Prejsť na obsah

Víťazi krajských kôl predmetových olympiád kategórie A

2minút, 15sekúnd

Dňa 4. apríla 2024 sa na pôde fakulty uskutočnilo, už po siedmy krát, slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom krajských kôl predmetových olympiád kategórie A v rámci matematickej, fyzikálnej, biologickej, chemickej, informatickej ako aj geografickej olympiády.  

Toto podujatie fakulta organizuje v spolupráci s Regionálnym úradom školskej správy Zádielska 1 v Košiciach. Zúčastnili sa ho tak dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach docent Sotákprodekan pre vonkajšie vzťahy docent Gallay ako aj Mgr.Pavol Hamrák, riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy KE, za Odbor školstva Košického samosprávneho kraja Dr. Iveta Lazorová z Oddelenia riadenia a rozvoja školstva, a v zastúpení riaditeľky Regionálneho Centra voľného času na Strojárenskej ul. v Košiciach pani Hamřikovej jej zástupcu Dr. Ľubomír Mucha.

Ceremoniálu oceňovania sa rovnako zúčastnili aj  predsedovia krajských kôl jednotlivých predmetových olympiád:  

RNDr. Rastislav Serbin, PhD., ÚCHV PF UPJŠ –  predseda krajskej komisie Chemickej olympiády
Mgr. Marian Kulla, ÚGE PF UPJŠ – predseda komisie Geografickej olympiády  
doc. RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD., ÚMAT –  predsedníčka krajskej komisie Matematickej olympiády
RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.,  ÚINF –  predseda krajskej komisie olympiády v Informatike
doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD., ÚFV PF UPJŠ –predseda krajskej komisie Fyzikálnej olympiády
RNDr. Viktória Majláthová, PhD., ÚBEV PF UPJŠ – predsedníčka krajskej komisie Biologickej olympiády sa z ceremoniálu ospravedlnila

Umiestnenie súťažiacich v rámci kategórie A

Za úspechom študentov, ktorí sú oceňovaní ako víťazi olympiád v najvyššej kategórii krajských kôl sa skrýva nielen ich zanietenie pre štúdium prírodovedných predmetov, chuť získavať viac vedomostí než ich  spolužiaci či kamaráti, ich chcenie zdokonaľovať sa a odborne rásť, ale i kus nezištnej a obetavej práce učiteľov/tútorov, ktorí im pomohli v príprave,  usmerňovali ich a viedli. Preto Prírodovedecká fakulta vždy oceňuje nielen víťazných študentov, ale aj ich pedagógov, ktorí im pomohli umiestniť sa na prvých troch miestach predmetových olympiád kategórie A. Učiteľom  prítomným na slávnostnom ceremoniály dekan fakulty odovzdáva  „ďakovný list“.


Študuj na UPJŠ