Prejsť na obsah

Inaugurácia dekana a prodekanov fakulty

3minút, 18sekúnd

V zasadacej miestnosti dekanátu Právnickej fakulty sa dňa 24. februára 2023 uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti inaugurácie dekana a prodekanov fakulty, a to za účasti členov Vedeckej rady fakulty, Akademického senátu fakulty a ďalších pozvaných hostí. Rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. poďakoval členom vedenia Právnickej fakulty za zodpovedne vykonanú prácu vo funkčnom období 2019 až 2023. Zároveň odovzdal ďakovný list bývalému prodekanovi doc. JUDr. Radomírovi Jakabovi, PhD. Pán rektor následne vymenoval doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD. za dekana Právnickej fakulty UPJŠ na funkčné obdobie 2023 až 2027 a zaželal mu veľa pracovných úspechov v tejto náročnej a zodpovednej funkcii.

Inauguračný príhovor dekana Právnickej fakulty UPJŠ doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD.:

„Vaša magnificencia, vážený pán rektor, vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia,
je mi cťou, že som môj dekanský sľub mohol zložiť v tejto miestnosti, pred týmto auditóriom, pred Vami, ktorí ste mne a vedeniu fakulty boli oporou, a podporovali naše spoločné rozhodnutia v predchádzajúcom funkčnom období. Dnešným dňom vstupujem do druhého funkčného obdobia dekana Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. S vnútornou pokorou a rešpektom k fakulte ako silnej a sebavedomej inštitúcii sa pýtam sám seba, či sme spolu s členmi vedenia naplnili ciele a predsavzatia, ktoré sme si dali, keď sme v marci 2019 začínali. Verím, že sa nám podarilo mnoho z toho, čo sme si vytýčili. Spomeniem modernizáciu priestorov fakulty, zosúladenie študijných programov spojené s významnými zmenami vnútornej štruktúry a obsahu výučby vo všetkých stupňoch štúdia, posilnenie personálnych kapacít fakulty, či úspešnosť v grantových projektoch. To všetko by nebolo možné bez pomoci a podpory môjho najbližšieho okolia, najmä prodekanov a tajomníčky, ktorí mi boli a sú každodennou veľkou oporou, taktiež bez podpory rektora a vedenia univerzity pri realizácii našich cieľov a zámerov, bez podpory akademického senátu a vedeckej rady fakulty pri prijímaní a schvaľovaní kľúčových rozhodnutí, a tiež bez podpory zástupcov justičnej, advokátskej a vôbec celej právnickej komunity, ktorí nám dávali dôležitú spätnú väzbu na zamýšľané, ale aj prijaté rozhodnutia a sú významnými partnermi fakulty. Vám všetkým týmto ďakujem za dôveru a podporu a verím, že táto spolupráca bude úspešná aj v nasledujúcom období. Čakajú nás vážne výzvy, z ktorých za kľúčové považujem implementáciu zosúladených študijných programov, úspešné zavŕšenie akreditačných procesov a pokračovanie v rekonštrukcii a kultivácii našich priestorov. Na záver mi dovoľte popriať našej fakulte mnoho múdrych a zvedavých študentov hľadajúcich ,,dobro a spravodlivosť“, rozvážnych, angažovaných a kreatívnych učiteľov, keďže takáto interakcia je predpokladom nášho rastu a rozvoja. Ďakujem.“

Dekan fakulty po svojom slávnostnom príhovore predstavil nových prodekanov, ktorých rektor univerzity vymenoval do pozícií na funkčné obdobie 2023 až 2027:

  • doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy,
  • JUDr. Ľudmila Elbert, PhD., prodekanka pre vzdelávanie;
  • doc. JUDr. Alena Krunková, PhD., prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie.

Vedeniu Právnickej fakulty srdečne blahoželáme a do nového funkčného obdobia prajeme veľa pracovných úspechov a konštruktívnych rozhodnutí v prospech fakulty i univerzity.


Študuj na UPJŠ