UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Digitálna transformácia vzdelávania učiteľov

Na našich základných a stredných školách sú naďalej učitelia s nízkou alebo nedostatočnou úrovňou digitálnych zručností. Proces akreditácie v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, ktorý sa rozbieha na vysokých školách, je práve jednou z príležitostí ako tento stav (z)meniť.

Preto experti Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach a experti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity J.A. Komenského v Bratislave  vypracovali v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ návrh Programu digitálnej transformácie vzdelávania na Slovensku a Akčného plánu na obdobie 2021 – 2024. Jeho súčasťou je i návrh opatrení a cieľov digitálnej transformácie vzdelávania.

V príprave učiteľov sú navrhované tieto ciele:

  • V príprave budúcich učiteľov precízne odlíšiť rozvoj digitálnych zručností (na všetkých stupňoch a vo všetkých predmetoch) a prípravu na vyučovanie informatiky – v primárnom vzdelávaní pre všetkých budúcich učiteľov, na vyšších stupňoch v zodpovedajúcich študijných programoch na akreditovaných fakultách.
  • Dosiahnuť, aby každý absolvent pedagogického štúdia spĺňal štandard digitálnych  zručností učiteľa vo väzbe na vzdelávanie v aprobácii (štandard digitálnych zručností bude súčasťou akreditácie študijného odboru).
  • V spolupráci pedagogických fakúlt a fakúlt pripravujúcich budúcich učiteľov informatiky zabezpečiť prípravu budúcich učiteľov primárneho vzdelávania na vyučovanie informatiky v zmysle iŠVP, s dôrazom na moderné školské programovanie a algoritmické myslenie.
  • Na fakultách k tomu oprávnených akreditáciou podporiť ďalší rozvoj a modernizáciu študijných programov zameraných na prípravu učiteľov informatiky pre 2. a 3. stupeň.
  • V kontexte cieľov digitálnej transformácie vzdelávania inovovať všetky učiteľské študijné programy.

Viac informácií

 

Posledná aktualizácia: 10.12.2020