UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Publikácie, zborníky a zverejnenia 2006

zbornik_5.jpg
Husár, J. (ed.): Smerovanie českého a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie
Zborník príspevkov z konferencie pri prípežitosti IV. stretnutia katedier obchodného práva právnických fakúlt českých a slovenských univerzít 

zbornik_4.jpg
Husár, J. (ed.): Ingerencia orgánov verejnej moci do podnikania
Zborník z vedeckej konferencie konanej 28. - 29. 09. 2006 v Košiciach

Posledná aktualizácia: 13.02.2018