Prejsť na obsah

21. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

3minút, 0sekúnd

Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie na 21. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Medzinárodným centrom výskumu verejných financií a daňového práva

Členovia Katedry finančného práva, daňového práva a ekonómie Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach aktívne participovali na 21. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Medzinárodným centrom výskumu verejných financií a daňového práva (International Center of Public Finance and Tax Law Research), ktorá sa konala v dňoch 19. – 21. septembra 2022 na pôde Právnickej fakulty Univerzity v Bialystoku.

Ústrednou témou konferencie bola kontrola verejných financií. V rámci tejto témy boli jednotlivými účastníkmi prednesené zaujímavé príspevky venované aktuálnym problémom súčasnej doby a ich možným vplyvom a dôsledkom na oblasť verejných financií. Vyzdvihnúť možno aj pestré medzinárodné zastúpenie, ktoré tvorili predstavitelia vedy o finančnom práve pôsobiaci na právnických fakultách z Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Talianska a Kazachstanu. Prínosom bola aj aktívna účasť prezentujúcich pôsobiacich v oblasti aplikačnej praxe.

Po slávnostnom privítaní účastníkov konferencie a otvorení podujatia nasledovalo plenárne rokovanie, v ktorom aktívne vystúpil aj doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. s príspevkom „Control of Public Finances in the Context of Anti-inflationary Measures and Economic Transformation“. Počas ďalších konferenčných dní prebiehali prezentácie príspevkov a diskusie k nim v paneloch s poľským a anglickým rokovacím jazykom. Na konferencii aktívne vystúpili aj ďalší členovia Katedry finančného práva, daňového práva a ekonómie. doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD. predniesla príspevok na tému „Control and Regulatory Activity of Customs Authorities in the Collection of Customs Duties“. JUDr. Jozef Sábo, PhD. prezentoval príspevok s názvom „Changes of Common System of Value Added Tax and Public Finances“ a JUDr. Adrián Popovič, PhD. aktívne vystúpil s príspevkom „Evolution and Current Condition of Selected Powers of the EU Institutions in the Area of Financing the EU Budget“.

Súčasťou tohto vedeckého podujatia bol aj seminár organizovaný pre študentov doktorandských študijných programov, ktorý poskytuje priestor pre prezentáciu výsledkov vedeckej činnosti doktorandov. Už tradičnou súčasťou tohto seminára je aj posudzovanie prezentácií doktorandov hodnotiacou komisiou a ocenenie najlepších prác. Za Katedru finančného práva, daňového práva a ekonómie sa avizovaného seminára zúčastnila JUDr. Soňa Simić s príspevkom „Income of Legal Entities and its Relationship to EU Budget Financing“, ktorej bola na slávnostnom ukončení podujatia udelená Cena Medzinárodného centra výskumu verejných financií a daňového práva za najlepšiu prácu prezentovanú na seminári pre mladých výskumníkov.

Jednotliví členovia Katedry finančného práva, daňového práva a ekonómie na tomto konferenčnom podujatí prezentovali čiastkové výstupy z riešenia grantových projektov, a to projektu APVV–19-0124: „Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny)“ a projektu VEGA č. 1/0485/21: „Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ (právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19)“.


Študuj na UPJŠ