Prejsť na obsah

Kritéria spôsobilosti mobility učiteľov

2minút, 30sekúnd

 

1.         Spravovanie prostriedkov vyčlenených na mobility učiteľov
 
1.1   Vysielaní učitelia
 
Finančné prostriedky, vyčlenené v rámci programu SOCRATES, podprogramu ERASMUS Akcia 2.2 – grant na mobilitu učiteľov, budú poskytnuté učiteľom, ktorí sa zúčastňujú na mobilitnom programe na základe Inštitucionálneho kontraktu vysielajúcej inštitúcie. Učiteľ musí byť zamestnancom vysielajúcej inštitúcie.
Pre každú mobilitu platí: inštitúcia prijímajúca učiteľov sa musí nachádzať v členskom štáte Európskej únie (výmena v rámci inštitúcii z nečlenských štátov nie je možná).
 
2.         Spôsobilosť a kritériá výberu
 • Grant je len príspevkom k finančným nákladom potrebným na vycestovanie učiteľa na mobilitu;
 • Pre každú mobilitu platí, že inštitúcia prijímajúca učiteľa sa musí nachádzať v členskom štáte Európskej únie a musí mať uzatvorenú bilaterálnu zmluvu v rámci Inštitucionálneho kontraktu medzi vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou;
 • Učiteľ musí byť zamestnancom vysielajúcej inštitúcie na plný úväzok;
 • Učiteľ musí byť občanom Slovenskej republiky, alebo mať v krajine trvalý pobyt, alebo musí mu byť priznané, že je bez štátnej príslušnosti, alebo má štatút utečenca v Slovenskej republike;
 • Učiteľská mobilita je určená výlučne na výučbu na partnerskej prijímajúcej inštitúcii, ktorá musí tvoriť integrálnu súčasť študijného programu na prijímajúcej inštitúcii;
 • Prednosť majú mobility, ktoré budú viesť aj:
  –  k príprave nových učebných materiálov;
  –  k širšej spolupráci medzi katedrami a fakultami a ktoré pripravujú budúcu spoluprácu;
 • Minimálna dĺžka pobytu učiteľa v zahraničí je 1 týždeň (alebo 8 odučených hodín) a maximálna dĺžka je celý semester (6 mesiacov);
 • V rámci vysielania čo najväčšieho počtu učiteľov, grant na mobilitu učiteľa sa môže prideliť dvakrát tomu istému učiteľovi v jednom školskom roku. Prednosť budú mať učitelia, ktorí požiadajú o grant prvýkrát.
3.         Výška grantu
 • Priemerný grant na 1  týždeň je 500 EUR;
 • Maximálny grant na 1 týždeň je 800 EUR;
 • Maximálny možný grant na celý pobyt  je 2000 EUR (minimálne 3 týždne);
   
 • Maximálne granty môžu byť prekročené len vo výnimočných prípadoch (napr. vysoké cestovné náklady, špeciálne potreby učiteľa, dĺžka pobytu)  a každý prípad musí byť písomne schválený národnou kanceláriou.
4.         Použitie grantu
 
Grant na učiteľskú mobilitu môže byť použitý na niektoré z týchto položiek:
 • cestovné náklady do navštívenej krajiny;
 • ubytovanie v hostiteľskej krajine;
 • poistenie;
 • cestovné náhrady.

            


Študuj na UPJŠ