UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Publikácie, zborníky a zverejnenia 2011


Marcel Dolobáč, Ľubica Gregová Širicová (eds.) Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty
Zborník vedeckých prác


Profesijná zodpovednosť
Kristián Csach, Tomáš Doležal, Ján Husár, Jozef Suchoža, Ľubica Širicová


Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci
Miroslav Štrkolec a kolektív


Právo – obchod - ekonomika
Zborník vedeckých prác


Ochrana životného prostredia v podmienkach územnej samosprávy
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie

Zbornik_19.jpg
Širicová, Ľ. (ed.): Medzinárodné právo životného prostredia
Zborník príspevkov zo študentského sympózia konaného dňa 20. apríla 2011 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Zbornik_18.jpg
Csach, K., Širicová, Ľ.: Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného.

Posledná aktualizácia: 13.02.2018