UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ocenenie pre mladých ekonómov Economicus získala odborná asistenka z ÚMV PF UPJŠ

Držiteľkou ocenenia Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov za rok 2018 sa stala Katarína Lučivjanská, mladá vedecká pracovníčka z Ústavu matematických vied PF UPJŠ. Medzinárodná odborná porota ocenila jej štúdiu v oblasti predpovedania výnosov akcií a dlhopisov, ktorú publikoval renomovaný magazín Journal of Financial Econometrics. Katarína Lučivjanská si ocenenie prevzala z rúk garantky projektu a členky správnej rady Nadácie VÚB Eleny Kohútikovej dňa 29. marca 2019 v Bratislave.  

Cieľom vzdelávacieho projektu Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov  je podporovať mladých vedcov z oblasti ekonomických vied v ich odbornej a publikačnej činnosti. Je určený pre mladých vedeckých pracovníkov pôsobiacich na slovenských univerzitách a vysokých školách ekonomického zamerania či ekonomických fakultách ostatných vysokých škôl.

Podľa vyjadrení garantky projektu pani Kohútikovej autorka svojou štúdiou dokazuje, že uvažovanie mladých ekonomických vedcov zo Slovenska môže smelo konkurovať vedcom v zahraničí. Nezávislí  experti z oblasti ekonomickej vedy vyzdvihli, že Katarína Lučivjanská ako jediná mladá ekonómka zo Slovenska dokázala svoje myšlienky sformulovať len na základe vlastných analýz a štúdia. Za veľký úspech možno považovať uverejnenie jej práce vo vyššie uvedenom karentovanom oxfordskom časopise, ktorý publikuje v celosvetovom meradle štúdie len tých najlepších.

Srdečne gratulujeme!

 


Posledná aktualizácia: 02.04.2019