Prejsť na obsah

medzinárodné právo

3minút, 55sekúnd

Študent v čase ukončenia tohto študijného programu má mať nasledujúce schopnosti:

1.Všeobecne schopnosti absolventa doktorandského štúdia:
– dôkladná schopnosť riešenia problému s uplatnením analytických, syntetických a komparatívnych prístupov
– schopnosť chápať etické dôsledky rozhodnutí
– schopnosť komunikovať ústne a písomne v materinskom jazyku s odborníkmi, ako aj neodborníkmi
– schopnosť používať informačné technológie
– schopnosť stanovovať si úlohy
– schopnosť prispieť k práci kolektívu a pracovať v kolektíve
– pokročilá schopnosť pracovať v medzinárodnom prostredí
– pokročilá schopnosť viesť samostatne základný a aplikovaný výskum
– schopnosť uchádzať sa o zdroje financovania svojho výskumu z rôznych domácich, európskych, ako aj zahraničných grantových schém
– pokročilá schopnosť vyhľadávať zdroje informácií pre účely svojho výskumu na národnej, ako aj celosvetovej úrovni
– schopnosť prezentovať výsledky svojho výskumu na medzinárodných vedeckých podujatiach, ako aj v medzinárodne relevantných publikáciách
– schopnosť vedecko-pedagogicky pôsobiť na požadovanej metodologickej úrovni

2. Špecifické schopnosti absolventa odboru právo:
– pokročilá znalosť hlavných právnych inštitútov a princípov právneho systému, vrátane európskeho a medzinárodného, aj mimo rámca svojho zamerania
– dôkladná znalosť oblasti práva zodpovedajúcej zameraniu programu
– schopnosť identifikovať nedostatky práva v oblasti zamerania, ako aj navrhnúť ich riešenie metódami výkladu alebo tvorby práva
– schopnosť porovnať súčasný stav poznania v oblasti zamerania alebo tomu zodpovedajúcej právnej disciplíne s právnymi poriadkami iných štátov alebo právnovedeckou doktrínou iných štátov
– schopnosť prijať zrozumiteľné a presvedčivo odôvodnené právne rozhodnutie
– schopnosť viesť výskum v oblasti zamerania a rozširovať poznatky výskumu z oblasti zamerania
– dôkladná schopnosť porozumenia politickým, sociálnym, ekonomickým, historickým, osobným a psychologickým javom (okrem iného) berúc ich do úvahy pri tvorbe, výklade a aplikácii práva
– dôkladná schopnosť čítať široký komplex právnych materiálov a presne sumarizovať z toho vyplývajúce argumenty
– schopnosť identifikovať a predvídať kontroverzné diskusie na medzinárodnej úrovni a zapojiť sa do nich na podklade presného použitia platných právnych predpisov
– dôkladná schopnosť identifikovať a pracovať s hlavnými princípmi nadnárodných a cudzích právnych systémov
– pokročilá schopnosť používať cudzojazyčnú právnu terminológiu
– pokročilá schopnosť individualizovať rôzne právne riešenia, zvážiť ich argumentačnú silu a analyzovať výsledky právneho problému a načrtnúť alternatívne riešenie
– pokročilá schopnosť aplikovať vedecké metódy výskumu (právne a iné výskumné metódy)
– plynulá schopnosť vyjadrovať sa využívajúc odborný jazyk zahŕňajúc presné a jasné právne termíny
– schopnosť pracovať v rámci medziodborových kolektívov ako právny expert pre dané zameranie a prispieť k efektívnemu splneniu úloh kolektívu
– pokročilá schopnosť identifikovať nové relevantné etické záležitosti

3. Špecifické schopnosti absolventa doktorandského štúdia v programe Medzinárodné právo:
– dôkladná schopnosť poznania súčasného stavu medzinárodného práva, jeho vývoja, ako aj ďalších perspektív a tendencií vývoja
– pokročilá schopnosť poznania s medzinárodným právom súvisiacich právnych disciplín (ústavné právo, európske právo) v intenciách zvoleného zamerania
– schopnosť viesť výskum v oblasti medzinárodného práva a súvisiacich disciplín
– schopnosť prezentovať výsledky výskumu z oblasti medzinárodného práva a súvisiacich disciplín na národnej a medzinárodnej úrovni, a to aj účasťou na medzinárodných podujatiach, ako aj publikovaním v medzinárodne relevantných publikáciách
– schopnosť kriticky hodnotiť súčasný stav medzinárodného práva a súvisiacich disciplín a navrhovať spôsoby odstránenia nedostatkov v rámci výkladu alebo tvorby práva
– schopnosť vykladať a aplikovať medzinárodné právo a súvisiace disciplíny v zložitých rozhodovacích procesoch a vyvodzovať závery
– schopnosť vedecko-pedagogického pôsobenia v rámci výučby medzinárodného práva, jeho jednotlivých disciplín, ako aj v rámci súvisiacich disciplín 


Študuj na UPJŠ