UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Stanovisko Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

k zmene Zákona o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019

Vedenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Akademický senát Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zásadne nesúhlasia so zmenou Zákona o vysokých školách schválenou Národnou radou Slovenskej republiky 13. mája 2019, ako aj spôsobom jej presadenia. Považujeme za neprípustné, aby sa zmeny, ktoré sa týkajú akademickej obce, presadzovali pokútnym spôsobom bez akejkoľvek odbornej diskusie zainteresovaných strán.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa týmto hlási k spoločnému vyhláseniu Rady vysokých škôl SR a Študentskej rady vysokých škôl SR a žiada navrátenie časového obmedzenia mandátov akademických funkcionárov (rektorov, prorektorov, dekanov a prodekanov) do Zákona o vysokých školách.

Plné znenie Spoločného vyhlásenie RVŠ SR a ŠRVŠ SR

Svoj nesúhlas s uvedenou legislatívnou zmenou môžete vyjadriť aj podpísaním petície TU
 

Posledná aktualizácia: 25.06.2019