Prejsť na obsah

Poznáme laureátov Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2021/2022

10minút, 57sekúnd

B r a t i s l a v a, 19.decembra 2022 – osemnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov za akademický rok 2021/2022. Podujatie sa organizuje  pod záštitou J.E. prezidentky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a  Slovenskej akadémie vied. Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená  výlučne z odborníkov menovaných garantmi projektu .Cenu si laureáti v 13 kategóriach prevzali v Pálfyho paláci, v pondelok 19. decembra 2022

Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 91 nominácií v trinástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1, 2 a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je občianske združenie JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia).
JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia) je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 115 krajinách sveta. JCI – Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu  talentovaných študentov na VŠ v SR ako aj mladých podnikateľov na Slovensku.

Absolútnym víťazom a teda TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roku 2021/2022 je :
Ing. Matej Gazda, Fakulta Elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Matej Gazda sa venuje zlepšeniu zdravotnej starostlivosti o pacienta pomocou umelej inteligencie. Minimalizácia poškodenia zdravého tkaniva pri rádioterapii má výrazný vplyv na rekonvalescenciu pacienta. Presnosť ožarovania je limitovaná informáciami o aktuálnej lokácii nádoru, ktorého miesto sa môže jemne vychylovať vplyvom napríklad respiračného cyklu. Pomocou neurónovej siete je možné modelovať a predikovať pohyb nádorov pri rádioterapii v reálnom čase a tým minimalizovať poškodenie zdravého tkaniva. Umelá inteligencia a konkrétne nový model navrhnutý Matejom Gazdom je schopný namodelovať správny tvar a lokáciu pečene na základe informácií z jednej roviny a jedného referenčného tvaru pečene. Model deformuje referenčný tvar pečene na základe signálu , ktorý prichádza v reálnom čase z 2D modelovacích modalít. Tento model je rozšíriteľný bez problémov na akýkoľvek orgán resp. tumor na medicínskej snímke.
Ďalšou témou, ktorou sa zaoberá, je využitie neoznačených dát, ktoré sú v nemocniciach vo veľkých množstvách. Označovanie dát odborníkmi (rádiológ alebo iný špecialista) je časovo a finančne náročné. V rámci témy Matej vytvoril model neurónových sietí bez anotácii, pričom pri modeloch zameraných na detekciu covidu a pneumónie zo snímkov hrudníka na voľne prístupných dátových sadách dosiahol presnosť diagnostiky 91%.
Zúčastnil sa aj medzinárodnej súťaže KITS 2021, ktorej cieľom bolo vytvoriť najlepší model na automatickú detekciu a zvýraznenie obličiek, obličkových cýst a obličkových tumorov z brušnej snímky počítačovej tomografie (CT) . Tím pod vedením Mateja Gazdu obsadil šieste miesto v konkurencii tímov z univerzít ako napr. Columbia University, Mayo Clinic, Utrech Univerzity.V roku 2022 jeho PhD. štúdia bola ocenená rektorom ako najlepšia po vedeckej stranke v rámci súťaže o najlepšiu doktorandskú prácu.  V 2022 bol pozvaný ako vedecký pracovník do Montrealu na univerzitu Polytechnique Montreal, kde pôsobil pod prof. Samuelom Kadourym v tíme Medical Lab.  Jeho odborna činnosť vyústila do 10 článkov indexovanými v karentovaných časopisoch.

Špeciálne ceny
„Cena  JCI-Slovensko za  dôraz na ekológiu vo svojom odbore“  .Cenu  získala  Ing. Lucia Galovičová, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

„Cena BMW Slovenská republika za umenie”. Cenu získala Bc. Kristína Paulin, DIS.art., Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave.

Víťazi (laureáti) vo všetkých 13 kategóriách:

1.Elektrotechnika, priemyselné technológie
Ing. Marek  Búran, Elektrotechnický ústav SAV v.v.i. v Bratislave
V súčasnosti pôsobí ako doktorand denného štúdia na Elektrotechnicom ústave SAV v Bratislave na oddelení supravodičov, ktoré tvoria významnú a nenahraditeľnú súčasť materiálov budúcnosti.  Jeho prvá publikácia bola uverejnená vo vedeckom časopise Superconducting Science and Technology v ktorej ukázal závislosť postupnej degradácie vysokoteplotného páskového supravodiča v závislosti od maximálnej dosiahnutej teploty počas procesu prúdového obmedzenia.

