Prejsť na obsah

Cena dekana 2023

2minút, 24sekúnd

Na zhromaždeniach akademickej obce Prírodovedeckej fakulty UPJŠ je tradične udeľovaná Cena dekana za uplynulý kalendárny rok v kategóriách pedagogická činnosť a vedeckovýskumná činnosť, ku ktorým v roku 2016 pribudla kategória Cena za rozvoj fakulty

Cena dekana udeľovaná za mimoriadne výsledky dosiahnuté v jednotlivých oblastiach činnosti fakulty za rok 2023 bola odovzdaná nominovaným na zhromaždení akademickej obce fakulty dňa 3. aprila 2024.

Cena dekana za pedagogickú činnosť

je zhmotnením komplexnej práce učiteľa so študentmi, ktorá zahŕňa nielen priamu pedagogickú činnosť, ale aj vedenie záverečných prác, vedenie doktorandov a študentov či grantové aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania ako aj popularizáciu daného vedného odboru a štúdia na fakulte.

Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť

odráža vedecký prínos práce jednotlivca, predovšetkým kvalitnú publikačnú činnosť v renomovaných vedeckých časopisoch, citačný ohlas v databázach WOS a SCOPUS, vydanie monografie či príspevkov v nich, grantové aktivity, realizáciu patentov či realizáciu unikátnych riešení pre prax.

Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť doktorandov

je udeľovaná po komplexnom posúdení vedeckého prínosu a vedeckovýskumných aktivít doktoranda, predovšetkým za publikačnú činnosť v renomovaných vedeckých časopisoch, za grantové aktivity.

Cena dekana za rozvoj fakulty

je udeľovaná za činorodú prácu v prospech fakulty, získanie a realizáciu rozvojových projektov, prácu s talentovanými študentmi na základných či stredných školách, prispenie k zefektívneniu riadiacich procesov na fakulte, alebo za významný podiel na propagácii fakulty a vytváraní jej pozitívneho obrazu vo verejnosti a médiách.


Študuj na UPJŠ