UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študentská vedecká konferencia 2019

 

V zmysle Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

vyhlasujem

fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2019/2020 v  20  sekciách:

 • Didaktika biológie
 • Zoológia, botanika a ekológia
 • Genetika a bunková biológia
 • Mikrobiológia
 • Experimentálna fyzika
 • Teoretická fyzika a astrofyzika
 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Biochémia
 • Fyzikálna chémia
 • Organická chémia
 • Matematika
 • Didaktika prírodných vied, matematiky a informatiky
 • Geografia
 • Geoinformatika
 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Programátorská súťaž
 • IHRA
 • Hlavolamy

        Ďalšie podrobnosti a spôsob zasielania abstraktov budú upresnené priebežne.

Dátum a miesto konania konferencie: Študentská vedecká konferencia sa bude konať v rámci Prírodovedeckých dní v stredu dňa 24. apríla 2019 v posluchárňach na Jesennej 5 a Park Angelinum 9. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v aule RBA05 v areáli Šrobárova 2.

Odborným a organizačným gestorstvom v jednotlivých sekciách sú poverené  ústavy PF UPJŠ.

Program ŠVK:

8:00 hod. Otvorenie ŠVK dekanom fakulty v posluchárni SA1A1, Park Angelinum 9
8:30 - 13:00 hod.  Súťaž v sekciách - posluchárne na Jesennej 5 a Park Angelinum 9
17:00 hod. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení predsedami porôt v aule RBA05 na Šrobárovej 2


 Ceny za najlepšie príspevky:

1. miesto v sekcii:       50,- €

2. miesto v sekcii:       40,- €  

3. miesto v sekcii:       30,- €

Každá súťažná práca, ktorá bola odovzdaná v písomnej forme bude ocenená knižnou poukážkou v hodnote 7,- €.

Košice 22.03.2019

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
dekan fakulty            

 

♦♦♦

Harmonogram ŠVK a organizačné pokyny

♦♦♦ 

Menovanie odborných porôt

♦♦♦

Rozdelenie posluchární

♦♦♦

Zborníky zo ŠVK

♦♦♦

 

Posledná aktualizácia: 23.04.2019