UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Ústavné dni

Orosz L., Breichová Lapčáková M., Majerčák T. (eds): 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. Ústavné dni, I. zväzok: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

Orosz L., Breichová Lapčáková M., Majerčák T. (eds): 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. Ústavné dni, II. zväzok: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

Orosz L., Majerčák T. (eds): Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike - II. ústavné dni: zborník príspevkov z medznárodnej vedeckej konferencie

Orosz L., Majerčák T. (eds): Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a medzinárodnými súdnymi orgánmi - III. ústavné dni

Majerčák T. (ed): Sloboda prejavu a jej limity - IV. ústavné dni

Majerčák T. (ed): Ústavné dni: Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi sudmi a inými orgánmi verejnej moci - V. ústavné dni

Ladislav Orosz – Sabina Grabowska-Tomáš Majerčák (ed.): Ústavné dni: 25. výročie Ústavy Slovenskej republiky ‒ VI. ústavné dni

Ladislav Orosz – Sabina Grabowska-Tomáš Majerčák (ed.): Ústavné dni: tretie funkčné obdobie Ústavného súdu Slovenskej republiky - VII. Ústavné dni

Ladislav Orosz – Sabina Grabowska –Tomáš Majerčák (eds.): Ústavné dni: ústavná a zákonná úprava konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti v štátoch V4 – VIII. Ústavné dni.

Ladislav Orosz – Sabina Grabowska –Tomáš Majerčák (ed.): Úvahy o zmenách v ústavnej úprave súdnej moci a ich dopady na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky – IX. ústavné dni

Posledná aktualizácia: 10.09.2021