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika
Ing. Gabriel Stolárik , Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove
Ing. Gabriel Stolárik je doktorandom Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove. Už od bakalárskeho štúdia sa venuje výskumu modifikácie povrchov biomateriálov pre bedrové implantáty. Jeho vedecko výskumná činnosť je zameraná na riešenie tzv. ,,Hammer Effectu,, vodného rázu pri dopade vodnej kvapky na pevný povrch pre využitie v ortopedickej chirurgii. Jeho cieľom je využiť ultrazvukový generátor kvapiek ako enviromentálne a ekologicky prijateľný spôsob spracovania biokompatibilných materiálov za účelom zvýšenia ich biologickej výkonnosti.

3. Kultúra a umenie
Bc. Kristína Paulin, DIS.art. , Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave
Po skončení stredoškolského štúdia dostala angažmán vo svetoznámom súbore Hamburg Ballet John Neumeier, kde odtancovala 11 sezón, počas ktorých sa ako interpretka uviedla v mnohých pôvodných Neumeierových choreografiách. V roku 2017 sa rozhodla získať vysokoškolské vzdelanie na Katedre tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave a od roku 2021 sa aktívne venuje výlučne choreografickej tvorbe. Jej diela vrátane celovečerných baletov boli uvedené s baletnými súbormi na renomovaných scénach na Slovensku, Česku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku a Kazachstane.

4. Právo
JUDr. Ľuboslav Sisák,PhD. ,Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Ľuboslav sa primárne špecializuje na medzinárodné právo súkromné. Venuje sa aj disciplínam, ktoré sú s medzinárodným právom súkromným úzko prepojené, a to najmä občianskemu právu hmotnému a civilnému procesu. Pravidelne publikuje v renomovaných slovenských právnických periodikách. Diela z jeho pera opakovane vyšli aj v prestížnom a zároveň najstaršom právnickom časopise v Česku zvanom Právník. Štúdium ukončil úspešným obhájením dizertačnej práce s názvom „Manželské majetkové právo v medzinárodnom práve súkromnom“, ktorá je prvá svojho druhu na Slovensku.

5.Lekárske vedy
Ing. Matej Gazda, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

6.Farmácia
Daniel Krchňák, DIS. , Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Daniel Krchňák  je študentom 4. ročníka  na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. Je členom Správnej rady Slovenského spolku študentov farmácie, predsedom pre publikácie a zároveň šéfredaktorom časopisu Farmakoviny. Je spoluautorom vysokoškolských skrípt „Farmaceutická technológia – praktikum“. Experimentálne sa venuje modifikácii biologickej dostupnosti steroidných a nesteroidných antiflogistík z polymérnych liekových systémov, s cieľom zlepšenia účinku a minimalizovania nežiaducich účinkov. Podieľa sa na zostavovaní nového vydania Slovenského farmaceutického kódexu

7. Prírodné vedy, chémia
Ing. Lukáš Kolarič, PhD. ,Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Lukáš Kolarič bol v akademickom roku 2021/2022 študentom štvrtého ročníka doktorandského štúdia na fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU. Počas výskumnej práci sa venoval  problematike stanovenia a aplikácie zdraviu prospešného rezistentného škrobu do cereálnych výrobkov, metódam eliminácie a stanovenia obsahu kontaminantov, ktoré vznikajú počas tepelného opracovania potraviny (napr. akrylamid), či sledovaniu nových metód znižovania toxických aflatoxínov v mlieku. Doktorandská práca sa zaoberala vývojom mliečnych výrobkov zo zníženým obsahom cholesterolu, ktoré by mohli byť jedným zo zmysluplných krokov oslabenia kardiovaskulárnych ochorení.

8.Stavebníctvo, architektúra
Ing.Janette Podhorská, PhD. ,Ústav stavebníctva a architektúry SAV v.v.i. v Bratislave
Janette Podhorská  počas doktorandského štúdia prejavila schopnosti samostatného riešenia zložitých vedeckých a inžinierskych úloh. Venovala vývoju vysokohodnotných ťažkých betónov s environmentálne pridanou hodnotou pri použití ekologických cementov. Vyvinula súbor ťažkých betónov od prvej fázy návrhu zloženia až po samotné vyhodnotenie a spracovanie ich výsledkov. Nové progresívne a ekologickejšie zloženie betónov zvýraznilo schopnosť tienenia gama žiarení v konštrukciách reaktorov a rovnako ponúklo nový stavebný materiál pre výstavbu inžinierskych konštrukcií.

