UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktivity Pracoviska právnych kliník

 

S4S - STUDENTS FOR STUDENTS
Cieľom portálu je umožniť študentom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rozvíjať a prehlbovať svoje poznatky nadobudnuté štúdiom interaktívnym spôsobom. Portál umožňuje študentom všetkých fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach položiť študentom práva otázku z vybranej oblasti práva, v ktorej potrebujú získať relevantné právne informácie. Študenti práva pod dohľadom supervízora – skúseného advokáta, následne na túto otázku bezplatne vypracujú odpoveď. Týmto spôsobom majú študenti práva možnosť nielen prehĺbiť svoje teoretické poznatky a aplikovať ich, ale aj zlepšiť svoje analytické myslenie, komunikačné zručnosti a schopnosť samostatne pracovať s právnymi predpismi na účely zodpovedania konkrétnej otázky z oblasti práva. Zároveň prispievajú k zvyšovaniu právneho vedomia širšej skupiny ľudí, ktorí nemajú právnické vzdelanie a potrebujú konkrétnu právnu informáciu na riešenie bežnej životnej situácie.
Vzhľadom na to, že cieľom portálu je primárne vzdelávanie študentov práva, ich odpovede na otázky z oblasti práva nenahrádzajú právne služby advokátov a majú výlučne informatívnu a odporúčaciu povahu. V prípade potreby poskytnutia právnej služby je potrebné sa obrátiť na advokáta, činnosť ktorých tento portál nenahrádza.
(link na portál:
https://portal.ccvapp.upjs.sk/stranka-forum/students-for-students/21 )

 

WORKSHOPY A KOMUNIKAČNÉ SEMINÁRE
Pracovisko právnych kliník poskytuje študentom pôsobiacim na právnych klinikách možnosť absolvovať workshop právnych kliník alebo komunikačný seminár pod vedením skúsených právničiek a právnikov (vyučujúcich), ako aj skúsenej psychologičky a psychológa. 
Workshop právnych kliník sa zameriava na rozvoj kľúčových praktických zručností budúcich právnikov a právničiek - riešenie právnych problémov, kritické myslenie, analytické zručnosti, argumentačné schopnosti, schopnosť realizovať právny výskum a komunikačné zručnosti. V priebehu workshopu sa študenti oboznámia, aktívne participujú a diskutujú na témy ako právna etika, pracovný pohovor a pohovor s klientom, identifikácia a používanie právnych zdrojov v praxi, písanie právnych textov, pracovný pohovor a pohovor s klientom, právny manažment a prezentačné zručnosti. 
Komunikačný seminár sa zameriava na verbálnu a neverbálnu komunikáciu – predpoklady efektívnej komunikácie, vytvorenie dôvery s potenciálnym klientom, efektívne počúvanie a odpovedanie, kladenie otázok, empatia, asertívne vyrovnávanie sa s kritikou, istota prejavu, prekážky v komunikácii, neverbálne prejavy, práca so skupinou – štýly vedenia skupiny, sociálne roly v skupine a spätná väzba.

 

SIMULOVANÉ SÚDNE SPORY
Výstupom niektorých právnych kliník sú simulované súdne spory, ktoré sa realizujú v pojednávacej miestnosti Právnickej fakulty a tiež vďaka spolupráci s Krajským súdom v Košiciach aj na pôde Krajského súdu.

 

 

Posledná aktualizácia: 07.07.2022