UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študentské pomocné sily

Milé študentky, milí študenti,

v predchádzajúcich rokoch nás milo potešil záujem a kladné ohlasy študentov, ako aj účelnosť vynaloženej podpory na realizáciu študentských pomocných síl na našej fakulte. Vedenie fakulty sa preto rozhodlo aj v ak. roku 2020/21 podporiť tých z Vás, ktorí chcú aktívne spájať svoj voľný čas so vzdelávaním, vedeckou či technickou prácou alebo propagáciou odboru, ktorý ste sa rozhodli študovať.

V zmysle štatútu, zamestnanci ústavov, účelového pracoviska CAI a dekanátu vypísali pre vás témy študentských pomocných síl v kategóriách:

  • študentská pomocná vedecká sila,
  • študentská pomocná pedagogická sila,
  • študentská pomocná technická sila,
  • študentský ambasádor.

Zoznam vypísaných tém podľa pracovísk a detailnejšie informácie nájdete v autorizovanej zóne AiS2.

Motivačný list, ktorý je prihláškou na vybranú(é) tému(y), je potrebné zaslať elektronicky najneskôr do 25.9.2020 do 12.00 hod.

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
prodekan pre vzdelávanie   

 

Na pozície študentských pomocných síl (vedeckých, pedagogických, technických a ambasádorov) bolo vypísaných 71 tém.

Záujem o témy prejavilo 75 študentov.

Na základe výberu bolo 55 študentom umožnené počnúc zimným semestrom zapojiť sa do ŠPS.

Srdečne gratulujeme a prajeme plnohodnotné využitie tejto možnosti.

Na fakulte budú v rámci ŠPS riešené témy:

Ústav Typ Téma
ÚMV pedagogická Popularizácia matematiky 
ÚMV pedagogická Funkcia reálnej premennej a matematická analýza - 2 študenti
ÚMV pedagogická Neformálne vzdelávanie učiteľov matematiky
ÚFV vedecká Príprava a magnetické vlastnosti kompozitných materiálov s časticami s upraveným povrchom
ÚFV vedecká Príprava a ladenie veľkosti magnetických nanočastíc pomocou elektrodepozície
ÚFV vedecká Berezinskii-Kosterlitz-Thoulessov (BKT) prechod v dvojrozmerných magnetoch
ÚFV vedecká Určenie spinovej polarizácie hrotu skenovacieho tunelového mikroskopu
ÚFV vedecká Optimalizácia protokolu a kultivácia buniek pre merania singletového kyslíka v makro suspenzii
ÚFV vedecká Produkcia natívnych proteínov s viacerými disulfidickými väzbami pomocou modifikovaných biologických expresných systémov
ÚFV vedecká Testovanie stability inzulínu v prítomnosti iónových kvapalín a nízkomolekulových zlúčenín
ÚFV vedecká Stanovenie detekčných limitov (LODs) vybraných molekúl pomocou povrchovo-zosilnenej Ramanovej (SERS) spektroskopie
ÚFV vedecká Aplikácia metódy spektroskopie energetických hladín pri štúdiu frustrovaných Heisenbergových spinových systémov
ÚFV vedecká Počítačová aplikácia pre generovanie Moirého štruktúr vo van der Waalsovských heteroštruktúrach
ÚFV vedecká Výpočet kvázičasticového rozptylu pre dvojrozmerné supravodiče
ÚFV pedagogická Fyzikálna podstata a experimentálne riešenie vybraných úloh Turnaja mladých fyzikov
ÚINF vedecká Analýza dát zo sluchových experimentov a prezentácia výsledkov výskumu - 2 študenti
ÚINF vedecká Implementácia algoritmov umelej inteligencie a analýzy dát
ÚINF pedagogická Predmetový konzultant pre zahraničných študentov z Ukrajiny
ÚINF pedagogická Pomocný opravovateľ
ÚINF technická Participácia na popularizačných aktivitách UINF - 2 študenti
ÚINF pedagogická Archív úloh MO
ÚCHV vedecká Elektrochemická detekcia inzulínu na uhlíkových tlačených elektródach modifikovaných Ni nanočasticami
ÚCHV vedecká Príprava efektívnych katalyzátorov pre HER a OOR
ÚCHV vedecká Modifikácia povrchu pre antiadhézny účinok na bunky cirkulujúceho tumoru
ÚCHV vedecká Magneticky aktívne koordinačné zlúčeniny
ÚCHV vedecká Pórovité materiály ako nosiče liečiv
ÚCHV vedecká Komplexy železa s aromatickými ligandami (október-apríl)
ÚCHV vedecká Štúdium nových metód pri sledovaní interakcií nukleových kyselín s nízkomolekulovými ligandami
ÚCHV vedecká Kvapalinová chromatografia, bioanalýza
ÚCHV vedecká CRC-ICP-MS v analytickom výskume a praxi
ÚCHV pedagogická Hodnotenie postojov študentov k formatívnemu hodnoteniu 
ÚCHV pedagogická Návrh nástrojov formatívneho hodnotenia k vybraným témam z anorganickej chémie
ÚBEV vedecká Cytogenetický profil vybraných zástupcov rodu Hypericum
ÚBEV vedecká Testovanie stability a cytotoxicity vybraných biomodulátorov na bunkových kultúrach a v in vivo podmienkach
ÚBEV vedecká Imunohistochemické a imunofluorescenčné techniky na stanovenie prítomnosti proteínov v mozgovom tkanive
ÚBEV vedecká Optimalizácia podmienok PCR reakcie a overenie špecificity primerových párov navrhnutých pre gén ABCG2
ÚBEV vedecká Stanovenie vhodných koncentrácií inhibítorov a induktorov signálnych dráh potenciálne zapojených do regulácie transportného proteínu BCRP
ÚBEV vedecká Udržiavanie a rozširovanie zbierky extrémofilných mikroorganizmov
ÚBEV vedecká Evidencia a vyhodnocovanie databázových údajov živočíchov a starostlivosť o zbierkový fond na katedre
ÚBEV vedecká Vypracovanie metodiky stanovenia aktivity enzýmov v extraktoch z kvasiniek 
ÚBEV technická Archivácia odborných dokumentov a identifikačných kľúčov živočíchov"
ÚGE vedecká Zber a spracovanie mikroklimatických dát pre modelovanie povrchovej teploty mesta
ÚGE vedecká Spracovanie satelitných dát pre analýzu mestských tepelných ostrovov
ÚGE vedecká Krasové procesy v Slovenskom krase a ich počítačové modelovanie
ÚGE pedagogická Podpora prípravy a realizácie didaktických aktivít pre študentov učiteľstva geografie a učiteľov geografie  
CAI technická Asistencia pri riešení bezpečnostných incidentoch a správe bezpečnostných systémov - 4 študenti
BZ pedagogická Sprievodca exkurzií v Botanickej záhrade UPJŠ – 2 študenti
Dekanát technická Foto a video dokumentácia diania na fakulte
Posledná aktualizácia: 06.10.2020