UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Projekty realizované Pracoviskom právnych kliník

Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES)
Aktivity 2.4.: Inovácia bakalárskeho a magisterského študijného programu v študijnom odbore právo na PraF UPJ
Š

Európsky sociálny fond, Operačný program Vzdelávanie
Obdobie: 2012-2015

Projekt zameraný na rozvoj praktického vzdelávania študentov práva a vykonávania praxe počas štúdia ako efektívnej prípravy na výkon budúceho povolania – zamestnania a tiež na rozvoj kľúčových kompetencií (komunikačné, analytické zručnosti, právny manažment, schopnosť sebaprezentácie, schopnosť kriticky myslieť a pod.) potrebných pre študentov práva na presadenie sa na trhu práce.

 

Rozvoj právnického vzdelávania na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach
Dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Obdobie: 2016

Projekt bol zameraný na udržanie a realizáciu klinických právnych predmetov,  vytvorenie predmetu v oblasti právnej etiky,  vytvorenie študentského informačno-vzdelávacieho internetového portálu  „Students for Students“ a rekonštrukciu klinickej učebne.

Posledná aktualizácia: 23.06.2022