UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Cena dekana 2019

Na zhromaždeniach akademickej obce Prírodovedeckej fakulty je tradične udeľovaná Cena dekana za uplynulý kalendárny rok v kategóriách pedagogická činnosť a vedeckovýskumná činnosť, ku ktorým v roku 2016 pribudla kategória Cena za rozvoj fakulty

I keď tohtoročné zhromaždenie, z dôvodu núdzového stavu spôsobeného pandémiou COVID 19, sa v pôvodne plánovanom marcovom termíne a z opakovaných dôvodov ani v presunutom septembrovom termíne uskutočniť nemohlo, Cena dekana udeľovaná za mimoriadne výsledky dosiahnuté v jednotlivých oblastiach činnosti fakulty bola odovzdaná na zasadnutí kolégia dekana konanom dňa 16. septembra 2020 týmto zamestnancom a doktorandom našej fakulty:

Cena dekana za pedagogickú činnosť

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. - Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky, Ústav fyzikálnych vied 
PaedDr. Ján Guniš, PhD. - Oddelenie didaktiky a podporných technológií, Ústav informatiky 
RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. - Oddelenie didaktiky matematiky, Ústav matematických vied

Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť

doc. RNDr. Erik Čižmár, PhD. - Katedra fyziky kondenzovaných látok, Ústav fyzikálnych vied
RNDr. Daniel Klein, PhD. - Oddelenie ekonomickej a finančnej matematiky, Ústav matematických vied
RNDr. Igor Majláth, PhD. - Katedra fyziológie živočíchov, Ústav biologických a ekologických vied 

Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť doktorandov

Mgr. Pavol Gajdoš - Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky, Ústav fyzikálnych vied  
RNDr. Jana Hovancová - Katedra fyzikálnej chémie, Ústav chemických vied
RNDr. Anton Hovana - Oddelenie matematickej analýzy, Ústav matematických vied

Cena dekana za rozvoj fakulty

prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc. - Katedra anorganickej chémie, Ústav chemických vied
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. - Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky, Ústav biologických a ekologických vied
RNDr. Pavel Murín, CSc. - Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky, Ústav fyzikálnych vied 

Oceneným srdečne gratulujeme!

 

                                                                                            Vedenie PF UPJŠPosledná aktualizácia: 18.09.2020