UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študentská vedecká konferencia 2020

V zmysle aktualizovaného Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pre rok 2020

vyhlasujem

fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2019/2020 v odboroch: Biológia, Environmentálna ekológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Matematika.

Fakultné kolo sa uskutoční formou študentskej vedeckej konferencie (ŠVK 2020) v stredu, 13. mája 2020.

Všetkým súťažiacim ako aj členom komisií želám úspešný priebeh ŠVK.

Košice 08.04.2020

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
dekan fakulty             

♦♦♦

Harmonogram ŠVK a organizačné pokyny

♦♦♦ 

Sekcie a odborné poroty

♦♦♦

Zborníky zo ŠVK

♦♦♦

 


Posledná aktualizácia: 11.05.2020