9.Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
Ing. Lucia Galovičová, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Vďaka letnej škole Viva La Science sa začala intenzívne venovať rôznym mikrobiologickým metódam antimikrobiálnej, antibiofilmovej a antioxidačnej aktivity. . Počas svojho doktorandského štúdia sa snaží rozvíjať poznatky o biologickej aktivite rastlinných silíc a o účinku rastlinných silíc na bakteriálne biofilmy pomocou hmotnostnej spektrometrie. Snaží sa zistiť, ktoré rastlinné silice by mohli byť vhodnou alternatívou na inhibíciu bakteriálnych biofilmov, ktoré sú vysoko rezistentné voči antibiotikám a rovnako v potravinárskej praxi sú odolné voči sanitačným činidlám.

10.Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, psychológia
Mgr. Roman Burič, Ústav experimentálnej psychológie , Centrum spoločenských a psychologických vied SAV v.v.i. v Bratislave
Roman pôsobí ako doktorand na Ústave experimentálnej psychológie, v Centre spoločenských a psychologických vied SAV. Už počas bakalárskeho štúdia ho fascinovalo, že denne ľudia spravia tisícky rozhodnutí, no mnoho z nich je však skreslených a iracionálnych. Preto sa vo svojom výskume zaoberá tým, ako ľudské rozhodovanie funguje a ako predchádzať iracionalite. V tejto oblasti sa mu podarilo odpublikovať už niekoľko výskumov, vrátane publikácií v medzinárodných odborných časopisoch Stal sa tiež víťazom esejistickej súťaže v rámci podujatia ESET Science Award 2021, kde eseje hodnotil laureát Nobelovej ceny Kip Thorne.

11.  Informatika a matematicko-fyzikálne vedy
Mgr. Silvia Haringová, Fakulta prírodných vied a informatiky ,UKF v Nitre
Pre Silviu Haringovú sa veda začala študijným pobytom v Nemecku. Jeho cieľom bolo naučiť sa vytvoriť a používať na hodinách matematiky aktivitu „matematické prechádzky“. Počas tejto activity žiaci riešia matematické úlohy priamo prepojené s reálnymi objektmi, pracujú v skupinách, využívajú meracie pomôcky, mobilné zariadenie a aplikáciu MathCityMap. S prechádzkami pokračovala aj pri písaní diplomovej práce. Precestovala s projektom celé Slovensko. Dnes ju sami učitelia pozývajú do svojich škôl kvôli realizácii matematických prechádzok so žiakmi, ale aj kvôli tomu, aby sa naučili ako ich tvoriť a zakomponovať do výučby.

12. Ekonómia
Cena J & T Banky v kategórii Ekonómia

Ing. Alexandra Mertinková, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Alexandra Mertinková v auguste 2022 s vyznamenaním obhájila dizertačnú prácu na tému „Hodnotenie aktívnych nástrojov politiky zamestnanosti“ v študijnom programe Financie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Expertná spolupráca s MPSVaR SR sa odzrkadlila na jej práci, ktorá je nástrojom aplikácie „best practises“ v oblasti hodnotenia verejných politík. Autorka v nej implementovala inovatívne analytické modely. Alexandra Mertinková sa politikou zamestnanosti nevenovala len z vedeckého pohľadu, ale počas svojho štúdia úspešne viedla národný projekt Aktivita zvyšuje úspech, kde viedla mnoho odborných diskusií a workshopov

13. Šport
Eliška Mintálová, Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave
Vo veku 17 rokov sa stala prvýkrát majsterkou Slovenska. V 2017 sa prvýkrát prebojovala do reprezentácie juniorov i seniorov a získala striebro v individuálnej a bronz v tímovej súťaži na majstrovstvách sveta. V roku 2018  si vybojovala zlato na majstrovstvách sveta do 23 rokov v tímovej súťaži.  V roku 2022 sa prebojovala do reprezentácie  SR a v máji získala titul majsterky sveta  seniorov a v lete zavŕšila svoju juniorskú kariéru titulom majsterky sveta do 23 rokov.

Zdroj: Tlačová správa


Študuj na UPJŠ