UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Stretnutie vedenia PF UPJŠ so zamestnancami fakulty pri príležitosti ich životného jubilea.

Vedenie fakulty sa tradične začiatkom roka stretáva s aktuálnymi, ale aj bývalými dlhoročnými zamestnancami fakulty, ktorí v predchádzajúcom roku oslávili významné životné jubileum 65, 70, 75 – 95 rokov veku.

Dekan fakulty docent Gabriel Semanišin, za prítomnosti prodekanov profesorky Kataríny Cechlárovej a docenta Mariána Kireša, sa dňa 22. januára 2019 stretol s jubilantmi v príjemnom prostredí univerzitnej kaviarne Minerva. 

Stretnutia sa zúčastnili : prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc. z Ústavu matematických vied,  doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc. z Ústavu biologických a ekologických vied a  pán  Milan Bartoš z Ústavu fyzikálnych vied.  

Zo stretnutia sa ospravedlnili: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. (Ústav fyzikálnych vied), doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc. (Ústav biologických a ekologických vied)

Menovaným jubilantom srdečne gratulujeme!

Na stretnutie boli pozvaní  prof. RNDr. Igor Hudec, CSc. (Ústav biologických a ekologických vied) a pani Helena Krivjanská (Centrum aplikovanej informatiky), ktorí  v r. 2018 svoj pracovný pomer na PF UPJŠ ukončili ako aj bývalí dlhoroční zamestnanci pán Ladislav Nigut  a doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc.

Fotogaléria


Posledná aktualizácia: 23.01.2019