Prejsť na obsah

2010

2minút, 31sekúnd

Interné doktorandské štúdium:

1. JUDr. Daniela Sokol – 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Právne princípy“, obhajoba dizertačnej práce dňa 27.1. 2010 na Právnickej fakulte v Košiciach.

2. JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák – 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Právne postavenie ústavných činiteľov v Slovenskej republike“, obhajoba dizertačnej práce dňa 13.5. 2010 na Právnickej fakulte v Košiciach.

3. JUDr. Marta Breichová Lapčáková – 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Ústava a ústavné zákony“, obhajoba dizertačnej práce dňa 12.11. 2010 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach.

Externé doktorandské štúdium:

1. JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek – 68-04-9 Správne právo, Téma:  „Súčasná regulácia hlavných foriem správy a ich vývoj“, obhajoba sa konala dňa 9.12. 2009 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Vedecká rada UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach udelila vedecko-akademickú hodnosť „PhD.“  dňa 13.4. 2010.

2. JUDr. Adrián Graban – 3.4.11 Občianske právo, Téma: „Ochrana spotrebiteľa“, obhajoba dizertačnej práce dňa 31.5. 2010 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

3. JUDr. Magdaléna Keruľová – 3.4.11 Občianske právo, Téma: „Spoločný majetok manželov“, obhajoba dizertačnej práce dňa 31.5. 2010 na Právnickej fakulte v Košiciach.

4.  JUDr. Radomír Jakab – 68-04-9 Správne právo, Téma: „Rozvoj administratívneho práva procesného“, obhajoba sa konala dňa 23.6. 2010 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Vedecká rada UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach udelila vedecko-akademickú hodnosť „PhD.“  dňa 23.11. 2010.

5. JUDr. Drahoslav Dorič – 68-04-9 Správne právo, Téma: „Postavenie a výkon pôsobnosti prokurátora pri uskutočňovaní dozoru nad zachovávaním legality orgánmi verejnej správy“ , obhajoba sa konala dňa 27.10. 2010 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Vedecká rada UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach udelila vedecko-akademickú hodnosť „PhD.“  dňa 23.11. 2010.

6. JUDr. Pavol Dorič – 68-04-9 Správne právo, Téma: „Špecializovaná miestna štátna správa Slovenskej republiky“ , obhajoba sa konala dňa 27.10. 2010 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Vedecká rada UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach udelila vedecko-akademickú hodnosť „PhD.“  dňa 23.11. 2010.

7. JUDr. Marcel Jurko – 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: „Colné konanie a jeho vzťah k iným druhom právneho procesu“, obhajoba sa konala dňa 21.12. 2010 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

8. JUDr. Mária Moskvičová – 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: „Daňové exekučné konanie a jeho vzťah k iným druhom právneho procesu“, obhajoba sa konala dňa 21.12. 2010 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

9. JUDr. Marián Prievozník – 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: „Práva a povinnosti spoločníka obchodnej spoločnosti“, obhajoba sa konala dňa 21.12. 2010 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.


Študuj na UPJŠ