štúdium

 

Rigorózne konanie

 

 

         

Posledná aktualizácia: 05.10.2017