Prejsť na obsah

Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov

2minút, 22sekúnd

Medzinárodná vedecká konferencia:
VPLYV EURÓPSKEJ ÚNIE NA TRESTNÉ PRÁVO JEJ ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Na pôde Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa dňa 7. októbra 2022 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov, organizovaná Ústavom medzinárodného práva a európskeho práva v rámci riešenia grantového projektu APVV-18-0421 Európska prokuratúra v súradniciach ústavného poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie európskej integrácie prostredníctvom práva.

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo vytvoriť priestor pre odborníkov z akademickej obce a právnej praxe na výmenu poznatkov a skúseností týkajúcich sa pôsobnosti Európskej únie v oblasti trestného práva a vplyvu jej činnosti na trestné právo členských štátov, ako aj na prezentáciu návrhov na zlepšenie existujúcej právnej úpravy, či už na úrovni Európskej únie alebo úrovni vnútroštátnej. Príspevky, ktoré na konferencii odzneli, sa venovali dôvodom pôsobnosti Európskej únie v oblasti trestného práva a vplyvom normotvorby Európskej únie na trestné právo jej členských štátov, rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ a spolupráci Súdneho dvora EÚ a vnútroštátnych súdov v oblasti trestného práva prostredníctvom prejudiciálneho konania, ako aj  ústavným otázkam spojeným s činnosťou Európskej prokuratúry a jej budúcnosti.

Konferencia sa uskutočnila prezenčnou formou, avšak organizátori umožnili aj online účasť, čo určite prispelo k rozšíreniu okruhu účastníkov. Konferencie sa zúčastnili  zástupcovia  slovenských a českých právnických fakúlt a tiež Právnickej fakulty Univerzity Gdansk, ako aj odborníci z praxeštudenti našej fakulty. Pozvanie na konferenciu prijali zástupcovia Európskej prokuratúry zo Slovenskej republikyprokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorých príspevky venujúce sa Európskej prokuratúre v trestnom konaní Slovenskej republiky a aplikačným problémom, ktoré z doterajšieho pôsobenia Európskej prokuratúry vyplynuli, vzbudili veľký záujem a stali sa predmetom rozsiahlej diskusie.

Všetkým účastníkom konferencie patrí poďakovanie za ich inšpiratívne príspevky a prínosnú diskusiu, ktoré sú cenné tak pre ďalšiu odbornú činnosť, ako aj pre aplikačnú prax. Príspevky účastníkov konferencie budú publikované v recenzovanom zborníku vedeckých prác v elektronickej podobe, ktorý bude dostupný pre širokú verejnosť.


Študuj na UPJŠ